جستجو در مقالات منتشر شده


10 نتیجه برای هوادار

ابوالفضل علیزاده گلریزی، وحید ساعت چیان، علیرضا الهی،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه انگیزه­های وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران باشگاه­های پرطرفدار پایتخت (پیروزی و استقلال) و شهرستان­ها (تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان) در لیگ حرفه­ای فوتبال ایران بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری را هواداران حاضر لیگ حرفه­ای فوتبال کشور در مسابقات پیروزی و سپاهان اصفهان (با جمعیت 55000 نفر) و  استقلال و تراکتور سازی (با جمعیت 80000 نفر) تشکیل دادند. طبق جدول تعیین حجم نمونه مورگان، در مسابقه اول 381 هوادار و در مسابقه دوم 384 نفر به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه تعدیل­شده جالای[1] (2008) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه به­همت استادان مدیریت ورزشی و روایی سازه ازطریق تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت. پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (81/0=&alpha). نتایج نشان داد علل پیروزی نیابتی و تعلق به باشگاه برای تمامی هواداران تیم­ها مهم­ترین انگیزه­ و در مقابل گریز و اجتماعی­شدن کمترین اهمیت را داشت. همچنین در میزان اهمیت انگیزه­های حس تعلق به باشگاه، اجتماعی­شدن، گریز از واقعیات و روال عادی زندگی، علم به فوتبال، هیجان بازی، پیروزی نیابتی (پیروزی فردی)، مدیریت باشگاه، تأثیر دیگران، علاقه به غیر (بازیکن، رنگ، نام و نشان) بر وفاداری هواداران، تفاوت معنی­داری دارد. همچنین هواداران تیم­های استقلال و پیروزی در مقایسه با دو تیم شهرستانی، سابقه­ای دیرینه (بیش از 11 سال) در حمایت از تیم محبوب خود طی ادوار مختلف لیگ حرفه­ای داشتند. با عنایت به یافته­های مطالعه حاضر درخصوص انگیزه­های وفاداری هواداران می­توان رهنمودهایی را برای مدیران باشگاه­ها در زمینه جذب هواداران ارائه داد.
[1] Jallai, T.

دوره 5، شماره 9 - ( 1-1394 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش انگیزه در هویت تیمی هواداران فوتبال در دانشگاه سیستان و بلوچستان بود. روش
تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی است. جامعۀ آماری شامل کلیه دانشجویان و
1921 در این دانشگاه مشغول به تحصیل و خدمت - کارمندان دانشگاه سیستان و بلوچستان است که در سال تحصیلی 29
بودهاند. ازآنجاکه حجم جامعۀ آماری بیش از 11111 نفر بود، براساس جدول نمونهگیری مورگان، تعداد نمونه 983 نفر
تعیین شد. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای هویّت تیمی تریل و جیمز ) 9111 ( و انگیزش گائو و همکاران
9112 ( استفاده شد. روایی پرسشنامهها را استادان تربیت بدنی تأیید کردند و پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب (
1 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون / 1 و 88 / آلفای کرونباخ بهترتیب 23
چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که انگیزش هواداران رابطۀ معنیداری با هویت تیمی
همچنین بهجز متغیر گریختن )فرار از روزمرگی(، بقیه متغیرها )تعامل اجتماعی، .) p< 1/ و 10 R =1/ آنان دارد ) 88
سرگرمی، وابستگی تیمی، موفقیت و خانواده( توانستند پیشبین معناداری برای هویت تیمی و پیشبینیکننده قویتری
1=ضریب استاندارد سرگرمی (.


اقای حسین بخشنده، دکتر مجید جلالی فراهانی، دکتر سید نصرالله سجادی،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر قصد خرید هواداران تیم­های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعه پژوهش را هواداران 3 تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتور­سازی تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 384 نفر بدست آمد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی باشگاه بر اساس پرسشنامه گالبریث و پرسشنامه قصد خرید محصولات حامیان مالی اسمیت باشگاه بود. روایی صوری پرسشنامه ها با نظر خواهی از 6 تن از اساتید و پایایی آن­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (قانونی 78/0 ، اقتصادی 73/0 ، اخلاقی 89/0 انسان دوستی 83/0 ، برای مقیاس قصد خرید هواداران 82/0). همچنین به منظور بررسی روایی سازه مقیاس مسئولیت اجتماعی، تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی انجام شد. در قسمت توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و در قسمت استنباطی تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 63 درصد تغییرات قصد خرید هواداران باشگاه توسط مسئولیت اجتماعی پیش بینی می شود. بر اساس نتایج تحقیق توجه به فعالیت های مسئولیت اجتماعی از قبیل انجام بازی های دوستانه با هدف کمک به نیازمندان، رعایت قوانین و مقررات فدراسیون، حمایت از ورزش همگانی و فعالیت هایی ازاین قبیل باعث افزایش قصد خرید هواداران باشگاه ها می­شوند


خانم مریم طاهری کیا، خانم عاطفه اسد زاده، دکتر علیرضا الهی،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

حضور تماشاچیان اعم از مرد و زن در استادیوم‌های ورزشی و سودآوری‌های حاصل از آن یکی از تجربیات جدید جهان ورزش است. بخش زیادی از هواداران تیم‌های استقلال و پرسپولیس را بانوان تشکیل می‌دهند، بنابراین تامین شرایطی برای ایجاد وفاداری زنان نسبت به این تیم هامی‌تواند در برخی تصمیم‌گیری‌ها در زمینه‌ی مدیریت هواداران اهمیت داشته باشد.کیفیت تیمی یکی از دلایل افزایش وفاداری هواداران است. در این تحقیق وفاداری نگرشی و رفتاری هواداران پرسپولیس و استقلال توسط کیفیت تیمی آن‌ها مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. بنابراین از بین دانشجویان دختر هوادار دو تیم استقلال و پرسپولیس از 20 دانشگاه تهران با توجه به جدول مورگان 395 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسش‌نامه‌‌ی کیفیت تیمی ژانگ و پرسش‌نامه‌‌ی تعهدروانشناختی به تیم ماهونی توسط آن‌ها تکمیل شد. نتایج نشانگر ارتباط معنادار بین کیفیت تیمی و وفاداری نگرشی هواداران بود(449/0r= 01/0 p<)‌. همچنین کیفیت تیمی قابلیت تبیین حدود 20 درصد از تغییرات وفاداری نگرشی هواداران را داشت  (01/0 p< ،202/0 =2 r، 33/0 =β). نتایج حاکی از تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت تیمی توسط وفاداری نگرشی بود. پس می‌توان با جذب بازیکنان و مربیان نامی، ارائه مسابقات جذاب و مواردی از این قبیل وفاداری هواداران زن را افزایش داد.
دکتر سردار محمدی، آقای مجتبی قاسمی سیانی،
دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )
چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش اطلاعات منفی بر نگرش هواداران نسبت به بازیکنان و تیم فوتبال پرسپولیس­ بود. جامعه­ی آماری تحقیق، کلیه دانشجویان پسر هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در دانشگاه کردستان بودند که نمونه­ی آماری 200 نفر انتخاب شد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روش پژوهش، نیمه تجربی و از نوع طرح فاکتوریل 2*2*2 بود. به منظور اندازه گیری هویت و نگرش نسبت به تیم پرسپولیس از پرسشنامه استفاده شد. سوالات پرسشنامه برگرفته از سوالات تحقیقات قبلی بود و صرفا تغییراتی در مقیاس اندازه­گیری بعضی از مولفه­ها داده شد. برای تحلیل داده­ها از روشهای آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(لامبدای ویلکس، t مستقل، تحلیل کوواریانس یک راهه) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد اطلاعات منفی غیراخلاقی بیشتر از اطلاعات منفی بی­کفایتی باعث می­شود هواداران نسبت به بازیکنان و تیم پرسپولیس نگرش منفی­تری داشته باشند. همچنین نگرش منفی به بازیکنان و تیم پرسپولیس در هواداران با هویت بالا و پایین و در اطلاعات منفی بی­کفایتی مرتبط و غیرمرتبط با ورزش متفاوت، ولی در اطلاعات منفی غیراخلاقی مرتبط و غیرمرتبط با ورزش تفاوتی نداشت. باشگاه پرسپولیس می­تواند با کنترل و زیرنظر داشتن بازیکنان سرشناس و محبوب تیم، از بوجود آمدن مسائل غیراخلاقی و بی­کفایتی آنها جلوگیری کند. همچنین با جلوگیری از انتشار اطلاعات کذب و منفی از سایر منابع خبری، مانع از ایجاد نگرش منفی هواداران به تیم شود.
سمانه سعیدپور، نجف آقایی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی مزیت رقابتی و شهرت سازمانی در رابطۀ علّی مسئولیت اجتماعی و عملکرد تیمی پرسپولیس بود. روش‌شناسی پژوهش توصیفی پیمایشی با هدف کاربردی و رویکرد معادلات ساختاری می‌باشد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ هواداران پرسپولیس و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر (به روش تصادفی) بود. از پرسشنامه های شهرت باشگاه رسلر (۲۰۱۰)، مزیت رقابتی حسینی (1390)، مسئولیت اجتماعی گالبریث (۲۰۱۰)، عملکرد تیمی گلن (۲۰۰۳)، حسینی (۱۳۹۵)، کوپر و ساتر (۲۰۱۱) استفاده شد. جهت بررسی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید؛ تحلیل نتایج نیز با نرم افزارهای SPSS 22 و Smart PLS 3 انجام شد. مشخص گردید مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی، مزیت رقابتی و شهرت سازمانی تأثیر مثبت ومعنادار دارد. به علاوه، اثر مستقیم ومعنادار شهرت بر عملکرد تیمی و نقش میانجی شهرت به صورت جزئی تأیید شد. با این حال، تأثیر مزیت رقابتی بر عملکرد تیمی و نقش میانجی مزیت رقابتی تایید نگردید. پیشنهاد می شود باشگاه پرسپولیس با انجام مسئولیت های اجتماعی در ابعاد اقتصادی، اخلاقی، قانونی و بشردوستانه، موجب ارتقاء شهرت، مزیت رقابتی و عملکرد تیمی باشگاه شود.

آقای رضا خورشیدی، دکتر علیرضا الهی، دکتر فریده هادوی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

پژوهش حاضر به منظور پیش­بینی رفتار خرید تماشاگران شامل تمایل جهت حضور مجدد و خرید کالای آرم­دار انجام شد. تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. تعداد 696 تماشاگر به صورت تصادفی انتخاب و به صورت داوطلبانه پرسشنامه­ های عوامل مؤثر بر حضور علی محمدی (1390) و رفتار خرید تماشاگران کیم (2008) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، مؤلفه ­های هیجان، حضور و حمایت، تعامل و گریز و اطلاعات و جذابیت قابلیت پیش­ بینی تمایل جهت حضور مجدد تماشاگران استقلال و پرسپولیس را دارند و همچنین مؤلفه­ حضور و حمایت قابلیت پیش­بینی خرید کالای آرم ­دار را دارد (05/0p). به طوری که مؤلفه حضور و حمایت (beta= 0.182) بیشترین و تعامل و گریز (beta= 0.92 ) کمترین تأثیر را بر تمایل جهت حضور مجدد تماشاگران داشتند. براساس نتایج پژوهش حاضر می­توان به مدیران و مسئولین این باشگاه­ ها پیشنهاد داد کانون­ های هواداری را فعال­تر نمایند، هیجان مسابقات را بالا برده و اطلاعات و دانش هواداران را افزایش دهند.

اقای شاهو زمانی دادانه، دکتر محمدرضا اسمعیلی، دکتر علی زارعی،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

امروزه مسئولیت اجتماعی به سازمان خاصی محدود نمی­شود و باشگاه­ها و تیم­های ورزشی نیز شکل­های مختلفی از مسئولیت­های اجتماعی را در اهداف خود قرار داده و درگیر اجرای آنها شده­اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت­اجتماعی باشگاه­ بر رفتار حمایتی از برند هواداران فوتبال با نقش میانجی نگرش: نقش تعدیگر همدلی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بوده و با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی بود. در پژوهش حاضر باشگاه پرسپولیس به عنوان باشگاه مورد مطالعه و جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه­ی هواداران باشگاه پرسپولیس تشکیل دادند. تعداد 360 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند و از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده شد. جهت ارزیابی مسئولیت­اجتماعی از پرسشنامه گالبریث(2010)، رفتارهای حمایتی از برند از پرسشنامه ژی و همکاران(2019) و برای اندازه­گیری متغیرهای نگرش و همدلی از پرسشنامه ژی و همکاران(2019) استفاده شد. جهت بررسی و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی با رویکرد مدل معادلات ساختاری استفاده گردید که از نرم افزارهای 25 SPSS و Smart PLS 3.2.9 برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای حمایتی از برند  و نگرش هوادار اثرگذار بوده است، همچنین نگرش هواداران بر رفتارهای حمایتی از برند تاثیر گذار بوده و نقش میانجی نگرش هواداران در رابطه با تاثیر مسئولیت­اجتماعی بر رفتارهای حمایتی مورد تایید قرار گرفت. در نهایت همدلی نقش تعدیل­گری بین تاثیر مسئولیت­اجتماعی باشگاه بر رفتارهای حمایتی از برند هواداران ایفا می­کند.

آقای زین العابدین رضایی، دکتر عباس خدایاری، دکتر مهدی کهندل،
دوره 12، شماره 24 - ( 10-1401 )
چکیده

در این مطالعه برخی پیش بین ها و پیامدهای دلبستگی هواداران فوتبال مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبسستگی است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز، هواداران تیم فوتبال پرسپولیس (220=n) به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده و پرسشنامه‌های الکترونیکی را به صورت داوطلبانه تکمیل کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از شش پرسشنامه؛ پرسشنامه کیفیت تیمی ژان و همکاران(1997)، پرسشنامه کیفیت ارتباط نیادزایو و همکاران(2015)، پرسشنامه رضایت احساسی رینولد و بیتی(1999)، پرسشنامه ارزش ادراک شده دانیل سوینی(2008)، پرسشنامه دلبستگی محقق ساخته، پرسشنامه نیات رفتاری کیم(2008) استفاده شده است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد، کیفیت تیمی بر روی رضایت احساسی و دلبستگی هواداران تأثیر دارد، ولی کیفیت ارتباط تنها بر روی دلبستگی تأثیر دارد. رابطه بین رضایت احساسی و دلبستگی هواداران و همچنین رابطه بین دلبستگی و نیات رفتاری مثبت و معنادار بود. نقش میانجیگری مثبت رضایت احساسی بر رابطه بین کیفیت تیمی و دلبستگی هواداران مورد تأیید قرار گرفت. همچنین ارزش ادراک شده رابطه علی بین کیفیت ارتباط و رضایت احساسی را تعدیل نمود. با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد می‌شود باشگاهها با بالا بردن کیفیت تیم خود و نیز ارتباط هرچه بیشتر با هواداران، دلبستگی دائمی برای آن ها به وجود آورده تا بتوانند قصد حضور مجدد و تبلیغات دهان به دهان آن ها را افزایش دهند.

فرشاد تجاری، سید حمید سجادی هزاوه، حسین صالح،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

چکیده
در محیط رقابتی جدید، توسعه روابط نزدیک و پایدار با مشتریان مدنظر، به عنوان ابزاری استراتژیک برای محدود کردن رقابت در بازارها و حفظ سودآوری بلندمدت توصیه می شود. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت رابطه در رفتار حضور، رسانه و خرید هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. جامعه آماری مطالعه، هواداران تمام باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال فصل 1399-1400ایران هستند. بدین منظور و برای انتخاب نمونۀ آماری، با توجه به تعداد هواداران تیم­های لیگ برتر ایران، روش نمونه­گیری تناسبی بود. در این تحقیق از پرسشنامه­های کیفیت رابطه، حضور، رسانه و خرید کیم و همکاران ‏(2011) استفاد شد. نتایج نشان داد که کیفیت رابطه با ضرایب رگرسیونی 63/0، 57/0 و 65/0 و نسبت­های بحرانی 48/18، 97/16 و 72/17 به ترتیب بر رفتار خرید کالاها، رسانه و حضور در ورزشگاه هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تاثیر مثبت معناداری دارد. پیشنهاد می­شود باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران کیفیت رابطه را به عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای بازاریابی در برنامه­های عملیاتی خود در اولویت قرار دهند و از طریق ایجاد کانال­های ارتباطی مطلوب­تر و تسهیل ایجاد ارتباط بین هواداران با باشگاه­ میزان کیفیت رابطه را بهبود بخشند.
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb