جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای ایمانپور

طاهره باقری، محمد رضا ایمانپور،
دوره 11، شماره 4 - ( با توجه به تغییر نام دانشگاه و مجوز وزارت ارشاد اسلامی نام نشریه به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی تغییر یافت زیست شناسی Biology 1390 )
چکیده

با توجه به ارزش اقتصادی بالای ماهی سفید و نقش و جایگاه اسیدهای چرب بر موفقیت لقاح و تولید مثل، در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط اسیدهای چرب تخمک با برخی خصوصیات زیست شناختی گناد، موفقیت لقاح، نرخ تخم گشایی و اندازه لاروی در ماهی سفید پرداختیم. جهت استخراج اسیدهای چرب از روش استخراج اتر استفاده شد. آنالیز اسیدهای چرب توسط دستگاه گازکروماتوگراف مدل 1000 DANI- ایتالیایی بوسیله روش Direct acid catalaysed transestrification آماده گردید. در مجموع بین اسید مریستیک (C14:0) با نرخ تخم گشایی تخم ارتباط معنی دار مستقیم (05/0>P) وجود داشت. بین اسید پالمیتیک (C16:0) با تعداد تخمک در گرم ارتباط مستقیم معنی دار (01/0>P) وجود داشت. ارتباط اسید گادولئیک (C20:1n9) با طول لارو تازه تفریخ شده مستقیم (05/0>P) بود. ارتباط اسید C20:2n6 با تعداد تخمک در گرم (05/0>P)، برخلاف وزن مولد (05/0>P) مستقیم بود. ارتباط اسید آراشیدونیک (C20:4n6) و EPA (C20:5n3) با تعداد تخمک در گرم (05/0> P) مستقیم بود. بین DHA (C22:6n3) با وزن گناد سیال شده، هماوری کاری و مطلق، ارتباط معنی دار مستقیم (05/0>P) برقرار بود. رابطه نسبت DHA/ EPA با تعداد تخمک در گرم (05/0>P)، برخلاف وزن گناد سیال شده (01/0>P)، هماوری کاری (01/0>P) و هماوری نسبی (05/0>P) مستقیم بود. ارتباط  n-6/ n-3 با وزن گناد سیال شده معکوس بود. ارتباط بین HUFAو همینطور n-3 HUFA با هماوری کاری و نسبی (05/0>P) مستقیم بود. ارتباط بین SFA با تعداد تخمک در گرم (01/0> P) مستقیم بود. ارتباط بین نسبت سه اسید چرب AA/EPA/DHA با هماوری کاری و نسبی (05/0>P) برخلاف نسبت سطح به حجم تخمک (05/0>P) معکوس بود. بین لیپید کل و وزن لارو تازه تفریخ شده (05/0>P)، ارتباط مستقیم وجود داشت.
کلمات کلیدی: ماهی سفید، تخمک، اسید چرب، تولید مثل
تقی سیفی، محمدرضا ایمانپور، چنگیز مخدومی،
دوره 11، شماره 4 - ( با توجه به تغییر نام دانشگاه و مجوز وزارت ارشاد اسلامی نام نشریه به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی تغییر یافت زیست شناسی Biology 1390 )
چکیده

در این پژوهش اثرات نسبت­های یونی در مایع اسپرمی ماهی‌کپور معمولی روی خصوصیات اسپرم­شناختی سمن ماهی‌کپور بررسی شد. پارامترهای اسپرم­شناختی (مدت زمان حرکت اسپرم، اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، درصد و طول دورۀ حرکت اسپرم)، بیوشیمیایی (میزان کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم) و میزان pH مورد نظر از 14 ماهی نرکپور معمولی در آزمایشگاه با کمک دستگاه­های میکروسانتریفوژ، استریومیکروسکوپ، فلیم فتومتر، اسپکتروفتومتر و پی-اچ متر اندازه‌گیری شدند. نسبت­های یونی سدیم به پتاسیم، سدیم به کلسیم، سدیم به منیزیم، پتاسیم به کلسیم، پتاسیم به منیزیم و کلسیم به منیزیم هر یک به 3 تیمار تقسیم شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش نسبت سدیم به پتاسیم کیفیت اسپرم افزایش پیدا ­کرد ولی با افزایش نسبت سدیم به کلسیم، پتاسیم به منیزیم و پتاسیم به کلسیم کیفیت اسپرم کاهش پیدا کرد. هم‌چنین تغییرات نسبت­های یونی کلسیم به منیزیم و سدیم به منیزیم تأثیر زیادی روی کیفیت اسپرم ندارند. با توجه به موارد ذکر شده می­توان این‌گونه بیان کرد که، نسبت­های یونی روی افزایش یا کاهش کیفیت اسپرم مؤثرند.
هاجر آذرین، محمدرضا ایمانپور،
دوره 12، شماره 3 - ( 8-1391 )
چکیده

در این تحقیق با توجه به ارزش غذایی گاماروس‌ها به بررسی کیفیت و اجزای غذایی گاماروس پرداخته شده است. به همین منظور در این آزمایش، گاماروس­های جمع­آوری شده از ساحل جنوبی دریای خزر در ناحیۀ بندرانزلی به سه تیمار شاهد، خشک شده و فریز­شده تقسیم شدند. تیمار­ها در سه فاز زمانی بعد از یک هفته، دو هفته و یک ماه از نظر صفات کیفی یعنی پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت در آزمایش‌گاه از نظر بیوشیمیایی بررسی شدند. هر اندازه‌گیری با سه بار تکرار همراه بود. نتایج تجزیه واریانس عوامل بررسی شده نشان داد که تیمارهای مختلف، تفاوت­های معنی‌داری در میزان پروتئین، خاکستر و رطوبت دارند، اما در مورد چربی بین اثرات متقابل زمان و نحوۀ نگه‌داری اختلاف معنی­داری وجود نداشت. مقایسۀ میانگین شاخص­های ارزیابی­شده با آزمون دانکن نیز نشان داد که بیش‌ترین مقدار پروتئین (13/43 درصد)، بیش‌ترین مقدار چربی (78/5) و بیش‌ترین مقدار خاکستر (25/23 درصد) در نمونۀ خشک شده مشاهده شد. در صورتی‌که بیش‌ترین مقدار رطوبت (67/75 درصد) در نمونۀ شاهد اندازه­گیری شد. کم‌ترین مقدار خاکستر (82/5)، کم‌ترین مقدار چربی (41/0 درصد) و کم‌ترین مقدار پروتئین (36/12 درصد) در نمونۀ شاهد مشاهده شد درصورتی که کم‌ترین مقدار رطوبت (52/13 درصد) در نمونۀ خشک شده اندازه­گیری شد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb