جستجو در مقالات منتشر شده


39 نتیجه برای نوع مطالعه: علمی پژوهشی بنیادی


دوره 9، شماره 1 - ( 1-1388 )
چکیده

در این مقاله روشی مستقیم برای حل عددی معادلات خطی انتگرو- دیفرانسیل ولترا ارائه می‌شود. این روش براساس توابع بلاک-پالس و ماتریس عملیاتی آن‌ها است و معادله‌ای انتگرو-دیفرانسیل را به یک دستگاه معادلات جبری پایین مثلثی تبدیل می‌کند که به سادگی می‌توان آن را حل کرد. برای نشان دادن دقت و کارایی این روش چند مثال عددی ارائه شده است.

دوره 9، شماره 1 - ( 1-1388 )
چکیده

مک کوی در سال 1942 ثابت کرد هرگاه حاصل‌ضرب دو چند جمله‌ای ناصفر روی حلقه جابه‌جایی صفر باشد آن‌گاه هر کدام از این چند جمله‌ای‌ها یک پوچ‌ساز ناصفر در حلقه دارد. نیلسن در سال 2006 حلقه‌های مک کوی روی حلقه‌های ناجابه‌جایی را تعریف کرد. در این مقاله حلقه‌های ضعیفاً مک کوی را که تعمیمی از حلقه‌های مک کوی هستند معرفی می‌کنیم و به بررسی برخی از خواص آن‌ها می‌پردازیم. به‌ویژه نشان می‌دهیم اگر حلقهٔ نیم جابه‌جای باشد آن‌گاه ضعیفاً مک کوی است اگر و تنها اگر ضعیفاً مک کوی است

دوره 9، شماره 1 - ( 1-1388 )
چکیده

یک روش سنتز تک‌ظرفی 1و8-دی اکسو- اکتا هیدروزانتان از طریق تراکم الدییدها و 5و5- دی متیل- 1و3- سیکلوسیکلوهگزان دی اون در حضور ان- بی- اس گزارش شده است. این روش دارای مزایای زیادی از قبیل هزینه پایین- شرایط کاری اسان و ایمنی واکنش ها است.
یدالله اردوخانی،
دوره 9، شماره 1 - ( 1-1388 )
چکیده

در این مقاله یک روش عددی مناسب برای حل معادلات انتگرال- دیفرانسیل فردهلم غیر خطی با تأخیر زمانی ارائه شده است. روش مبتنی بر بسط تیلور می باشد. این روش معادله انتگرال- دیفرانسیل و شرایط داده شده را به معادله ماتریسی که متناظر با یک دستگاه از معادلات جبری غیر خطی با ضرایب مجهول بسط تیلور می باشد تبدیل می کند، که از حل دستگاه، ضرایب بسط تیلور تابع جواب به دست می آید. سپس با مثال هایی کارایی روش را ارزیابی می کنیم.
صابر فرجامی شایسته، جواد حسن زاده،
دوره 9، شماره 2 - ( 3-1388 )
چکیده

نانوذرات Cds آلائیده با آهن ( CdS:Fe ) به روش سنتز شیمیایی مرطوب در حلال آبی تهیه شده اند و از تیوگلیسرول (TG) به عنوان عامل پوششی استفاده شده است.اندازه نانوذرات محاسبه شده به روش پراش پرتو ایکس و روش اپتیکی در حدود 5-3 نانومتر می باشد. الگوی طرح پراش اشعه ایکس فاز کریستالی هگزاگونال را نشان می دهد. نتایج حاصل از طیف جذب UV نشان می دهد که آلائیدگی گاف نواری را بزرگتر کرده است، که این امر بیانگر کاهش اندازه نانوکریستال های تهیه شده است. اثر آلائیدگی و تغییر غلظت عامل پوششی بر روی طیف لومینساس نانوذرات مورد بررسی قرار گرفته است.

دوره 9، شماره 2 - ( 3-1388 )
چکیده

این مقاله گزارشی از محاسبه و اندازه‌گیری جریان‌های نشتی فتودیود InSb از نوع p+-n ساخته شده به روش Mesa است. محاسبات و اندازه‌گیری جریان‌های مختلف نشتی مؤثر در دیود InSb همراه با تغییرات آن با توجه به بایاس اعمالی نشان می‌‌دهند که در بایاس‌های معکوس نسبتاً کم (تا حدودmV 300) جریان‌های G-R و شنت غالب هستند. اما در ولتاژهای معکوس بالاتر، جریان تونل‌زنی غالب می‌‌شود. در این مقاله رابطه پارامترهای قطعه با میزان جریان نشتی بررسی شده است و با ساخت یک دیود p+-n با کیفیت بالا، به بررسی موارد فوق پرداخته شده است.

دوره 9، شماره 3 - ( 8-1388 )
چکیده

بیوسورفاکتانت‌ها محصولات طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها هستند که در حد بالایی دارای ویژگی فعالیت سطحی‌اند. گلیکولیپید‌ها، فسفولیپید‌ها و اسید‌های چرب، لیپوپپتیدها و لیپوپروتئین‌ها، بیوسورفاکتانت‌های پلیمریک و بیوسورفاکتانت‌های ویژه از انواع اصلی بیوسورفاکتانت‌ها هستند. رامنولیپید نوعی بیوسورفاکتانت از گروه گلیکولیپیدهاست که توسط باکتری سودوموناس ائروجینوزا1 تولید می‌شود. در این تحقیق از باکتری سودوموناس ائروجینوزا2 استفاده شد که از کلکسیون میکروبی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تهیه گردید. این باکتری در محیط کشت نمک‌های معدنی 3M واجد ملاس کشت داده شد. قند موجود در ملاس، ساکاروز است که باکتری سودوموناس ائروجینوزا نمی‌تواند از آن به‌عنوان منبع کربنی استفاده کند ولی سویه مورد استفاده در این تحقیق به دلیل آن‌که دست ورزی‌های ژنتیکی بر روی آن انجام شده است، قادر به استفاده از قند ساکاروز است به شرط آن‌که آلودگی‌های شیمیایی موجود در ملاس حذف شود. لذا از روش تیمار شیمیایی ملاس، خالص‌سازی شده و در دسترس میکروارگانیسم قرار گرفت. رامنولیپید تولید شده با آزمایش‌های سنجش قند به روش فنل- سولفوریک اسید و توانایی امولسیفیکاسیون نفت خام (با استفاده از سنجش میزان گلوکز) ارزیابی شد. آزمایش‌ها با روش ANOVA تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج بیان‌گر آن بود که بدون ملاس، بهترین شرایط برای تولید رامنولیپید شامل نسبت کربن به نیتروژن =18، 7 pH، c ˚33= دما با میزان هوادهی=rpm 200 و درصد تلقیح=5/1 در زمان 96 ساعت است. میزان رامنوز تولید شده 161/0 گرم در لیتر (رامنولیپید=367/0گرم در لیتر) و درصد توانایی امولسیفیکاسیون نفت خام 53 % بود. در حالی که در ملاس تیمار شده، تولید رامنولیپید با میزان تلقیح 2% (v/v) از پیش کشت به محیط کشت تولید دارای نسبت 16=C/N، 8/6 pH، در دمای ˚c30 با شدت هم زدن rev.min-1 200 و در زمان 96 ساعت بهدست آمد. در چنین شرایطی میزان رامنوز تولید شده، 22/0 گرم در لیتر (معادل 66/0گرم رامنولیپید در لیتر) و درصد توانایی امولسیفیکاسیون نفت خام آن برابر 5/55% محاسبه شد.

دوره 10، شماره 1 - ( 2-1389 )
چکیده

در این مقاله برای اولین بار مفهوم جدیدی به‌عنوان مرکز توپولوژیکی ضعیف چپ و راست برای دوگان دوم جبرهای باناخ A ، را تعریف کرده و رابطۀ آن¬ را با آرنز منظم پذیری بررسی می‌کنیم.
ابراهیم هاشمی، نرگس حاج ابوطالبی،
دوره 11، شماره 2 - ( 6-1390 )
چکیده

در این مقاله تعمیمی از ایدآل های هم صادق تحت عنوان ایدآل های شبه هم صادق را معرفی و برخی از ویژگی های آنها را بررسی می کنیم. ایدآل صادق از حلقه را شبه هم صادق می نامیم هرگاه شامل یک ایدآل صادق با تولید متناهی مانند باشد. نشان می دهیم هر ایدآل صادق از حلقه شبه هم صادق است اگر و تنها اگر هر ایدآل صادق از حلقه ماتریس های روی شبه هم صادق باشد. همچنین ثابت می کنیم اگر حلقه در شرط روی پوچ سازهای راست ایدآل های راست صدق کند آنگاه هر ایدآل صادق آن شبه هم صادق است. فرض کنیم یک -تکوار و حلقه شبه-بئر باشد. نشان می دهیم هر ایدآل صادق از حلقه شبه هم صادق است اگر و تنها اگر هر ایدآل صادق از حلقه تکواری شبه هم صادق باشد.
حسین مهربان،
دوره 11، شماره 3 - ( 8-1390 )
چکیده

در این تحقیق ساختار پنگوئن QCD1 معرفی و تا تقریب مرتبه دوم محاسبه شده است. دامنهٔ واپاشی‏های مربوط به پنگوئن QCD در مدل کوارک2 در مرتبۀ اول و دوم محاسبه شده است. دامنهٔ پنگوئن QCD در پایین‏ترین مرتبه برای واپاشی فرایندهای مرتبۀ اول به‌صورت و مرتبۀ دوم به‌صورت    محاسبه شده است. آهنگ زمانی واپاشی‏های مختلف کوارک  تا تقریب مرتبۀ اول و دوم پنگوئن QCD محاسبه شده است. آهنگ زمانی واپاشی‏های مرتبۀ دوم نسبت به مرتبۀ اول در واپاشی‏های کوارک  بسیار کوچک است، به‌عبارت دیگر در واپاشی‏های کوارک  می‏توان با تقریب بسیار خوب از مرتبۀ دوم پنگوئن QCD صرف‏نظر کرد. با استفاده از واپاشی‏های مختلف مدل کوارک ، واپاشی‏های دو جسمی و سه جسمی مزون‏های B را به‌دست آورده‏ایم و با مقایسهٔ نسبت تناسب4 تئوری و تجربی نشان داده‏ایم که تقریب مرتبۀ دوم پنگوئن QCD در واپاشی‏های کوارک  ناچیز و قابل صرف‏نظر کردن است.
بهروز آتشبار، ناصر آق،
دوره 11، شماره 4 - ( 12-1390 )
چکیده

چهار جمعیت برانکینکتا اورینتالیس از مناطق مختلف استان آذربایجان غربی از نظر شرایط زیست‌محیطی و صفات ریخت‌سنجی بررسی شد. بررسی‌های میدانی نشان داد که این گونه از پراکنش خوبی درآب‌گیرهای اطراف دریاچۀ ارومیه و هم‌چنین مناطق شمالی استان برخوردار است. هم‌چنین آنالیز تابع ممیزی بر پایه صفات مورفولوژیکی (دوازده صفت در ماده و 10 صفت در نر) اختلافات معنی‌داری بین جمعیت‌های بررسی شده، نشان داد. به‌طوری‌که تفکیک جمعیتی بر اساس نر 96% ، ماده 91 % و به‌صورت توأم 3/85% از آن‌ها در گروه‌های اصلی خودشان قرار گرفتند. به‌عنوان نتیجه‌ای کلی می‌توان گفت که تحلیل تابع ممیزی با استفاده از صفات ریختی جنس نر ابزاری نیرومند برای تفکیک جمعیت‌های گونه بررسی شده است.
.
عباس شاهسواری، شکوفه معبودی،
دوره 11، شماره 4 - ( 12-1390 )
چکیده

طی سال‌های 1390 - 1388 برخی از مناطق رودرال و زِگِتال درون شهر همدان و حومۀ آن (تا شعاع 20 کیلومتری) شامل تعدادی از مزارع، باغات، فضاهای سبز، زمین‌های بایر و نیز حاشیه مسیرهای رفت و آمد (خیابان‌ها و اتوبان ها)، در رابطه با حضور و پراکندگی جنس Helitropium مورد مقایسه‌های فلوریستیکی-اکولوژیکی قرار گرفتند. این جنس با 74 گونه به عنوان یکی از پرگونه‌ترین جنس¬های تیره Boraginaceae برای ایران معرفی می-گردد. دو گونه Heliotropium europaeum L. و Heliotropium noëanum Boiss. تاکنون در محدودۀ درون و حومه شهر همدان مشاهده شده¬اند. پراکندگی وسیع گونه L. H. europaeum با درجات همروبی H 4, 5, 6 به عنوان یک عنصر نئوفیت رودرال - زگتال، در محیط¬های مرطوب (باغات، زمین¬های زراعی رها شده، حاشیه راه‌ها) و نیز در محیط¬های خشک (میان شکاف سنگ فرش‌ها و آسفالت ها، کنار دیوارها و غیره) معرف تطابق بالای این گونه با بسیاری از محیط¬های رودرال درون و حومه شهر همدان می‌باشد. گونهH. noëanum Boiss. با درجه همروبی H4، به طور بسیار محدود و تنها در یک مکان درون شهری و نیز به تعداد ناچیزی در حومۀ آن مشاهده گردید.
یداله اردوخانی، میترا جزمحتشمی،
دوره 12، شماره 1 - ( 3-1391 )
چکیده

هدف اصلی در این مقاله حل معادلات انتگرال- دیفرانسیل فردهلم خطی با تأخیر زمانی از مراتب بالا است. روش مبتنی بر بسط لژاندر با استفاده از نقاط هم محلی گاوس- لژاندر می باشد. در این روش سری لژاندر قطع شده جواب معادله را در نظر گرفته و معادله انتگرال- دیفرانسیل خطی و شرایط داده شده را به یک معادله ماتریسی تبدیل می کنیم، سپس با استفاده از نقاط هم محلی گاوس- لژاندر، معادله ماتریسی تبدیل به یک دستگاه از معادلات جبری خطی با ضرایب مجهول بسط لژاندر می شود که از حل دستگاه، ضرایب بسط لژاندر تابع جواب به دست می آید. در آخر کارایی روش را با مثال هایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
محسن محمدزاده درودی، فاطمه حسینی،
دوره 12، شماره 1 - ( 3-1391 )
چکیده

مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی معمولا برای مدل بندی پاسخ فضایی گسسته به کار می روند، که در آنها ساختار همبستگی فضایی دادهها از طریق متغیرهای پنهان در نظر گرفته می شود. مسئله مهم در این مدلها برآورد متغیرهای پنهان فضایی در موقعیتهای دارای مشاهده پاسخ و پارامترهای مدل و در نهایت پیشگویی متغیرهای پنهان در موقعیتهای فاقد مشاهده است. در این راستا اغلب کاربران برای سهولت توزیع نرمال را برای متغیرهای پنهان در نظر می گیرند. اگرچه این فرض باعث سهولت محاسبات می شود، اما گاهی در عمل محیا نیست، یا به دلیل پنهان بودن بررسی آن میسر نمی باشد. لذا در این مقاله استفاده از توزیع چوله نرمال بسته که در حالت خاص شامل توزیع نرمال است و تحت حاشیه سازی، شرطی کردن و تبدیلات خطی بسته می باشد، برای متغیرهای پنهان پیشنهاد می شود. در این مدلها تابع درستنمایی فرم بسته ای ندارد و به دست آوردن برآوردهای ماکسیمم درستنمایی پارامترها به راحتی امکان پذیر نیست. در این مقاله الگوریتمی تقریبی برای برآورد ماکسیمم درستنمایی پارامترهای مدل و پیشگوی تقریبی متغیرهای پنهان ارائه می شود، که در مقایسه با روشهای موجود بسیار سریعتر است. اعتبار مدل و الگوریتم پیشنهادی در یک مطالعه شبیه سازی مورد بررسی قرار می گیرد.
سیدنعیم امامی، حمیدرضا پیروان، زهرا الیاسی،
دوره 12، شماره 2 - ( 6-1391 )
چکیده

مجموعه سنگ های آتشفشانی- رسوبی شمال شهرکرد، به صورت کمربندی با راستای شمال باختری- جنوب خاوری، در شمال شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری و در بخش مرکزی پهنه سنندج سیرجان استقرار یافته است. سنگ های آذرین موجود در این ناحیه به دو بخش عمده ماگمایی و آذر آواری تفکیک شده که گروه اول شامل سنگ های آتشفشانی خاصه بازالت، بازالت آندزیتی و آندزیت و سنگ های نیمه عمیق به ویژه دولریت و میکرودیوریت بوده و سنگ های آذرآواری نیز غالبا" توف، توفیت، لاپیلی توف و آگلومرا به سن ژوراسیک فوقانی و فاز کوهزایی کیمرین میانی می باشند که در محیط تکتونیکی جزایر قوسی تشکیل شده اند. تمامی واحدهای سنگ شناسی تحت تأثیر محلول های ماگمایی قلیایی با (9- 8 pH=) و حرارت 226 ( در پهنه آرژیلیک حد واسط ) تا 300 درجه سانتیگراد(در رگه های کوارتز- اپیدوت) در فشار حدود 200 بار متحمل درجاتی از دگرسانی شده اند و پهنه های سریسیتیک - آرژیلیک حدواسط و پروپیلیتیک (کلریتی) را تشکیل داده اند(دگرسانی فراگیرانتخابی). به علاوه حفرات و شکاف ها با کانی های ثانویه ای همچون کوارتز، اپیدوت، کلریت و کلسیت (دگرسانی غیرفراگیر) پرشده اند. بررسی تغییرات جرم در سنگ های پهنه های دگرسانی نشان دهنده کاهش جرم در نتیجه دگرسانی است که نرخ آن از دگرسانی سریسیتیک به آرژیلیک متوسط و تا کلریت فزونی می یابد. تهی شدگی شدید از Na2O و غنی شدگی از CaO درپهنه کلریتی، غنی شدگی تا 100 درصد ازMgO و تهی شدگی شدید از K2O, Na2O درپهنه سریسیتیک و تهی شدگی ازK2O ، Na2O، FeO درپهنه آرژیلیک حدواسط از شاخص های کلیدی تشخیص پهنه های دگرسانی فسیل می باشند.
نعمت اله رشیدنژاد عمران، مریم هنرمند، محمد محجل،
دوره 12، شماره 2 - ( 6-1391 )
چکیده

مجموعۀ گرانیتوئید آلوت در بخش شمال غرب پهنه سنندج - سیرجان قرار گرفته است. این مجموعه از سه واحد سنگ‌شناختی اصلی تشکیل شده که عبارتند از توده‌های مونزوگرانیتی تا گرانودیوریتی (SiO2 = 65–77 wt%) که بیش‌ترین رخ‌نمون را در این مجموعه دارند، واحد کوارتز دیوریت تا تونالیت(SiO2 = 52–63 wt%)  که به صورت دو استوک نفوذی در این مجموعه دیده می‌شوند و توده‌های گرانیتوئید میلونیتی شده که به‌صورت چندین رخ‌نمون در ناحیۀ برونزد دارند. مجموعه نفوذی آلوت، از لحاظ ژئوشیمیایی، متاآلومین تا اندکی پرآلومین، متعلق به سری کالک آلکالن تا تحولی پتاسیم پایین و گرانیتوئیدهای نوع I است و خصوصیات ژئوشیمیایی توده‌های نفوذی در حواشی فعال قاره‌ایی را نشان می‌دهد (برای مثال تهی‌شدگی واضح از Nb، Ti، P و Sr). شواهد ژئوشیمیایی مربوط به واحد کوارتزدیوریت تا تونالیت نشان می‌دهد که ذوب پوستۀ تحتانی مافیک تحت تأثیر مذاب‌های گوشته‌ای مهم‌ترین عامل در به‌وجود آمدن ماگمای کوارتز دیوریتی بوده است. هم‌چنین ذوب سنگ‌های متاسدیمنتری (حاوی کانی‌های آب‌دار مانند بیوتیت) در فشارهای نسبتاً پایین را می‌توان به‌عنوان منشأ احتمالی ماگمای مولد واحد مونزوگرانیتی تا گرانودیوریتی در نظر گرفت. وجود آنکلاوهای دانه‌‌ریز مافیک دلالت بر اختلاط ناقص ماگمای مافیک و فلسیک برای تشکیل ماگمای مولد توده‌های گرانودیوریتی تا گرانیتی در منطقه بررسی شده دارد.
 
هاجر آذرین، محمدرضا ایمانپور،
دوره 12، شماره 3 - ( 8-1391 )
چکیده

در این تحقیق با توجه به ارزش غذایی گاماروس‌ها به بررسی کیفیت و اجزای غذایی گاماروس پرداخته شده است. به همین منظور در این آزمایش، گاماروس­های جمع­آوری شده از ساحل جنوبی دریای خزر در ناحیۀ بندرانزلی به سه تیمار شاهد، خشک شده و فریز­شده تقسیم شدند. تیمار­ها در سه فاز زمانی بعد از یک هفته، دو هفته و یک ماه از نظر صفات کیفی یعنی پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت در آزمایش‌گاه از نظر بیوشیمیایی بررسی شدند. هر اندازه‌گیری با سه بار تکرار همراه بود. نتایج تجزیه واریانس عوامل بررسی شده نشان داد که تیمارهای مختلف، تفاوت­های معنی‌داری در میزان پروتئین، خاکستر و رطوبت دارند، اما در مورد چربی بین اثرات متقابل زمان و نحوۀ نگه‌داری اختلاف معنی­داری وجود نداشت. مقایسۀ میانگین شاخص­های ارزیابی­شده با آزمون دانکن نیز نشان داد که بیش‌ترین مقدار پروتئین (13/43 درصد)، بیش‌ترین مقدار چربی (78/5) و بیش‌ترین مقدار خاکستر (25/23 درصد) در نمونۀ خشک شده مشاهده شد. در صورتی‌که بیش‌ترین مقدار رطوبت (67/75 درصد) در نمونۀ شاهد اندازه­گیری شد. کم‌ترین مقدار خاکستر (82/5)، کم‌ترین مقدار چربی (41/0 درصد) و کم‌ترین مقدار پروتئین (36/12 درصد) در نمونۀ شاهد مشاهده شد درصورتی که کم‌ترین مقدار رطوبت (52/13 درصد) در نمونۀ خشک شده اندازه­گیری شد.
محمد نبیونی، عبدالحسین شیروی،
دوره 12، شماره 3 - ( 8-1391 )
چکیده

بند ناف از مهم‌ترین منابع سلول­های بنیادی مزانشیمی است. این سلول­ها در صورتی که تحت شرایط خاص قرار گیرند، توان تمایز به بافت­های مختلف را دارند. در پژوهش‌های گذشته اثر تمایزی ویتامین D3 بر روی سلول‌های بنیادی استخوان اثبات شده است. هم‌چنین نشان داده شده است که زهر زنبور (BV) سبب تمایز سلول­های سرطانی می­گردد. در بررسی حاضر اثر تمایزی BV و ویتامین D3‌ بر روی سلول­های بنیادی بند ناف استئوبلاست بررسی شد. برای انجام این تحقیق بافت‌های بند­ناف حاصل از 12-10 جنین موش پس از هضم آنزیمی در محیط DMEM‌ کشت داده شدند. برای اثبات بنیادی بودن این سلول­ها فاکتور OCT4 جنینی و برای اثبات مزانشیمی بودن آن‌ها حضور مارکرهای سطحی CD29، CD44 و CD73 به‌روش فلوسیتومتری بررسی شد. نتایج بیان بالای فاکتور‌های فوق را در این سلول­ها نشان داد. پس از پاساژ دوم، برای بررسی تمایز، سلول­ها با غلظت­های مختلف BV، ویتامین D3 و هم افزایی این دو ترکیب به‌مدت 21 روز تیمار شدند. در ابتدا برای به‌دست آوردن دوز­های مناسب BV، اثرات کشندگی آن بر سلول­ها با روش  MTT‌بررسی شد و مشخص شد که BV در غلضت­های بیش‌تر از &mug/ml6 موجب مهار رشد سلول‌های مزانشیمی می­گردد. سپس سطح کلسیم سلول­ها توسط رنگ­آمیزی آلیزارین‌رد بررسی شد. علاوه بر این میزان آلکالین فسفاتاز به‌عنوان یک مارکر استخوانی اندازه‌گیری شد. با استفاده از رنگ­آمیزی آلیزارین­رد و تست آلکالین فسفاتاز اثبات شد که BV با غلظت­های غیرسمی (&mug/ml2 ،&mug/ml4و &mug/ml6) موجب تمایز اندکی در سلول­های بنیادی بند ناف به سمت استخوان موجب می­شود. در صورتی که استفاده توأم BV با ویتامین D3 موجب افزایش قدرت تمایزی این ویتامین می­گردد. در نتیجه، پیشنهاد می­شود سلول­های بنیادی بند ناف در صورتی که تحت تیمار هم‌زمانBV  و ‌ویتامین D3 قرار بگیرند توانایی تمایز به سمت سلول­های استخوان ساز را داشته و در نتیجه می­توانند در سلول درمانی کاربرد داشته باشند
فرزانه نجفی، رمضانعلی خاوری نژاد، فرزانه محمدی،
دوره 12، شماره 3 - ( 8-1391 )
چکیده

در این پژوهش، اثرات ایندول استیک اسید  بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه سویا1 تحت تنش آلومینیوم کلرید بررسی شده است. بذرها پس از استریل شدن در ظروف پتری حاوی آب مقطر کشت شدند. سپس گیاهک‌های 6 روزه به گلدان‌های حاوی شن شسته شده منتقل شدند و با محلول غذایی هوگلند در شرایط کنترل شده (16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی، دما  C˚25 در روز  C˚18 در شب) آبیاری شدند. گیاهان 20 روزه با غلظت‌های مختلف آلومینیوم کلرید (0، 50، 100، 200 و 300 میکرومولار) و ایندول استیک اسید (0، 50 و 100 میکرومولار) تیمار شدند و برداشت گیاهان 15 روز بعد انجام گرفت. گیاهان با افزایش غلظت کلرور آلومینیوم، کاهش محتوای نسبی آب برگ‌ها و میزان پروتئین، قندهای محلول، کلروفیل‌های a، b، کاروتنوئیدها و فتوسنتز را نشان دادند، اما میزان تنفس و نقطۀ جبران  CO2در آن‌ها افزایش یافت. با افزودن ایندول استیک اسید به محیط کشت، گیاهان کاهش بیش‌تر میزان قندهای محلول، کلروفیل‌های a، b، کاروتنوئیدها و فتوسنتز و افزایش بیش‌تر دیگر عوامل را نشان دادند. هم‌چنین با افزایش غلظت کلرور آلومینیوم در محیط کشت در هر دو حالت بدون اکسین و با اکسین افزایش میزان قندهای نامحلول، پرولین و مالون دی‌آلدهید مشاهده شد. با افزودن هورمون اکسین اگرچه در برخی موارد اثرات تنشی آلومینیوم افزایش یافت، اما با افزایش میزان پرولین‌ بردباری گیاه سویا را در شرایط تنش کمی تعدیل بخشید.
محمد ابراهیم قاضی، مهدی حسن شاه، بهرام بهرامیان، محمد حسین احسانی،
دوره 12، شماره 4 - ( 11-1391 )
چکیده

ن
نیکلایت با فرمول عمومی  La2-xSrxNiO4و با در صد آلایش 33/0 x ≈ به روش سل- ژل تهیه شد. با تغییر در دمای بازپخت و پارامترهای رشد سعی شد ذراتی با اندازه‌‌های دانه متفاوت ایجاد شود. ساختار بلوری و خصوصیات فیزیکی آن‌ها به‌وسیلۀ تکنیک‌های طیف پراش پرتو X، تبدیل فوریه طیف عبوری مادون قرمز، طیف سنجی پاشندگی انرژی پرتو X ساطع شده، میکروسکوپ الکترونی روبشی و اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی با دما بررسی شد. نتایج XRD و بررسی مورفولوژی سطح نمونه‌ها با SEM نشان داد که کمترین دمای بازپختی که در آن فاز خالص تتراگونال مورد نظر تشکیل می‌شود، 920 درجۀ سانتی‌گراد است. با افزایش دمای بازپخت، اندازۀ بلورک‌ها از nm50 تا mm2 افزایش یافت. اندازه‌گیری طیف عبور اپتیکی (FTIR) نمونه‌ها نشان داد طول پیوند Ni-O در نمونۀ دارای اندازۀ بلورک کوچک‌تر، کوتاه‌تر است که این نتیجه در تطابق با کاهش ثابت‌های شبکه a و c با کاهش دمای بازپخت و اندازۀ بلورک‌ها است. نتایج اندازه‌گیری‌های مقاومت الکتریکی با دما نشان داد که دمای نظم بار با کاهش اندازه ذرات کاهش می‌یابد.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb