جستجو در مقالات منتشر شدهمهرداد هاشمی، صدیقه مهرابیان، حماسه خلیلی،
دوره 9، شماره 4 - ( 8-1388 )
چکیده

تری‌ترپنوئیدهای موجود در پوست سیب، خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالقوه دارند. فعالیت ضد تکثیری تری ترپنوئیدها علیه سلول‌های سرطانی سینه، کبد و کولون اثبات شده است. اورسولیک اسید و اولئانولیک اسید فراوان‌ترین تری‌ترپنوئید موجود در پوست سیب هستند. هدف از این پژوهش، تعیین خاصیت ضد جهشی و ضد سرطانی اورسولیک و اولئانولیک اسید در برابر مادۀ جهش‌زای آزید سدیم با استفاده از میکروزوم و تست ایمز است. مواد استفاده شده در این پژوهش اورسولیک اسید و اولئانولیک اسید به صورت پودر سفیدرنگ و محلول در استن هستند. باکتری مورد استفاده در این آزمون، سویه‌ای از سالمونلا تیفی موریوم (TA100) است که یک جهش انتخابی در اپرن هیستیدین خود دارد. همچنین با افزودن میکروزوم کبد موش اثر ضد سرطانی این دو ماده  نیز تأیید شد. درصد بازدارندگی به‌دست آمده در حضور میکروزوم (s9) برای اورسولیک اسید 83 درصد و برای اولئانولیک اسید 4/76 درصد بود. (در غیاب s9 این مقدار در اورسولیک اسید 6/77 درصد و برای اولئانولیک اسید 8/69 درصد است.) بنا بر این حضور مادۀ ضد جهش اورسولیک و اولئانولیک اسید در کنار ماده جهش‌زا، مقدار جهش برگشتی را کاهش می‌دهد و از آن‌جا که بازدارندگی بیش از 40 درصد به‌عنوان ضد جهش قوی شناخته می‌شود٬ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پوست سیب دارای تری‌ترپنوئیدهایی با خاصیت ضد جهشی و ضد سرطانی  قوی است که این خاصیت در اورسولیک اسید نسبت به اولئانولیک اسید بیش‌تر است.
زهیر محمد حسن، نفیسه پاکروان،
دوره 10، شماره 3 - ( 7-1389 )
چکیده

واکسن های DNA که با استفاده از ژن Her2 تاکنون طراحی و در مدل های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفته اند موفقیت نسبی داشته اند. این امر نیاز به افزایش پتانسیل این واکسن ها را نشان می دهد. شواهد موجود حاکی از این است که ملکول های شوک حرارتی ادجونت های قوی در ایمنی درمانی تومور می باشند. این ملکول ها قسمت های مختلف سیستم ایمنی ذاتی و اختصاصی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه از گلیکوپروتئین 96 (عضو خانواده HSP90) به دلیل خاصیت ادجونتی آن استفاده شد و این مطالعه با دو هدف انجام شد: اوّلاً تولید ساختار ژنتیکی (پلاسمید) واجد هر دو ژن Her2 و gp96 به شکل فیوژن و ثانیاً بررسی بیان ساختار تولید شده با استفاده از ژن کد کننده پروتئین سبز فلورسنت .
مهدی حسن شاهیان، جعفر محمدیان،
دوره 10، شماره 4 - ( 10-1389 )
چکیده

باکتری های نمک‌دوست قادر به رشد در محیط فاقد نمک نبوده و دارای بهینه‌ رشد در محیط‌هایی با میزان شوری نسبتاً بالا هستند. آرکی باکتری های فوق العاده نمک دوست، شیمیوارگانوتروف هستند و بیشتر گونه ها هوازی اجباری می باشند. باکتریورودوپسین یک پیگمان انتقال دهنده‌ی انرژی با استفاده از نور در غشای ارغوانی است، که تنها در نمک دوست ها یافت می‌شود. باکتری H. salinarum که در تحقیق قبلی از دریاچه نمک قم جداسازی شده بود، برای جداسازی و خالص سازی غشای ارغوانی بکار رفت. روش مورد استفاده جهت جداسازی غشای ارغوانی (PM) باکتری H. salinarum روش Yucel و همکاران (1995) بود که عمده مراحل این روش دیالیز باکتری و سانتریفوژ با دور بالا می باشد. مطالعات جذب نوری در nm 560 و بررسی نسبت جذب nm 560/280 جهت اثبات خلوص غشای ارغوانی استفاده شد. فعالیت تغییر pH غشای ارغوانی با محلول نمکی حاوی MgCl2 و KClسنجیده شد. به کمک دستگاه اشعه دهی امواج میکرووی میزان جذب امواج میکرووی توسط غشای ارغوانی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از جداسازی غشای ارغوانی نشان داد که نسبت جذب 560/280 در این طیف برابر 3/3 می‌باشد که دلالت بر خلوص غشای ارغوانی جداسازی شده دارد. میزان 35 میلی‌گرم غشای ارغوانی از 4 لیتر محیط کشت حاصل گردید. غشای خالص شده دارای فعالیت بود بطوریکه به ازای هر 6 ساعت میزان 15/0 واحد کاهش pH در سوسپانسیون دیده می شد. این غشای ارغوانی میزان 60 درصد از امواج میکرووی را جذب می کرد. در مجموع می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که تنوع گسترده‌ای در آرکی‌باکتری‌های فوق‌العاده نمک دوست در اکوسیستم‌های ایران وجود دارد و می توان از باکتریورودوپسین حاصله در اهداف نانوتکنولوژی استفاده نمود.
سهراب بزم، اسماعیل بابلیان،
دوره 11، شماره 2 - ( 6-1390 )
چکیده

روش بسط بر مبنای توابع پالس- بلوکی برای حل عددی معادلات انتگرال ولترا و فردهلم دو بعدی نوع اول و دوم ارایه شده است. تحقیق ارایه شده بر اساس معرفی خانواده‌ای از ماتریس‌های عملیاتی انتگرال‌گیری است. آنالیز خطا انجام شده، کارایی و دقت روش ارایه شده را نشان می‌دهد. هم‌چنین چند مثال عددی آورده شده است.
 
فرشاد خزایی، داور بقاعی، سید لطف اله شریفی آل هاشم،
دوره 11، شماره 3 - ( 8-1390 )
چکیده

در این پژوهش نانو ذرات لیتیم- کبالت اکسید روی بسترهای مختلف به روش سل- ژل و با استفاده از پیوندساز سیتریک اسید سنتز شد. سپس تأثیر بسترهای مختلف بر روی خصوصیات نانو ذرات از نظر اندازه، شکل و فعالیت کاتالیزوری بررسی شد. برای ارزیابی فعالیت کاتالیزوری، سرعت و میزان تجزیۀ هیدروژن پراکسید در حضور هر یک از نمونه‌ها از طریق اندازه‌گیری حجم گاز اکسیژن آزاد شده در بازۀ زمانی معین، بررسی شد. الگوهای پراش اشعۀ ایکس (XRD)، تصویربرداری الکترونی روبشی (SEM) و طیف زیرقرمز (IR)، تشکیل فازهای Co3O4 و LiCoO2 را تأیید کرد
پیمان نجفی مقدم، احسان نظرزاده زارع،
دوره 11، شماره 3 - ( 8-1390 )
چکیده

نانوذرات رسانای پلی‌آنیلین دوپه شده با کلریدریک‌ اسید با روش فراصوت شیمیایی سنتز شدند. نانوکامپوزیت‌های پلی‌آنیلین/ پلی‌(استایرن-متناوب- مالئیک اسید)/ پلی‌استایرن سولفونیک اسید، با تغییر نسبت پلی‌آنیلین در محلول پراکنده، و با روش مخلوط به‌دست آمدند. اثرغلظت کوپلیمر (استایرن- متناوب- مالئیک اسید) و پلی‌استایرن سولفونیک اسید در ساختار نانوکامپوزیت بررسی شد. محلول پراکنده  شده کامپوزیت در حلال تتراهیدروفوران، فیلم‌های رسانایی تولید کردند که این فیلم‌ها با تبخیر تتراهیدروفوران ایجاد شدند. با فرآیند مخلوط بدون اضافه کردن هیچ‌گونه دیسپرس کننده‌ای نانوذرات پلی‌آنیلین به‌خوبی در ماتریکس پلیمر پراکنده شدند، تصاویر گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی این را به‌خوبی نشان داد. رسانایی نانوکامپوزیت‌های به‌دست آمده با سیستم چهار نقطه‌ای اندازه‌گیری شد. همۀ نانوکامپوزیت‌های به‌دست آمده رسانا بودند و بین آن‌ها بالاترین رسانایی الکتریکی به‌اندازۀ S/Cm3 وجود داشت. نانوکامپوزیت‌های به‌دست آمده با طیف سنجی‌های FT-IR و  UV-Vis بررسی شدند.
محمد جهانشاهی، مجتبی سجادمنش،
دوره 12، شماره 1 - ( 3-1391 )
چکیده

مسایل مقدار مرزی یکی از مباحث خیلی مهم در زمینه های مهندسی و فیزیک ریاضی می باشند و در این بین مسایل خودالحاق به دلیل دارا بودن برخی ویژگیهای مطلوب برای حلشان، از جمله اینکه مقادیر ویژه مسئله الحاقی همیشه حقیقی بوده و توابع ویژه یک دستگاه متعامد تام می سازند، اهمیت ویژه ای دارند. در مباحث کلاسیک معمولا از روش نایمارک [3] برای تشخیص خودالحاق بودن مسئله اصلی استفاده می شود . اما در این روش چون روابط اضافه شده به شرایط مرزی مسئله شامل مقادیر مرزی تابع مجهول با ضرایب اختیاری هستند، لذا اختیاری بودن ضرایب فوق سبب می شود که مسئله الحاقی به دست آمده یگانه نباشد.
در این مقاله ، یک روش جدید برای بررسی و ایجاد یک مسئله خودالحاق شامل معادله دیفرانسیل معمولی معرفی می گردد. براساس این روش، ابتدا شرایط ضروری وجود جواب مسئله با بکارگیری جواب اساسی معادله الحاقی به دست می آید، سپس یک دستگاه جبری متشکل از شرایط ضروری به دست آمده و شرایط مرزی مسئله اصلی تشکیل می شود. درنهایت با بکارگیری اتحاد لاگرانژ و مقادیر مرزی تابع مجهول، شرایط کافی برای خودالحاق بودن مسئله اصلی ارایه می گردد. مزیت این روش نسبت به روش کلاسیک نایمارک در این است که به جای روابط اضافه شده به شرایط مرزی مسئله ، شرط های ضروری به دست آمده روی جواب معادله الحاقی جایگزین می شود که این روابط به صورت ترکیب خطی از مقادیر مرزی تابع مجهول با ضرایب معین ( نه اختیاری) می باشد که این موضوع سبب می شود مسئله الحاقی به دست آمده یگانه باشد
علی مردان شاهرضایی، معصومه حسینی نیا،
دوره 12، شماره 1 - ( 3-1391 )
چکیده

در این مقاله سه نوع از مسائل معکوس سهموی از نوع هدایت گرمایی و تشعشع گرمایی به روش تجزیه آدومیان بررسی می شود و برای حل این نوع مسائل معکوس از یک شرط فوق ¬اضافی در یک نقطه داخلی ناحیه مفروض مسأله استفاده می شود. این روش با سرعت همگرایی بالا، تقریب عددی از جواب دقیق مسأله بدون نیاز به خطی¬سازی یا گسسته سازی می¬دهد. در واقع روش تجزیه آدومیان، نیاز به حل کردن هر سیستم خطی یا غیرخطی از معادلات جبری را از بین می¬برد. نتایج عددی به دست آمده از این روش حاکی از دقت و سرعت بالای این روش است
سید مجتبی دهنوی، اکبر محمودی ریشکانی، محمد رضا میرزایی شمس آباد، عین ا... پاشا،
دوره 12، شماره 1 - ( 3-1391 )
چکیده

عملگر ضرب پیمانه ای به پیمانه توانی از 2 یکی از عملگرهای مورد استفاده در رمزنگاری خصوصا رمزنگاری متقارن می

باشد. در این مقاله به بررسی خواص آماری و جبری این عملگر از منظر رمزنگاری پرداخته ایم. در ابتدا توزیع خروجی

عملگر ضرب پیمانه ای به پیمانه توانی از 2 را به عنوان یک تابع دودویی برداری محاسبه کرده ایم و پس از آن توزیع

توابع مولفه ای آن را به دست آورده ایم. در ادامه با معرفی یک سنج در اندازه گیری میزان ناترازی نگاشت ها به

بررسی ناترازی این عملگر و توابع مولفه ای آن پرداخته ایم. در پایان درجه جبری توابع مولفه ای عملگر ضرب پیمانه ای

به پیمانه توانی از 2 را مورد بررسی قرار داده و یک کران پایین برای درجات مذکور ارائه داده ایم.
سیدنعیم امامی، حمیدرضا پیروان، زهرا الیاسی،
دوره 12، شماره 2 - ( 6-1391 )
چکیده

مجموعه سنگ های آتشفشانی- رسوبی شمال شهرکرد، به صورت کمربندی با راستای شمال باختری- جنوب خاوری، در شمال شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری و در بخش مرکزی پهنه سنندج سیرجان استقرار یافته است. سنگ های آذرین موجود در این ناحیه به دو بخش عمده ماگمایی و آذر آواری تفکیک شده که گروه اول شامل سنگ های آتشفشانی خاصه بازالت، بازالت آندزیتی و آندزیت و سنگ های نیمه عمیق به ویژه دولریت و میکرودیوریت بوده و سنگ های آذرآواری نیز غالبا" توف، توفیت، لاپیلی توف و آگلومرا به سن ژوراسیک فوقانی و فاز کوهزایی کیمرین میانی می باشند که در محیط تکتونیکی جزایر قوسی تشکیل شده اند. تمامی واحدهای سنگ شناسی تحت تأثیر محلول های ماگمایی قلیایی با (9- 8 pH=) و حرارت 226 ( در پهنه آرژیلیک حد واسط ) تا 300 درجه سانتیگراد(در رگه های کوارتز- اپیدوت) در فشار حدود 200 بار متحمل درجاتی از دگرسانی شده اند و پهنه های سریسیتیک - آرژیلیک حدواسط و پروپیلیتیک (کلریتی) را تشکیل داده اند(دگرسانی فراگیرانتخابی). به علاوه حفرات و شکاف ها با کانی های ثانویه ای همچون کوارتز، اپیدوت، کلریت و کلسیت (دگرسانی غیرفراگیر) پرشده اند. بررسی تغییرات جرم در سنگ های پهنه های دگرسانی نشان دهنده کاهش جرم در نتیجه دگرسانی است که نرخ آن از دگرسانی سریسیتیک به آرژیلیک متوسط و تا کلریت فزونی می یابد. تهی شدگی شدید از Na2O و غنی شدگی از CaO درپهنه کلریتی، غنی شدگی تا 100 درصد ازMgO و تهی شدگی شدید از K2O, Na2O درپهنه سریسیتیک و تهی شدگی ازK2O ، Na2O، FeO درپهنه آرژیلیک حدواسط از شاخص های کلیدی تشخیص پهنه های دگرسانی فسیل می باشند.
سعید آیریان، عاطفه دارش،
دوره 13، شماره 1 - ( 3-1392 )
چکیده

گونه‌های جنس سیتروس در مناطق مختلف استان فارس یافت می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی مراحل و چگونگی تکوین دانۀ گرده و کیسه‌های ترشحی گلبرگ در گیاه دارابی1 است. برای این پژوهش گل‌ها و غنچه‌ها از باغ‌های جهرم، برداشت شدند، در فیکساتور FAA تثبیت و سپس در الکل 70% نگه‌داری شدند. نمونه‌ها پس از آماده‌سازی و قالب‌گیری در پارافین، با میکروتوم برش‌گیری گردید و برای بررسی کیسه‌های ترشحی و گلبرگ در مخلوط الکل و گلیسیرین قرار داده شد و پس از برش دستی در زیر میکروسکوپ نوری مشاهده شدند. نتایج نشان داد که در این گیاه بساک‌ها دارای 4 کیسۀ گرده است. سیتوکینز هم‌زمان است و تترادهای میکروسپور فقط از نوع تتراهدرال2 است. دانه‌های گرده در زمان انتشار دو یاخته‌ای، دارای چهار شکاف رویشی با تزئینات شبکه‌ای و چاله‌ای هستند. در گلبرگ‌های مراحل اولیه، سه گروه بافتی دارای سلول‌های کاملا فشرده و در حال تقسیم بودند و طی تکوین، تقسیم در سلول‌های اپیدرمی کاهش یافت. تمایز بافت پارانشیمی منحصر به افزایش ابعاد سلول‌ها، ضخامت دیواره‌ای و فضای بین سلولی شد و تعداد و اندازۀ دسته‌های آوندی نیز طی مراحل نمو افزایش یافت. شکل‌گیری کیسه‌های ترشحی در گلبرگ، به این صورت است که بنیان گذاری کیسۀ منحصر به اولین مرحلۀ تکوین است و هم‌زمان با مراحل تکوین گلبرگ، این ساختار فقط افزایش ابعاد می‌دهد
وحید احدنژاد،
دوره 13، شماره 4 - ( 11-1392 )
چکیده

خودپذیری مغناطیسی سنگ‌ها که حاصل مشارکت کانی‌های دیا، پارا و فرومگنتیک است، فهم بهتری از تاریخچه دگرشکلی سنگ‌ها را در اختیار ما قرار می‌دهد. در این مطالعه با استفاده از مغناطیس¬سنج گشتاور در میدان قوی مغناطیسی و با اشباع فازهای فرومگنتیک، جدایش ناهمسانگردی خودپذیری مغناطیسی پارامگنتیک و فرومگنتیک برای 37 نمونه مغزه سنگ طبیعی انجام شد. مواد مورد مطالعه سنگ‌های آذرین منطقه ملایر هستند که از نظر کانی¬شناسی حاوی کانی¬های پارامگنتیک (بیوتیت و آمفیبول) و به مقدار بسیار کمی کانی‌های فرومگنتیک (تیتانومگنتیت) هستند که در زمینه‌ای از کانی¬های دیامگنتیک (کوارتز-فلدسپاتی) قرار دارند. محاسبات ناهمسانگردی خودپذیری مغناطیسی در میدان با شدت پایین (ضعیف) نشان می‌دهد سنگ‌های مورد مطالعه دارای خودپذیری مغناطیسی پایینی هستند که نشانگر چیره بودن فازهای پارامگنتیک در آنهاست. نتایج به دست آمده از میدان‌های مغناطیسی قوی موید این مسئله است و به غیر از سه نمونه که از سنگهای مافیک کوارتز دیوریتی بوده اند، در بقیه موارد فازهای پارامگنتیک خواص مغناطیسی سنگ‌&zwj&zwj‌های مورد مطالعه را تحت کنترل دارند. حضور همزمان این سنگ های مافیک موید نقش هر چند اندک ماگمای گوشته ای یا پوسته زیرین در تشکیل سری سنگ های یاد شده است.
سید لطف ا لله شریفی آل هاشم، هادی صادقی، اکبر میرزایی،
دوره 14، شماره 1 - ( 2-1393 )
چکیده

در این تحقیق، نانو ذرات منگنز دی‌اکسید در منافذ زئولیت­ 13X به­روش نشاندن سنتز شده و مورفولوژی و ساختار آن­ با تکنیک­های SEM،XRD، IR و AAS بررسی شد. واکنش خنثی‌سازی شبه عامل خردلی 2-کلرو اتیل اتیل‌سولفید (-CEES2) با کامپوزیت نانوذرات منگنز دی‌اکسید/زئولیت 13X1 با دستگاه GC بررسی شد. نتایج آنالیزGC  نشان داد که شبه‌عامل -CEES2 پس از گذشت 168 ساعت در تماس با کامپوزیت نانوذرات منگنز دی‌اکسید/زئولیت13Xجذب و به‌طور کامل به محصولات شیمیایی با درجۀ سمیت کم‌تر تبدیل شد. محصولات تخریب هیدرولیزی هیدروکسی اتیل‌اتیل سولفید و اتیل‌وینیل سولفید با دستگاه GC-MS شناسایی شدند. واکنش تخریب شبه عامل عصبی D‏MMP  با آنالیز 31P NMR نشان داد که این کامپوزیت بعد از 36 ساعت حدود 32 درصد شبه عامل را تخریب کرد.
زهرا بهرامی، علی مهدی‌فر،
دوره 14، شماره 1 - ( 2-1393 )
چکیده

در ا‌ین مقاله به معرفی ارتباط بین حالت‌های همدوس و موجک‌ها می‌پردازیم. بدین منظور ابتدا حالت‌های همدوس استاندارد، حالت‌های همدوس تعمیم‌یافته و حالت‌های همدوس غیر‌خطی را معرفی کرده و ویژگی هر یک را بیان می‌کنیم. سپس حالت‌های همدوس غیرخطی نوسان‌گر هماهنگ دوبعدی روی سطح تخت را بررسی کرده و رابطۀ تفکیک واحد مربوط به آن را بیان می‌کنیم. در مرحلۀ بعد با استفاده از نمادگذاری دیراک به بررسی شرط پذیرفتنی موجک مادر می‌پردازیم. سپس با استفاده از رابطۀ تفکیک واحد حالت‌های همدوس تعمیم‌یافته، حالت‌ها‌ی همدوس غیرخطی و شرط پذیرفتنی، رابطه‌ای کلی برای به‌دست آوردن موجک‌های چندجمله‌ای ارائه خواهیم کرد. در نهایت، به‌عنوان نمونه موجک‌های چندجمله‌ای مرتبط با حالت‌ها‌ی همدوس غیرخطی روی سطح تخت را نیز به‌دست می‌آوریم.
سید محمد متولی، سمیه شیخیان عزیزی،
دوره 14، شماره 1 - ( 2-1393 )
چکیده

در این مقاله، آهنگ انتقالات فرآیند مخلوط‌ شدگی استارک را به‌ازای چگالی‌های مختلفی از دوتریوم و در حالت‌های اولیه مختلف، برای اتم‌های اگزوتیک دوتریوم میونی، دوتریوم پایونی، دوتریوم کائونی و دوتریوم آنتی پروتونی بررسی می‌کنیم. در این راستا اثرات مخلوط‌ شدگی استارک با استفاده از مدل بوریه-لئون و مدل SCM بررسی شده است. به‌منظور دست‌یابی به دقیق‌ترین نتایج، داده‌هایی تجربی ارائه شده برای پهنا و انتقال در حالت‌های 1S و 2P اتم‌های اگزوتیک مورد بحث به‌کار گرفته شده است. نتایج حاصل از محاسبات نشان می‌دهد، در حضور چگالی‌های مختلفی از دوتریوم و در حالت‌های اولیه مختلف، اتم اگزوتیک دوتریوم میونی آهنگ انتقال چشم‌گیری نسبت به دیگر اتم‌های اگزوتیک دارد.
عباس چراغی،
دوره 14، شماره 2 - ( 5-1393 )
چکیده

در یک طرح تقسیم راز دوبخشی، مجموعه سهام¬داران را به دو قسمت چنان تقسیم می¬کنند که همه سهام¬داران درون یک بخش، نقش یکسانی را بازی کنند. پادرو و سائز ساختارهای دسترسی ایده¬آل دو بخشی را به طور کامل دسته بندی کرده¬اند اما اینکه کدام ساختارهای دسترسی غیرایده¬آل پیچیدگی بهینه دارند همچنان نامعلوم است. از طرفی مشخص کردن پیچیدگی ساختارهای دسترسی در حالت کلی، یکی از بزرگترین مسائل حل نشده در بحث تقسیم راز است. به این منظور و در راستای بررسی پیچیدگی، ما خودمان را به ساختارهای دسترسی دو بخشی محدود می¬کنیم تا روش جدیدی برای محاسبه کران¬هایی روی پیچیدگی بهینه این گونه ساختارها بدست آوریم. در این مقاله با استفاده از ارتباط طرح¬های تقسیم راز و پلی¬ماتریدها، برای پیچیدگی هر ساختار دسترسی دوبخشی، از یک مساله برنامه¬ریزی خطی استفاده می¬کنیم تا یک کران پایین روی پیچیدگی هر ساختار دسترسی ارائه دهیم. ساختارهای دسترسی که ما در این مقاله بررسی کرده¬ایم محدودیتی در تعداد سهام¬داران شرکت کننده در طرح ندارند. به علاوه در این مقاله نشان خواهیم داد که برخی از کران¬های پایین ارائه شده بر روی پیچیدگی این ساختارهای دسترسی دقیق هستند. در آخر طرح¬های بهینه جدیدی را بر روی ساختارهای دسترسی دوبخشی خاص ارائه خواهیم داد.
فاطمه قاسمی، رضا حیدری، رشید جامعی، لطیفه پوراکبر،
دوره 15، شماره 1 - ( 9-1393 )
چکیده

برای بررسی سمیت ناشی از نیکل، دانه رست های ذرت(Zea mays) بعد از جوانه زنی، در محیط های کشت هیدروپونیک حاوی 0 ، 50 ، 100 و 200 میکرومولار نیکل به مدت دو هفته کشت شدند. سپس تأثیر آن بر رشد، سرعت واکنش هیل و محتوای رنگیزه های فتوسنتزی مورد بررسی قرار گرفت. وزن تر و خشک برگها و ریشه ها در غلظت 50 میکرومولار نیکل افزایش، اما در غلظت های 100 و 200 میکرومولار کاهش یافت. . با افزایش نیکل، از طول ریشه و ساقه کاسته شد.با توجه به نتایج حاصل، بافتهای ساقه‌ای و ریشه‌ای دربرابر غلظت‌های مختلف نیکل پاسخ رشدی تمایزی از خود نشان می‌دهند. نیکل تا 100 میکرومولار باعث افزایش میزان کلروفیل a شد اما در غلظت 200 میکرومولار از میزان آن کاسته شد. تغییر قابل ملاحظه ای در میزان کلروفیل b و کاروتنوئیدها مشاهده نشد. با افزایش نیکل از سرعت واکنش هیل به عنوان توانایی کلروفیل a در مرکز واکنشی PSII680 برای شکافت آب، کاسته شد.
رویا غفاری، فریبا میقانی، فریدون قاسم خانی قاجار، حمیرا سلیمی،
دوره 15، شماره 1 - ( 9-1393 )
چکیده

چکیده
کهورک علف‌هرز مهاجم و مشکل‌ساز مناطق گرم و خشک و بنابراین مدیریت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور بررسی عوامل موثر بر جوانه‌زنی بذر کهورک، آزمایشی در سال 1390 در بخش تحقیقات علف‌های‌هرز موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی با هدف بررسی زیستایی بذر، اثر دماهای ثابت و متناوب و عمق کاشت، اثر خراش‌دهی شیمیایی و فیزیکی بذر، اثر تنش خشکی یعنی غلظت‌های 0، 100، 200، 300، 400، 500 و 600 میلی‌مولار محلول PEG و تنش شوری یعنی غلظت‌های ‌0، 100، 200، 300، 400، 500 ، 600 و 700 میلی‌مولار محلول NaCl بر جوانه‌زنی بذر کهورک در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که زیستایی بذرکهورک 81 درصد بود. دمای بهینه و پایه جوانه¬زنی بذر کهورک به ترتیب دمای ثابت 30 و 15 درجه سانتی¬گراد بود. بطور کلی، دمای ثابت برای جوانه‌زنی بذرکهورک مناسب‌تر از دمای متناوب بود. در بررسی اثر عمق کاشت بذر، بذوری که در عمق 2 سانتی‌متر کاشته شده بودند، بیشترین جوانه‌زنی را نشان دادند. بیشترین درصد جوانه‌زنی بذرکهورک تحت تاثیر تیمار 20 دقیقه با اسید سولفوریک غلیظ مشاهده شد. خراش‌دهی فیزیکی بذ ر با سنباده کارایی چندانی در تحریک جوانه‌زنی بذر نداشت. در بررسی اثر تنش خشکی و شوری، جوانه‌زنی بذرکهورک بعد از تیمار شاهد در پاسخ به غلظت‌های پایین‌تر PEG و NaCl یعنی 100 میلی‌مولار، بیشترین مقدار بود و با افزایش شدت تنش جوانه‌زنی بذرکاهش معنی‌داری نشان داد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، نور نقش مهمی در جوانه‌زنی بذر کهورک ندارد. به عبارت دیگر بذر کهورک فتوپلاستیک نیست. این ویژگی‌ها از عوامل عمده تهاجم کهورک محسوب می‌شود و اطلاع دقیق از آنها در کنترل و ممانعت از گسترش این علف‌هرز چند ساله موثر خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: کهورک، جوانه‌زنی و خواب بذر، دمای ثابت و متناوب، عمق کاشت، تنش شوری و خشکی
لطیفه پوراکبر، مهدی عابدزاده،
دوره 15، شماره 2 - ( 12-1393 )
چکیده

اثرات ناشی از کاهش لایه اوزون و افزایش اشعه فرابنفش امروزه توسط بسیاری از محققان مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر پرتو UV-B بر روی گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.) و تاثیر سالیسیلیک اسید و میدان مغناطیسی در کاهش اثرات زیانبار این پرتو بر این گیاه بود. گیاهان بادرنجبویه به مدت 60 روز در شرایط گلخانه¬ای کشت یافتند. تیمار فرابنفش بعد از مرحله 6 برگی اعمال گردید و پرتو UV-B به مدت 15 روز و هر بار به مدت 20 دقیقه اعمال گردید. اسید سالیسیلیک نیز بعد از مرحله 6 برگی با غلظت 1 میلی¬مولار به مدت یک هفته روی گیاهان پاشیده شد. تیمار میدان مغناطیسی به مدت یک ساعت و با شدت¬های 0، 40 و 85 میلی¬تسلا اعمال گردید. نتایج نشان داد که پرتو UV-B باعث کاهش وزن تر و خشک، رشد طولی ریشه و اندام هوایی شد. این پرتو همچنین میزان رنگیزه¬های فتوسنتزی (کلروفیل a، کلروفیل b و کاروتنوئید) میزان قندها و پروتئین¬های محلول را کاهش دادند. میزان فنیل¬آلانین آمونیا¬لیاز و ترکیبات جاذب UV نیز تحت تاثیر پرتوهای UV-B افزایش نشان داد. بررسی نتایج نشان داد تیمار با سالیسیلیک اسید و میدان مغناطیسی باعث تخفیف آسیب¬های ناشی از اعمال پرتوهای UV-B در گیاه شد و توانست فاکتورهایی که تحت تابش های فرابنفش تغییر یافته بودند را جبران کند. که در اثر پرتو UV-B به وجود آمده بودند و توانستند فاکتورهایی که تحت تابش های فرابنفش تغییر یافته بودند را جبران کنند.
اکرم السادات میرلوحی، محمود خلیلی، سیدمحسن طباطبایی منش، هانس ماسونه،
دوره 16، شماره 42 - ( 1-1394 )
چکیده

گارنت میکاشیست‌های ارتفاعات حاجی قارا، شمال گلپایگان، بخشی ازسنگ‌های دگرگونی پهنۀ سنندج- سیرجان را تشکیل‌ می‌دهند. لپیدوپورفیروبلاست و پورفیروپویی‌کیلوبلاست از جمله بافت‌های عمده و میکای سیاه (بیوتیت آهن‌دار)، میکای سفید (موسکویت و فری فنژیت)، کلریت‌های دگرگونی آهن و منیزیم‌دار (نوع I و IIb)، گارنت (آلماندین) و کوارتز، مهم ترین کانی‌های این سنگ‌هاست. کانی‌های فرعی شامل استروتید، آندالوزیت، پلاژیوکلاز، مواد کربن‌دار، اکسید آهن و تورمالین است. شواهد پتروگرافی، شیمی میکاها در کنار دیگر کانی‌های همراه و دماسنجی‌های تخمین زده شده، بیان‌گر آن است که پس از پیشرفت دگرگونی تا رخساره آمفیبولیت، مسیر دگرگونی به سمت کاهش فشار و نیز افزایش دما تغییر کرده است. شواهد موجود به حضور تودۀ نفوذی (به صورت محلی) ‌اشاره دارد که موجب رشد پورفیروبلاست‌های گارنت، بیوتیت و موسکویت (در جهتی تقریباً عمود بر شیستوزیته قبلی سنگ) و آندالوزیت شده است. حضور کلریت، فری فنژیت و اکسید آهن، حاکی از رخداد دگرگونی برگشتی در طی کاهش حرارت و سرد شدن سنگ‌های مورد بحث در جریان بالاآمدگی است.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb