جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای ایران پناه

نصراله ایران پناه، مرتضی مختاری مقدم،
دوره 10، شماره 1 - ( این شماره نشریه شامل مقالات ریاضی است 1389 )
چکیده

معمولاً عمل‌کرد یک فرآیند تولیدی به‌وسیلۀ نمودارهای شوهارت که ابزاری برای کشف انحراف‌های با دلیل و بهبود فرآیند با کاهش تغییرپذیری است، تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرد. هنگامی که توزیع فرآیند نرمال نباشد این‌گونه نمودارها کارایی ندارند. روش بوت‌استرپ یک خانواده از روش‌های باز نمونه‌گیری است که می‌تواند بدون فرض نرمال بودن مشاهده‌ها در کنترل کیفیت آماری استفاده شود. در مقاله‌های متعددی تنها از روش فاصلۀ اطمینان صدکی برای تعیین حدود کنترل استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر فاصله‌های اطمینان صدکی بوت استرپ، t- بوت استرپ، تصحیح اریبی شتابیده (BCa) و فاصلۀ اطمینان تقریبی بوت‌استرپ (ABC) برای تعیین حدود کنترل میانگین فرآیند استفاده می‌شوند. سپس در یک بررسی شبیه‌سازی از این فواصل اطمینان بوت‌استرپ برای حدود کنترل میانگین استفاده و مقایسه می‌شوند. در نهایت این حدود کنترل بوت‌استرپ برای نمودار میانگین داده‌های میزان گاز CO2 در نوشابه‌سازی کارخانه زمزم اصفهان استفاده می‌شود.
نصراله ایران پناه، هدا توسلی،
دوره 12، شماره 1 - ( 3-1391 )
چکیده

بررسی روند و احتمال مرگ و میر برای برنامه ریزان، کارشناسان جمعیت، سازمان های بازنشستگی و شرکت های بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیقات نشان می دهد جداول مرگ و میر ایستا، احتمالات مرگ و میر را زیاد نشان می دهند. علت بیش برآوردی احتمالات مرگ و میر در جداول ایستا را می توان به نادیده گرفتن تغییرات مرگ و میر بر حسب زمان نسبت داد. جداول مرگ و میر پویا با در نظر گرفتن اثر زمان در سنین مختلف بر روند مرگ و میر از دقت بالاتری برخوردار هستند.
در این مقاله، برای برآورد روند مرگ و میر ابتدا با استفاده از روش لی– کارتر مدلی برحسب زمان و رده های سنی به داده های نرخ مرگ و میر برازش و پارامترهای مدل را برآورد می کنیم. سپس با استفاده از روش های بوت استرپ پارامتری و نیم پارامتری فاصله های پیش بینی را برای احتمال های مرگ و میر محاسبه می کنیم. در انتها این مراحل را برای تحلیل داده های مرگ و میر ایران به طور مجزا برای مردان و زنان مورد استفاده قرار می دهیم.
محمد مهدی مقامی، نصراله ایران پناه،
دوره 13، شماره 3 - ( ریاضی Mathematics 1392 )
چکیده

تاکنون روشهای مختلفی برای آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال چوله مطرح شده است. در این مقاله روش مینتانیس (2007) که بر اساس تابع مولد گشتاور تجربی است، بررسی می شود. این آزمون به طور مجزا برای پارامتر شکل معلوم و مجهول مطرح می شود. مینتانیس (2007) ادعا کرده است که آزمون او از نظر توان با آزمون کلموگروف-اسمیرنف قابل رقابت است. اما این ادعا تنها برای پارامتر شکل معلوم درست است. در این مقاله روشی برای یافتن آماره آزمون ارائه شده است که علاوه بر زمان کمتر، توان آزمون مینتانیس (2007) را نیز به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می دهد. در این روش برای یافتن سوپریمم، به جای محاسبه تابع روی شبکه، از تابع اپتیمم استفاده می گردد. همچنین مینتانیس (2007) برای پارامتر معلوم اندازه آزمون خود را بررسی نکرده است که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.
نصراله ایران پناه، سمانه نوری امام زاده،
دوره 14، شماره 2 - ( 5-1393 )
چکیده

روش¬های پیشنهاد شده برای آزمون برابری میانگین¬ها معمولا براساس فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات در هر تیمار است. در روش بوت استرپ پارامتری با استفاده از باز نمونه گیری، ‌آزمون¬ پیشنهادی بوت استرپ برای برآورد p – مقدار آماره آزمون مورد نظر ارائه می¬گردد. در این مقاله ابتدا آزمون¬های فیشر، کاکران، ولچ، جیمز، براون و فرسیت، تقریب فیشر، ویراهاندی و ولچ تعدیل یافته و همچنین آزمون بوت استرپ پارامتری برای بررسی فرض برابری میانگین¬¬ها ارائه می¬گردد. سپس با مطالعات شبیه سازی برای تعداد تیمارهای مختلف و اندازه نمونه¬های متفاوت، اندازه و توان هریک از آزمون ها محاسبه و با یکدیگر مورد مقایسه قرار می¬گیرند. در نهایت برای بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت فشاری بتن ، اندازه این آزمون¬ها برای داده¬های شرکت سیمان سپاهان محاسبه می¬گردد.
نصراله ایران پناه، پریسا میکلانی،
دوره 17، شماره 40 - ( پژوهش های ریاضی مصاحب 1/1- 1394 )
چکیده

یکی از مسائل مهم در تحلیل سری¬های زمانی برآورد بازه¬¬ی پیشگویی بر اساس مشاهدات گذشته است. در سال¬های اخیر، روش¬های متفاوت بوت¬استرپ برای برآورد بازه¬های پیشگویی بدون هیچ فرضی در مورد توزیع خطاها، ارائه شده است. روش¬های بوت¬استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده¬ها است و نمونه¬های بوت¬استرپ با استفاده از بازنمونه¬گیری از باقیمانده¬ها تولید می¬شود. در این مقاله در ابتدا، روش¬های بوت-استرپ ناپارامتری ارائه می¬شوند و سپس در یک مطالعه¬ی شبیه¬سازی بازه¬های پیشگویی بوت¬استرپ نیم پارامتری با بازه¬ی پیشگویی استاندارد گاوسی مقایسه می¬شوند. در نهایت روش¬های ارائه شده برای برآورد بازه¬های پیشگویی داده¬های سری زمانی دمای هوای اصفهان به کار می¬روند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb