جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای نگرش


دوره 4، شماره 8 - ( 9-1393 )
چکیده

در این مطالعه نظریه رفتار برنامه­ریزی­شده به منظور درک بهتر قصد مشارکت­کنندگان در فعالیت­های ورزشی به کار رفته است. پژوهش با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. داده‌های این پژوهش از 360 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد جمع‌آوری شده است. ابزار گردآوری داده­ها مقیاس اصلاح­شده رفتار برنامه­ریزی­شده بوده است. آزمون تجربی مقیاس ارائه­شده به افراد مشارکت­کننده نشان داد که سؤالات پرسش­نامه دارای پایایی بالاتر از 75/0 بوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد سه متغیر نگرش، کنترل رفتار ادراک­شده، و هنجارهای ذهنی با قصد مشارکت در فعالیت­های ورزشی رابطه مثبت قوی دارند. یافته­های رگرسیون گام به گام نشان داد که نگرش در قدم اول و کنترل رفتار ادراک­شده در قدم دوم و هنجارهای ذهنی در قدم سوم از عوامل اصلی در مقیاس رفتار برنامه­ریزی­شده بوده­اند. متغیرهای مستقل (نگرش، کنترل رفتار ادراک­شده، هنجارهای ذهنی) 5/47درصد از واریانس متغیرهای رفتار برنامه‌ریزی­شده را تبیین کرده­اند تحلیل رگرسیون گام به گام  نشان داد که متغیرهای نگرش، کنترل رفتار ادراک­شده، و هنجارهای ذهنی توانسته­اند بخشی از واریانس متغیر تحت مطالعه را تبیین کنند.
خانم مریم طاهری کیا، خانم عاطفه اسد زاده، دکتر علیرضا الهی،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

حضور تماشاچیان اعم از مرد و زن در استادیوم‌های ورزشی و سودآوری‌های حاصل از آن یکی از تجربیات جدید جهان ورزش است. بخش زیادی از هواداران تیم‌های استقلال و پرسپولیس را بانوان تشکیل می‌دهند، بنابراین تامین شرایطی برای ایجاد وفاداری زنان نسبت به این تیم هامی‌تواند در برخی تصمیم‌گیری‌ها در زمینه‌ی مدیریت هواداران اهمیت داشته باشد.کیفیت تیمی یکی از دلایل افزایش وفاداری هواداران است. در این تحقیق وفاداری نگرشی و رفتاری هواداران پرسپولیس و استقلال توسط کیفیت تیمی آن‌ها مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. بنابراین از بین دانشجویان دختر هوادار دو تیم استقلال و پرسپولیس از 20 دانشگاه تهران با توجه به جدول مورگان 395 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسش‌نامه‌‌ی کیفیت تیمی ژانگ و پرسش‌نامه‌‌ی تعهدروانشناختی به تیم ماهونی توسط آن‌ها تکمیل شد. نتایج نشانگر ارتباط معنادار بین کیفیت تیمی و وفاداری نگرشی هواداران بود(449/0r= 01/0 p<)‌. همچنین کیفیت تیمی قابلیت تبیین حدود 20 درصد از تغییرات وفاداری نگرشی هواداران را داشت  (01/0 p< ،202/0 =2 r، 33/0 =β). نتایج حاکی از تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت تیمی توسط وفاداری نگرشی بود. پس می‌توان با جذب بازیکنان و مربیان نامی، ارائه مسابقات جذاب و مواردی از این قبیل وفاداری هواداران زن را افزایش داد.
دکتر احمد علی آصفی، دکتر امیر قنبر پور نصرتی،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

هدف این تحقیق تبیین مدل عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران بود. روش انجام تحقیق آمیخته، از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق در بخش شناخت عوامل را کلیه متخصصین در حوزه ورزش همگانی و نهادینه سازی تشکیل می دادند و در بخش طراحی و آزمون مدل جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران و کارشناسان مسئول ورزش همگانی تشکیل داده بودند (306 نفر) که به روش تمام شمار نمونه تحقیق انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن توسط مطالعه مبانی نظری و دقت نظر 10 نفر از اساتید و متخصصین بررسی و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد مدل تحقیق دارای 4 بعد فردی، گروهی، سازمانی و محیطی با 28 عامل است. شاخص­های برازش مدل تحقیق در سطح قابل قبولی بودند، بدین معنی که مدل دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان داد مهمترین بعد در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران بعد سازمانی بود (93/0، 34/7 =t) و پس از آن بعد گروهی (82/0، 46/7 =t)، محیطی (70/0، 34/6 =t) و فردی (65/0، 31/7 =t) قرار داشتند. در بعد سازمانی مهمترین عامل منابع انسانی (67/0، 91/6 =t) بود. در بعد گروهی، گروه های مرجع (65/0، 37/7 =t)، در بعد محیطی، محیط اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی (59/0، 08/6؛ 04/6؛ 05/6 =t) و نهایتاً در بعد فردی باور و نگرش (75/0، 78/9 =t) مهمترین عامل بود.
سپیده معصومی، میثم شیرخدایی، آقا رضا احمدی،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

تمرکز تلاش های بازاریابی خیرخواهانه در صنعت ورزش به ماهیت ناملموس کسب و کار ورزشی  و درجه بالای تمایل هواداران به برنامه های خیرخواهانه مربوط است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش نگرش هواداران تیم های ورزشی در بازاریابی خیرخواهانه ورزشی می باشد. جامعه آماری تحقیق اعضای کانون هواداران باشگاه پرسپولیس و استقلال بودند که از طریق شبکه های اجتماعی مرتبط با این کانون پرسشنامه برای ایشان ارسال شد. روش نمونه برداری در این تحقیق، نمونه برداری تصادفی ساده بود و ازآنجایی که جامعه مورد نظر در این تحقیق نامحدود بود، برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق  هر دو متغیر نگرش هواداران نسبت به بازاریابی خیرخواهانه و نگرش آنها نسبت به تیم ورزشی در قصد خرید آنها از محصولات ورزشی و همچنین حضور مجدد در ورزشگاه تأثیر دارد. بنابراین زمانی که میان برند تیم و برنامه بازاریابی خیرخواهانه تناسب وجود داشته باشد، هواداران نگرش مثبتی نسبت به تیم و نسبت به بازاریابی خیرخواهانه ورزشی پیدا می کنند و در نتیجه تمایل بیشتری به خرید محصولات ورزشی تیم و حضور دوباره در ورزشگاه دارند.


آقای حسین کردلو، دکتر علیرضا الهی، عباس خدایاری،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی نگرش افراد از طریق باورهای آنان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش بود. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری، تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران تشکیل داده بودند که طبق حجم نمونه کوکران 342 نفر از تماشاگران به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه تبلیغات از طریق ورزش پیون (2006) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، همه مؤلفه های باور شامل اطلاعات محصول، تصویر و نقش اجتماعی، خوشایند بودن، آزاردهنده بودن، اقتصادی بودن، مادی گرایی و کذب بودن قابلیت پیش بینی نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش را دارند (05/0p ). بطوری که مؤلفه اقتصادی بودن بیشترین و مادی گرایی کمترین تأثیر را بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش داشتند. با عنایت به یافته ها، ضروری است که به نوع و کیفیت محصولات توجه شود، از سوی دیگر باید از تبلیغاتی استفاده شود که با در عین حال که جذاب می باشد فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد تا اثربخش تر و نگرش افراد تبلیغات از طریق ورزش مورد توجه مشتریان قرار گیرد.

اقای شاهو زمانی دادانه، دکتر محمدرضا اسمعیلی، دکتر علی زارعی،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

امروزه مسئولیت اجتماعی به سازمان خاصی محدود نمی­شود و باشگاه­ها و تیم­های ورزشی نیز شکل­های مختلفی از مسئولیت­های اجتماعی را در اهداف خود قرار داده و درگیر اجرای آنها شده­اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت­اجتماعی باشگاه­ بر رفتار حمایتی از برند هواداران فوتبال با نقش میانجی نگرش: نقش تعدیگر همدلی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بوده و با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی بود. در پژوهش حاضر باشگاه پرسپولیس به عنوان باشگاه مورد مطالعه و جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه­ی هواداران باشگاه پرسپولیس تشکیل دادند. تعداد 360 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند و از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده شد. جهت ارزیابی مسئولیت­اجتماعی از پرسشنامه گالبریث(2010)، رفتارهای حمایتی از برند از پرسشنامه ژی و همکاران(2019) و برای اندازه­گیری متغیرهای نگرش و همدلی از پرسشنامه ژی و همکاران(2019) استفاده شد. جهت بررسی و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی با رویکرد مدل معادلات ساختاری استفاده گردید که از نرم افزارهای 25 SPSS و Smart PLS 3.2.9 برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای حمایتی از برند  و نگرش هوادار اثرگذار بوده است، همچنین نگرش هواداران بر رفتارهای حمایتی از برند تاثیر گذار بوده و نقش میانجی نگرش هواداران در رابطه با تاثیر مسئولیت­اجتماعی بر رفتارهای حمایتی مورد تایید قرار گرفت. در نهایت همدلی نقش تعدیل­گری بین تاثیر مسئولیت­اجتماعی باشگاه بر رفتارهای حمایتی از برند هواداران ایفا می­کند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb