دوره 5، شماره 1 - ( 3-1397 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 16-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه ژئومورفولوژی،دانشکده جفرافیا، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران
2- گروه ژئومورفولوژی،دانشکده جفرافیا، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران ، ezghanavati@yahoo.com
3- دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران، ایران
چکیده:   (5214 مشاهده)

  چکیده
ارزیابی کمی رسوب زایی زمین لغزش ازمباحث جدید و مسائل پیچیده حوضه آبخیز می‌باشد. داشتن معلومات کافی از حجم دقیق زمین لغزش­ها، میزان رسوب زایی زمین لغزش‌ها به ویژه در حوضه سد ایلام که حیات شهر ایلام و توابع آن به عمرسد ایلام وابسته است اهمیت و ضررورت تحقیق می‌باشد، با این فرض، که بخش عمده ای از رسوب تجمع یافته در سد ایلام مربوط به زمین لغزش‌های سطح حوضه است. بنایراین در این تحقیق ابتدا نقاط زمین لغزش با عملیات میدانی، تصاویر ماهواره‌ای ETM+ و Google Erth شناسایی شد. استفاده از مدل خود همبستگی فضایی موران نشان داد که زمین لغزش‌ها از الگوی خوشه‌ای برخوردارند بنابراین روابط متغیر وابسته زمین لغزش به متغیرهای مستقل در مدل منطق فازی، تحلیل شده تا علت الگوی خوشه‌ای زمین لغزش‌ها در سطح حوضه تبیین شود. جهت تدقیق نتایج کمی رسوب زایی زمین لغزش‌ها از مدل‌های تجربی برآورد فرسایش رسوب، مدل هیدرولوژیکی منحنی سنجه دبی و رسوب، آمار مشاهده‌ای رسوب در طول دوره آماری، زمان رخداد زمین لغزش در تطبیق با پیک رسوب ایستگاه هیدرومتری در طول  نشان داد که در زیرحوضه چاویز 2/38 درصد معادل 6/4 تن در هر هکتار در سال افزایش رسوب مربوط به رخدادهای زمین لغزش ذکر شده است در نتیجه به میزان 4/15 تن رسوب در هرهکتار دریک سال وارد سد ایلام شده است. در زیر حوضه اما (ملکشاهی) بدون رخداد زمین لغزش فعال افزایش رسوب در طول دوره مشاهده نشد. در مجموع  1237314 تن رسوب دهی زمین لغزش‌ها وارد سد ایلام شده است.جهت کنترل این مخاطره اقدام مناسب توسط دستگاه اجرایی برای توسعه پایدار بکار گرفته شود.
 
متن کامل [PDF 1726 kb]   (2633 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/12/3 | پذیرش: 1397/3/22 | انتشار: 1397/3/22

فهرست منابع
1. عسگری، شمس اله. 2009. برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سدایلام بااستفاده از مدل MPSIAC ، مجله پژوهشهای جغرافیایی، 64: 39.
2. شریعت جعفری، محسن؛ جعفر غیومیان. 2005. بررسی ارتباط و همبستگی بین رسوب دهی با گسیختگی شیب ها و رانش زمین در حوضه طالقان مرکزی. فصلنامه علوم زمین. 55: 97-90.
3. فیض نیا، سادات؛ علی کلارستاقی،حسن احمدی و مهرداد صفایی.2005. بررسی عوامل مؤثردر وقوع زمین لغزش ها و پهنه بندی خطر زمین لغزش(مطالعه موردی:حوزه آبخیز شیرین رود تجن. مجله منابع طبیعی ایران. 1: 5- 1 .
4. یاراحمدی، جمشید و شهرام روستایی. 2015. شبیه سازی فرسایش و رسوب ناشی از زمین لغزش با استفاده از مدلGeoWEPP (مطالعه موردی: حوضه گرم چای میانه). تحقیقات ژئومورفولوژی کمی. 2: 133-119.
5. Acharya, G. T.A. Cochrane. )2008), “Rainfall induced shallow landslides on sandy soil and impacts on sediment discharge: A flume based investigation” , The 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG), 1-6 October, 2008, Goa, India. pp. 8.
6. Bathurst, J.C., A. Burton, B.G. Clarke, F. Gallart. )2006(, “Application of the SHETRAN basin-scale, landslide sediment yield model to the Llobregat basin, Spanish Pyrenees”,Hydrological Processes 20: 3119–3138. DOI: 10.1002/hyp. 6151.
7. Borgomeo, E., K.V. Hebditch, A.C. Whittaker, L. Lonergan. )2014(, “Characterising the spatial distribution, frequency and geomorphic controls on landslide occurrence, Molise, Italy” , Geomorphology 226: 148–161.
8. Chiou, S.J., C.T. Cheng, S.M. Hsu, Y.H. Lin, S.Y. Chi. (2007) , “Evaluating landslides and sediment yields induced bythe chi-chi earthquake and followed heavy rainfalls along the Ta-Chia River” , Journal of GeoEngineering 2:73-82.
9. Chuang S.C., H. Chen, G.W. Lin, C.W. Lin, C.P. Chang. (2009) , “Increase in basin sediment yield from landslides in storms following major seismic disturbance” , Engineering Geology 103, 59–65.
10. Claessens L., A. Knapen, M.G. Kitutu, J. Poesen, J.A. Deckers. (2007) , “Modelling landslide hazard, soil redistribution and sediment yield of landslides on the Ugandan footslopes of Mount Elgon” , Geomorphology 90: 23–35.
11. Corominas, J., C. van Westen , P. Frattini, L. Cascini, J.-P. Malet, S. Fotopoulou, F. Catani, M. Van Den Eeckhaut, O. Mavrouli, F. Agliardi, K. Pitilakis, M.G. Winter, M. Pastor, S. Ferlisi, V. Tofani, J. Hervάs, J.T. Smith. (2014), “Recommendations for the quantitative analysis of landslide risk” , Bull Eng Geol Environ 73: 209–263.
12. Cover, M., C. May, V. Resh, W. Dietrich. (2006), “Technical Report on Quantitative Linkages Between Sediment Supply, Streambed Fine Sediment, and Benthic Macroinvertebrates in Streams of the Klamath National Forest. United States Forest Service, Pacific Southwest Region, and Klamath National Forest”,Technical Report, pp. 33.
13. Dadson, S.J., N. Hovius, H.Chen, W.B. Dade, J.C. Lin, , M.L. Hsu, C.W. Lin, M.J. Horng. T.C. Chen, J. Milliman, C.P. Stark. (2004), “Earthquake-triggered increase in sediment delivery from an active mountain belt” ,Geology 32: 733–736. doi: 10.1130/G20639.1
14. Feizizadeh, B., M. ShadmanRoodposhti, P. Jankowski, T. Blaschke. (2014), “A GIS-based extended fuzzy multi-criteria evaluation for landslide susceptibility mapping” ,Computers and Geosciences 73:208–221. http://dx.doi.org/10.1016/j. cageo. 2014. 08. 001.
15. Hewitt, K., J.J. Clague, J.F. Orwin. (2008), “Legacies of catastrophic rock slope failures in mountain landscapes” ,Earth Science Reviews 87: 1–38.
16. Hsu, S.M., H.Y. Wen, N.C. Chen, S.Y. Hsu, S.Y. Chi., (2012), “Using an integrated method to estimate watershed sediment yield during heavy rain period: a case study in Hualien County, Taiwan” ,Natural Hazards and Earth System Sciences 12: 1949–1960.
17. Korup, O., J.J. Clague. (2009), “Natural hazards, extreme events, and mountain topography” ,Quaternary Science Reviews 28: 977–990.
18. Larsen, M.C., (2012), “Landslides and sediment budgets in four watersheds in Eastern Puerto Rico. In: Murphy S.F., R.F. Stallard” ,(Eds.) Water quality and landscape.
19. Mohammady, M., H.R. Pourghasemi, B. Pradhan. (2012), “Landslide susceptibility mapping at Golestan Province, Iran: A comparison between frequency ratio, Dempster–Shafer, and weights-of-evidence models” ,Journal of Asian Earth Sciences 61: 221–236.
20. Nourani, V., B. Pradhan, H. Ghaffari, S.S. Sharifi. 2014. Landslide susceptibility mapping at Zonouz Plain, Iran using genetic programming and comparison with frequency ratio, logistic regression, and artificial neural network models. Nat Hazards 71: 523–547. DOI 10.1007/s11069-013-0932-3.
21. Pourghasemi, H.R., M. Mohammady, B. Pradhan. (2012), “Landslide susceptibility mapping using index of entropy and conditional probability models in GIS: Safarood Basin, Iran” ,Catena 97: 71–84. doi:10.1016/j.catena.2012.05.005.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.