جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای یادگیری پنهان

خانم مطهره السادات فانیان، دکتر رسول یاعلی، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش‌های یادگیری قیاسی و آشکار بر مهارت پیش‌بینی سرویس والیبال در زمان خستگی بود. به همین منظور 40 نفر از دانشجوی دختر با دامنه سنی 18 تا 24 سال به صورت  نمونه در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در چهار گروه یادگیری آشکار سرحال و خسته، یادگیری قیاسی سرحال و خسته تقسیم شدند. شرکت‌کنندگان گروه یادگیری قیاسی از روش شبیه‌سازی مهارت و گروه یادگیری آشکار از روش سنتی جهت اجرای سرویس چکشی والیبال استفاده کردند. برای اعمال خستگی از پروتکل لیونز استفاده شد. همچنین برای پیش‌بینی میزان دقت و سرعت اجرای آزمودنی‌ها از بستر نرم‌افزار super lab استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دو راهه تحلیل گردید. نتایج نشان داد اثر خستگی، نوع تمرین و اثر تعاملی خستگی- تمرین بر سرعت پیش‌بینی در کوشش‌های صحیح و اثر خستگی، نوع تمرین و اثر تعاملی خستگی- تمرین بر سرعت پیش‌بینی کوشش‌های اشتباه معنی‌دار نبود، اما اثر تعاملی خستگی- تمرین بر دقت پیش‌بینی در کوشش‌های صحیح (002/0p=) و اثر نوع تمرین در کوشش‌های اشتباه (019/0p=) معنی‌دار بود. با توجه به نتایج می‌توان گفت که اثر خستگی بر دقت پیش‌بینی بستگی به نوع یادگیری (یادگیری قیاسی) دارد که فرد اتخاذ می‌کند.
خانم نسرین زندی، دکتر رسول یاعلی، دکتر عباس بهرام، دکتر شهاب پروین پور،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه اثر نوع تمرین (پرخطا و کم خطا) و سطح مهارت بر توسعه بازنمایی ذهنی  مهارت پات گلف بود. . بدین منظور، 44 دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی (22 دختر، 22 پسر؛  میانگین سنی 34/22 و انحراف استاندارد37/4 ) به شیوه تصادفی در دو گروه کم خطا ( نزدیک به دور(  و پرخطا (دور به نزدیک) قرار گرفتند. هر دو گروه در مرحله یک روزه اکتساب  3 بلوک 10 کوششی برای  فواصل پرتاب (25، 50، 75، 100، 125، 150 و 200 سانتیمتری) تمرین کردند. گروه کم خطا تمرین را از نزدیکترین فاصله به هدف آغازکرد و به ترتیب به دورترین فاصله رسید اما گروه پرخطا از دورترین فاصله تمرین را شروع کرد و نهایتا به نزدیک ترین فاصله رسید. در پایان از آنها آزمون یادداری فوری گرفته شد. یک روز بعد از مرحله اکتساب، آزمونهای یادداری تاخیری، انتقال تکلیف منفرد (از فاصله 225 سانتیمتری) و انتقال تکلیف دوگانه (از فاصله200 سانتیمتری همزمان با پخش صوت) اجرا شدند. برای مقایسه اثر تمرینات کم خطا و پرخطا بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت پات گلف  تجزیه و تحلیل داده های مرحله اکتساب از آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازه های مکرر (8×2) استفاده شد. جهت اندازه گیری ساختار بازنمایی های ذهنی شکل گرفته در دو گروه قبل و بعد دوره اکتساب از آزمون SDA-M استفاده شد و جهت تحلیل بازنمایی ها از تحلیل کلاستر سلسله مراتبی در سطح آلفا 05/0 استفاده شد. یافته ها تغییرات کارکردی قابل ملاحظه ای در ساختار بازنمایی ذهنی پس از تمرین نشان دادند که حاکی از آن است که مهارت های حرکتی با سازگاری عملکردی دانش مرتبط با عمل در حافظه بلندمدت همراه است.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb