دوره 4، شماره 3 - ( 6-1396 )                   جلد 4 شماره 3 صفحات 112-99 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، meysam.toulabi@gmail.com
چکیده:   (6306 مشاهده)
این تحقیق باهدف جهت شبیه‌سازی و محاسبه حداکثر شدت جزیره حرارتی(UHI max) با توجه به شرایط هندسه شهری در منطقه کوچه‌باغ شهر تبریز با استفاده از معادله عددی- نظری Oke به رشته تحریر درآمد. جهت انجام این کار، ابتدا هندسه محله مورد نظر با توجه به شعاع 15 متری از محور معابر به بلوک‌های مجزایی تقسیم‌بندی شد. سپس نسبت عرض معابر(W) و ارتفاع بناها(H) در نرم‌افزارGIS محاسبه و در پایان بر اساس معادله Oke، شدتUHImax محاسبه و شبیه‌سازی گردید. نتایج حاصل از این شبیه‌سازی نشان داد، که در محله کوچه باغ تبریز هر چه بناها بلندمرتبه‌تر و عرض معابر کمتر باشد میزان شدت جزیره حرارتی بیش‌تر، و هرقدرعکس این شرایط حاکم باشد، مقدار UHI max نیزکم‌تر خواهد بود. همچنین زمانی که نسبت H/Wدر منطقه شهری موردمطالعه بین 54/0تا 81/0 است، UHI maxبین 5 تا 6/6 درجه سانتی‌گراد باقی می‌ماند؛ اما وقتی‌که نسبتH/W  در محدوده 01/1 تا 98/1 قرار داشته باشد، ارزش UHI maxبین 5/7 تا 2/10 درجه خواهد بود. نتایج دیگر این مدل نشان داد که، در این محله بلوک A با  5 درجه و بلوک H با 2/10 درجه سانتی‌گراد دارای کمترین و بیشترین مقدار شدت  UHIمی‌باشند. بنابراین می‌توان گفت که بلوک A استانداردترین و بلوک Hغیراستانداردترین پیکربندی را در این محله دارا بودند. برآورد حاصل از مدل رگرسیون نیز نشان داد که عرض معابر( با 6/91 درصد)نسبت به ارتفاع ساختمان (با 6/6 درصد)اثر بیش‌تری در تغییرات UHI maxدارد. 
 
متن کامل [PDF 701 kb]   (5659 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/10/1 | پذیرش: 1396/10/1 | انتشار: 1396/10/1

فهرست منابع
1. ایزدی, آزیتا و سمیه محمدی.1394. بررسی عوامل مؤثر بر جزیره‌ی گرمایی شهر تبریز، کنفرانس بین‌المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.
2. الحسینی المدرسی، علی؛ مهدی ساعتی، سیدعقیل ابراهیمی .1394. استخراج جزایر حرارتی شهر تهران با استفاده از تصاویرASTR،اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، 10-1.
3. پورخباز، علیرضا؛ سیدسعیدرضا احمدی‌زاده؛ عاطفه ناصری و ناصر پرویان. 1394. بررسی و تحلیل جزایر حرارتی در مناطق شهری مشهد، اولین کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، مهندسی، هنر و محیط زیست، تهران، پژوهشکده هنر و معماری.
4. رمضانی، بهمن؛ سیده‌مریم دخت‌محمد .1389. شناخت محدوده مکانی تشکیل جزیره‌گرمایی در شهر رشت، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 1(1): 49-64.
5. رنجبرسعادت‌آبادی، علی؛ عباسعلی اکبری ‌‌بیدختی، سیدعلیرضا صادقی‌حسینی .1385. آثار جزیره گرمایی و شهرنشینی روی وضع هوا و اقلیم محلی درکلان شهر تهران بر اساس داده‌های مهرآباد و ورامین،مجله محیط‌شناسی، 32(39): 59-68.
6. رنگزن، کاظم ؛ محمدعلی فیروزی؛ ایوب تقی زاده و رامین مهدی زاده، (1392)، بررسی و تحلیل نقش کاربری اراضی در شکل‌گیری جزایر حرارتی با استفاده از R.Sو :GISنمونه موردی: شهر اهواز، اولین سمینار ملی کاربرد GISدر برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری، تهران، اردیبهشت‌ماه 1392.
7. صادقی‌نیا، علیرضا؛ بهلول علیجانی، پرویز ضیائیان .1391. تحلیل فضایی- زمانی جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از سنجش‌ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی، 1(4): 1-17.
8. محرمی، جاوید. 1393. بررسی نقش کاربری اراضی در تولید جزیره گرمایی شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تبریز.
9. Atkinson B W. 2003. Numerical modelling of urban heat-island intensity. Boundary Layer Meteorology, 109(3):285-310.DOI: 10.1023/A:1025820326672.
10. Balázs, B., Unger, J., Gál, T., Sümeghy, Z., Geiger, J., &Szegedi, S. 2009. Simulation of the mean urban heat island using 2D surface parameters: Empirical modelling, verification and extension. Meteorological Applications, 16(3), 275-287. DOI: 10.1002/met.116.
11. Bokaie M, KheirkhahZarkesh M, DaneshkarArasteh P, Hosseini A. 2016. Assessment of Urban Heat Island Based on the Relationship between Land Surface Temperature and Land Use/Land Cover in Tehran, Journal sustainable cities and society, 23(1): 94–104, DOI.org/doi:10.1016/j.scs.2016.03.009.
12. Chen Q., J. Ren., Z. Li., C. N. 2009. Urban Heat Island Effect Research in Chengdu City Based on Modis data. In proceedings of 3rd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, ICBBE 2009, Beijing, China, PP 11–13.
13. Chen, H., R. Ooka and S. Kato. 2008. Study on optimum design method for pleasant outdoor thermal environment using genetic algorithms (GA) and coupled simulation of convection, radiation and conduction. Building and Environment, 43(1): 18-30.DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.11.039.
14. CHuangoh, K ,. HingCHen, Ch. 1999. The relationshib between heigh to width ration and the Heat Island intensity at 22:00 h for Singapore, Int. J. Climatol. 19(9):1011–1023, DOI: 10.1002/(SICI)1097-0088(199907)19:9<1011::AID-JOC411>3.0.CO;2-U.
15. Dhalluin, A ;Bozonnet, E. 2015. Urban heat islands and sensitive building design – A study in some French cities’ context, Sustainable Cities and Society,19: 292–299, http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2015.06.009.
16. Fahmy M, Mokhtar H, Gira, A. 2012. Adaptative urban form design on a climate change basis; A case study in Nuba, Egypt. ICUC8 – 8th International Conference on Urban Climates, 6th-10th August, 2012, UCD, Dublin Ireland.
17. Guri,B.Apurba,K.D,(2014),Summertime Urban Heat Island Study For Guwahati City India, Sustainable Cities And Society, 11, 61-66.
18. Han S, Mun S, Huh J. 2007. Changes of the micro-climate and building cooling load due to the green effect of a restored stream in Seoul, Proceeding: Building Simulation Korea2007.
19. Jusuf SK, Hien WN. 2009. Development of empirical models for an estate level air temperature prediction in Singapore.Proceedings.Second International Conference on Countermeasures to Urban Heat Islands.pp:19-23.
20. Levermore GJ, Cheug HKW .2012. A low-order canyon model to estimate the influence of canyon shape on the maximum urban heat island effect. Building Services Engineering Research and Technology, 33(4):371-385,http://journals.sagepub.com/toc/bsea/33/4.
21. Marciotto ER, Oliveira AP, Hanna SR . 2010. Modeling study of the aspect ratio influence on urban canopy energy fluxes with a modified wall canyon energy budget scheme, Building and Environment, 45(11):2497-2505, DOI: 10.1016/j.buildenv.2010.05.012.
22. Memon RA, Leung DYC, Liu CH. 2010. Effects of building aspect ratio and wind speed on air temperatures in urban-like street canyons. Building and Environment, 45:176-188, http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2009.05.015.
23. Nakata O C. M, De Souza L. C. L, Rodrigues D.S. 2015. A GIS extension model to calculate urban heat island intensity based on urban geometr, Proceedings of CUPUM 2015, Conference Cambridge, Massachusetts (USA),PP:1-16,http://hdl.handle.net/1822/38845
24. Neolia,L.A,Erica N.C,M. Alicia Canton,(2014),Classification Of Building Materials Use In The Urban Envelopes According To Thire Capacity For Mitigation Of The Urban Heat Island In Semiarid Zones, Energy And Buildings . vol 69,pp22-32.
25. Oke T.R, Johnson GT, Steyn DG, Watson ID. 1991. Simulation of surface urban heat islands under ‘ideal’ conditions at night – Part 2: Diagnosis and causation. Boundary Layer Meteorology, 56(4):339-358.DOI: 10.1007/BF00119211.
26. Oke T.R. 1981. Canyon geometry and the nocturnal urban heat island:comparison of scale model and field observations. Journal of Climatology. 1(3):237-254,DOI: 10.1002/joc.3370010304.
27. Oke, TR. 1984. Towards a prescription for the greater use of climatic principles in settlement planning. Energy and Buildings, 7(1):1-10, DOI: 10.1016/0378-7788(84)90040-9.
28. Oliveira P, MJN, Gonçalves HJP, Ferrão PMC. 2009. Numerical analysis of the street canyon thermal conductance to improve urban design and climate, Building and Environment, 44(1):177-187, DOI: 10.1016/j.buildenv.2008.02.004 .
29. Sailor, D.G(2014),Risk Of Summertime Extreme Thermal Conditions In Buildings As a Result Of Climate Change And Exacerbation Of Urban Heat Islands, Building and Environment,vol78,pp81-88.
30. Santo MA, Maggiotto G, Stocker J, Carruthers D, Sabatino SD. 2012. Comparison of ADMS-Temperature and Humidity model and ENVIMET and measured temperature values. ICUC8 – 8thInternational Conference on Urban Climates, 6th-10th August, 2012, UCD, Dublin Ireland.
31. Streutker, D. R. (2003). Satellite-measured growth of the urban heat island of Houston, Texas. Remote Sensing of Environment, 85, 282−289.
32. Svensson M, Eliasson I, Holmer B. 2002. A GIS based empirical model to simulate air temperature variations in the Göteborg urban area during the night, Climate Research, 22(3): 215-226, DOI: 10.3354 / cr022215.
33. Theeuwes, N. E., Steeneveld, G.-J., Ronda, R. J. and Holtslag, A. A. M. 2016. A diagnostic equation for the daily maximum urban heat island effect for cities in northwestern Europe. Int. J. Climatology., 37: 443–454. DOI:10.1002/joc.4717.
34. Zinzi M, Carnielo E, Marinelli E. 2012. Thermal and solar characterisation of cool asphalts to mitigate urban temperatures. ICUC8 – 8th International Conference on Urban Climates, 6th-10th August, 2012, UCD, Dublin Ireland.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.