جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای هوش هیجانی

شیوا ساسانی مقدم، حسن بحرالعلوم،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هوش هیجانی به تنهایی بزرگترین عامل برای پیش بینی عملکرد فرد و قویترین نیرو برای رهبری و موفقیت معرفی شده است. هدف این تحقیق، ارتباط بین هوش هیجانی با مهارت های روانی دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه صنعتی شاهرود بود. نمونه های تحقیق 40 دانشجوی ورزشکار بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. از پرسشنامه هوش هیجانی برادبرو گوریوز و اُمست- 3 ، برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. داده ها با استفاده از
آماری توصیفی و همبستگی بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند
) 0.05 > .(pنتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و اعتماد به نفس، آرمیدگی، نیروبخشی و تمرکز دوباره همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. تحلیل
اطلاعات مؤلفه های هوش هیجانی و مهارت های روانی ارتباط مثبت و معنی داری بین مؤلفه ی خود-مدیریتی و مهارت های اعتمادبه نفس، واکنش به استرس، آرمیدگی، کنترل ترس، نیروبخشی، تمرکز و تمرکز دوباره را نشان داد. در نهایت به ترتیب بین مؤلفه‌های آگاهی- اجتماعی و مدیریت - رابطه با مهارت های اعتماد به نفس و آرمیدگی همبستگی مثبت و معنی دار مشخص شد.


دوره 4، شماره 7 - ( 6-1393 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی است. جامعۀ آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (75=N) تشکیل دادند. نمونه آماری برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. بـه منظور جمع­آوری داده­ها از دو پرسش­نامۀ هوش هیجانی (شوتز و همکاران، 1993) و رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوکسی (1996) استفاده کردیم. روایی پرسش­نامه­ها با بهره­گیری از دیدگاه­های اصلاحی استادان مدیریت ورزشی تعیین شد و پایایی هردو پرسش­نامه­ با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0=&alpha و 81/0=&alpha به دست آمد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های توصیفی و آزمون­های آماری کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین هوش هیجانی بـا رفتار شهروندی سازمانی رابـطۀ مثبت و معنی­داری (03/0=P ، 263/0=r) وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی با مؤلفه­های نوع­دوستی (041/0=P ، 249/0=r) و وجدان (046/0=P ، 243/0=r) رابطۀ مثبت و معنی­داری وجود داشت. اما بین هوش هیجانی با مؤلفه­های جوانمردی (327/0=P، 121/0=r)، رفتار مدنی (612/0=P، 063/0=r) و ادب و ملاحظه (384/0=P، 107/0-=r) رابطۀ معنی­داری مشاهده نشد. ازطرفی، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هوش هیجانی می­تواند مؤلفه­های       نوع­دوستی و وجدان را پیش­بینی کند. بنابراین می­توان برای استفاده از مزایای رفتارهای فرانقش در سازمان، به تقویت میانگین هوش هیجانی در کارکنان پـرداخت و با ارتقای نظام شغلی استاندارد و سازوکار ترفیع مناسب براساس اصول شایستگی­های ذهنی و عاطفی، لیاقت در کار و رفتار شهروندی سازمانی را در بین کارکنان سازمان توسعه داد.
اقای میثم شاه حسینی، دکتر آیدین ظریفی، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر پیش­بینی نتیجه مسابقه جودوکاران بر حسب هوش­هیجانی و مؤلفه­های آن بود. این پژوهش در یک نمونه 70 نفری از جامعه جودوکاران شرکت­کننده در لیگ­های کشوری درسال 91-90 انجام شد (سن: 36/3 ± 0/22سال و سابقه ورزش جودو: 33/2 ± 4/8 سال). ابزار به کار برده شده در این پژوهش پرسشنامه هوش­هیجانی بار-آن بود که توسط ورزشکاران، پیش از اجرای مسابقه، تکمیل شد. سپس نتیجه مسابقه هر یک از ورزشکاران در پرسشنامه توسط محقق ثبت گردید. برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی، آزمون t مستقل و رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه معناداری بین هوش­هیجانی و مولفه­های آن با نتایج مسابقه وجود دارد و هم­چنین هوش­هیجانی به همراه سه عامل: خودآگاهی­هیجانی، واقع­گرایی و کنترل­تکانه می­تواند پیش­بینی کننده مناسب نتیجه مسابقه ورزشکاران باشد. بنابراین بهبود و تقویت این مؤلفه­ها، می­تواند درافزایش احتمال موفقیت ورزشکاران مؤثر باشد.


اقای علی اکبر حسین نژاد، دکتر سعید صادقی بروجردی، دکتر مهدی شهبازی،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با جهت گیری ورزشی در مردان ورزشکار رشته های برخوردی و غیر برخوردی بود. روش پژوهش توصیفی _ پیماشی و جامعه آماری تحقیق، 200 شرکت کننده رشته های برخوردی (هندبال، فوتسال، بسکتبال، کاراته، کونگ فو) و غیربرخوردی (تنیس­روی­میز، شطرنج، شنا، والیبال، ژیمناستیک) شهر سنندج بود که بطور تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان دو پرسشنامه هوش هیجانی لان و همکاران (2009) و پرسشنامه گیل و دیتر (1998) را تکمیل نمودند. و با استفاده از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و z فیشر در سطح معناداری (سطح 05/0≥p) تحلیل شد. نتایج تحلیل آماری همبستگی نشان داد ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و مولفه های جهت گیری ورزشی در ورزشکاران برخوردی و غیر­برخوردی، وجود دارد. هم چنین ارتباط میان هوش هیجانی و جهت ­گیری ­ورزشی در رشته های برخوردی و غیربرخوردی تفاوت معنادار وجود ندارد. براساس یافته های تحقیق توصیه می­شود به منظور موفقیت ورزشکاران برخوردی و غیر برخودری، راهبردهای جهت گیری ورزشی به ورزشکاران آموزش داده شود.
آقای محمود محبی، خانم سحر زارعی، آقای حسن غرایاق زندی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطۀ هوش هیجانی و کمال‌گرایی مربیان با کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار در رزمی‌کاران نخبه بود. پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و جامعۀ آماری آن تمامی رزمی‌کاران (تکواندو، کاراته، جودو، ووشو و کشتی) حاضر در مسابقات لیگ برتر در سال 1396 بودند. در این پژوهش مجموعاً 300 نفر (60 مربی و 240 ورزشکار) شرکت و پرسشنامه¬های هوش هیجانی، کمال‌گرایی و کیفیت رابطۀ مربی- ورزشکار را تکمیل نمودند. داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان تحلیل شد. نتایج نشان داد که به‌طور معناداری بین هوش هیجانی و کمال‌گرایی خودمحور، با کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار همبستگی وجود دارد (01/0>p)، به‌علاوه، تحلیل داده‌ها نشان داد که هوش هیجانی و کمال‌گرایی 58 درصد از تغییرات کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار را تبیین می‌کنند؛ درحالی‌که این تبیین در مورد ابعاد دیگرمحور و جامعه محور کمال گرایی معکوس بود (001/0>p). بر اساس یافته‌های حاضر به نظر می‌رسد، ویژگی‌های هوش هیجانی و کمال‌گرایی مربیان نقش مؤثری در کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار ایفاء می‌کنند و سطوح کیفیت این رابطه در رزمی‌کاران نخبه متناسب با این ویژگی‌هاست.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb