جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای کارکنان

طاهره ندایی، سیدامیراحمد مظفری،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

 هدف این تحقیق بررسی ارتباط پایگاه­های قدرت رؤسای فدراسیون­های ورزشی با اثربخشی کارکنان (هردو از دید کارکنان) بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان فدراسیون­های ورزشی شامل کارشناسان، رؤسای کمیته­ها و دبیران کمیته­ها بودند که از بین آنان 288 نفر به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسش­نامه­های پایگاه­های قدرت ورزشی رؤسای فدراسیون با 15 سؤال، پرسش­نامه اثربخشی کارکنان با 20 سؤال شامل (6 سؤال استرس شغلی و رضایت شغلی، 4 سؤال عملکرد شغلی و تمایل به ماندن در خدمت) ترجمه و تأیید شد. سپس، با اظهارنظر تعدادی از متخصصان تربیت بدنی، روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه­ها نیز تأیید شد و با استفاده از تحلیل عامل تأییدی، روایی سازه هم تأیید شد. ثبات درونی پرسش­نامه­ها  با ضریب آلفای کرونباخ برای قدرت از دید کارکنان 95/0 a= و پرسش­نامه اثربخشی کارکنان 81/0 a= برآورد شد. تمام فرضیه­ها با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله­مراتبی آزمون شدند. یافته­های تحقیق نشان داد از دید کارکنان، رؤسای فدراسیون­های ورزشی به ترتیب دارای پایگاه­های قدرت قانونی، مرجعیت، تخصص، پاداش و تنبیه هستند. رابطه مثبت معنی­داری بین پایگاه­های قدرت رؤسای فدراسیون­های ورزشی با اثربخشی کارکنان 35/0=r وجود داشت. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله­مراتبی نیز نشان داد در بین پایگاه­های قدرت رؤسای    فدراسیون­های ورزشی، پایگاه قدرت مرجعیت پیش­بینی­کننده بهتری برای عملکرد شغلی، رضایت شغلی، ماندن در خدمت و استرس شغلی است.

دوره 4، شماره 7 - ( 6-1393 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی است. جامعۀ آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (75=N) تشکیل دادند. نمونه آماری برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. بـه منظور جمع­آوری داده­ها از دو پرسش­نامۀ هوش هیجانی (شوتز و همکاران، 1993) و رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوکسی (1996) استفاده کردیم. روایی پرسش­نامه­ها با بهره­گیری از دیدگاه­های اصلاحی استادان مدیریت ورزشی تعیین شد و پایایی هردو پرسش­نامه­ با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0=&alpha و 81/0=&alpha به دست آمد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های توصیفی و آزمون­های آماری کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین هوش هیجانی بـا رفتار شهروندی سازمانی رابـطۀ مثبت و معنی­داری (03/0=P ، 263/0=r) وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی با مؤلفه­های نوع­دوستی (041/0=P ، 249/0=r) و وجدان (046/0=P ، 243/0=r) رابطۀ مثبت و معنی­داری وجود داشت. اما بین هوش هیجانی با مؤلفه­های جوانمردی (327/0=P، 121/0=r)، رفتار مدنی (612/0=P، 063/0=r) و ادب و ملاحظه (384/0=P، 107/0-=r) رابطۀ معنی­داری مشاهده نشد. ازطرفی، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هوش هیجانی می­تواند مؤلفه­های       نوع­دوستی و وجدان را پیش­بینی کند. بنابراین می­توان برای استفاده از مزایای رفتارهای فرانقش در سازمان، به تقویت میانگین هوش هیجانی در کارکنان پـرداخت و با ارتقای نظام شغلی استاندارد و سازوکار ترفیع مناسب براساس اصول شایستگی­های ذهنی و عاطفی، لیاقت در کار و رفتار شهروندی سازمانی را در بین کارکنان سازمان توسعه داد.

دوره 4، شماره 7 - ( 6-1393 )
چکیده

هدف این پژوهش اولویت­بندی ابعاد سازمان یادگیرنده در اداره­های کل ورزش و جوانان غرب ایران بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان این اداره­های کل (203=N) و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بود که حجم آن با استفاده از جدول مورگان 130 نفر برآورد شد. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه ابعاد سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز (1996) استفاده کردیم. روایی این ابزار اندازه­گیری­ را استادان مدیریت ورزشی تأیید کردند و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی آن 96/0=a به دست آمد. روش تحقیق از نوع توصیفی- میدانی بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های توصیفی و آزمون­های آماری کلموگروف اسمیرنوف، تی تک­نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رتبه­بندی فریدمن استفاده شد.طبق یافته­ها میان سطوح یادگیری فردی، یادگیری گروهی و یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (05/0&geP). بین ابعاد سازمان یادگیرنده نیز یادگیری مداوم، اولین و توانمندسازی آخرین اولویت را داشتند. درنهایت، پیشنهاد می­شود مدیران این اداره­های کل با درنظر داشتن یادگیری فردی به منزله اساس یادگیری سازمانی، به ابعادی نظیر توانمندسازی، یادگیری گروهی، سیستم­های ادغام­شده و پیوند با سیستم نیز بیشتر توجه کنند و با استفاده از راهکارهای عملی زمینه تحقق سازمان یادگیرنده را فراهم آورند.  
دکتر طاهره ندایی، دکتر سید امیر احمد مظفری، دکتر فریدون تندنویس،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف از این تحقیق عبارت از ارتباط آمادگی کارکنان با اثر بخشی فدراسیون های ورزشی ( هر دو از دید کارکنان ) بوده است. جامعه آماری این پژوهش ، تمامی کارکنان فدراسیون های ورزشی شامل700 نفر (کارشناسان، روسای کمیته ها و دبیران کمیته ها) بودند که ازبین آنان 288 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ثبات درونی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ، برای آمادگی کارکنان(80/0 a=) و پرسشنامه اثربخشی کارکنان(75/0 a=)برآورد شد. تمام فرضیه ها با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد: از دید کارکنان آمادگی در سطح نسبتا بالایی بود و در بین مولفه های آمادگی کارکنان، تمایل کارکنان کمی بیشتر از توانایی کارکنان نمود داشت. ضمنا رابطه ی مثبت معنی داری بین آمادگی کارکنان با اثربخشی کارکنان،(24/0 r =) وجود داشت. مولفه های آمادگی کارکنان یعنی توانایی و تمایل کارکنان با رضایت شغلی و عملکرد شغلی دارای رابطه مثبت معنی دار بود(01/0 p<)  و مولفه های آمادگی  با استرس شغلی و تمایل به ماندن در خدمت، رابطه معنا داری را نشان ندادند. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد توانایی کارکنان پیش بینی کننده بهتری برای عملکرد شغلی و تمایل کارکنان پیش بینی کننده بهتری برای رضایت شغلی است. نتیجه کلی حاصل از این تحقیق نشان داد بین آمادگی و اثر بخشی کارکنان رابطه ی مثبتی وجود دارد و از بین مولفه های آمادگی ، توانایی با عملکرد شغلی کار کنان وتمایل با رضایت شغلی کارکنان ارتباط داشت .صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb