نشریه علوم دانشگاه خوارزمی- پایگاه های نمایه کننده
پایگاه های نمایه کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علوم دانشگاه خوارزمی:
http://jsci.khu.ac.ir/find.php?item=1.114.14.fa
برگشت به اصل مطلب