جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای بهار

پرویز عبدالمالکی، بهاره ناهیدیان، عاطفه پایز، فائزه قناتی،
دوره 12، شماره 3 - ( 8-1391 )
چکیده

با وجود پژوهش‌های متعدد روی تأثیر میدان­های مغناطیسی بر گیاهان، سازوکار دقیق این اثرات هنوز مشخص نشده است. هدف از این پژوهش مقایسۀ تأثیر میدان­های مغناطیسی بر جوانه­زنی و رشد اولیۀ بذرهای گندم است. بدین منظور بذرهای گندم1 به دو صورت خیسانده شده و خشک به‌مدت 4 روز، هر روز 5 ساعت تحت تیمار میدان مغناطیسی ایستا (SMF 30 میلی‌تسلا) و متناوب (EMF 10 کیلوهرتز) قرار گرفتند. میزان آب‌گیری، درصد و سرعت جوانه­زنی بذرها، رشد دانه­رست، هدایت الکتریکی پوست دانه و غشای دانه­رست اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با نمونه­های شاهد در گروه گندم تر، تیمار میدان مغناطیسی اثر معنی‌داری بر درصد جوانه‌زنی بذرها ندارد، ولی سرعت جوانه­زنی، وزن تر، وزن خشک و شاخص توان II را افزایش می‌دهد. میدان مغناطیسی بر طول دانه­رست حاصل از بذرهای خشک اثر مثبت داشت و در بقیۀ موارد اثر افزایشی مشاهده نشد. تیمار با  میدان مغناطیسی سبب کاهش نشت الکتریکی پوست دانه و غشای دانه­رست شد، ولی سبب افزایش آب‌گیری دانه نشد؛ از همین رو، افزایش سرعت جوانه‌زنی و رشد بهتر دانه‌رست­ها احتمالاً به‌دلیل افزایش تمامیت غشا و پوست دانه، افزایش میزان یا فعالیت آنزیم­های دخیل در جوانه­زنی بذرها و یا آنزیم­های آنتی‌اکسیدانت است. اثرات میدان بر بذرهای تر گندم بسیار بهتر از بذرهای خشک است وهم‌چنینSMF نسبت به EMF اثرات بهتری بر جوانه­زنی و رشد دانه‌رست­ها نشان می‌دهد. 
حمدا.. صالحی، بهاره توکلی نژاد،
دوره 14، شماره 2 - ( 5-1393 )
چکیده

در این مقاله خواص ساختاری، الکترونی، اپتیکی و کشسانی سولفید استرانسیوم در فاز کلرید سدیم بررسی شده است. محاسبات با استفاده از روش شبه پتانسیل  بارپایسته در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و با استفاده از نرم‌افزار صورت گرفته است. تابع دی‌الکتریک برای تابش تا حدود 40 الکترون ولت محاسبه شده است. گاف نواری به‌دست آمده درراستای  (X-&Gamma)  4933/2الکترون ولت است که با دیگر داده‌های  موجود سازگاری خوبی دارد.
محمود بهار، حسین گل نبی، مه سیما حمیدی،
دوره 14، شماره 3 - ( انگلیسی 1393 )
چکیده

هدف این مطالعه، برآورد آهنگ جذب ویژۀ (SAR) القاء شده در بافت های سر انسان، به عنوان یک مدل مکعبی پر از ماده دی الکتریک اتلافی است، که تحت تأثیر امواج تخت الکترومغناطیسی قرار گرفته است. این پژوهش با کمک شبیه سازی کامپیوتری و با استفاده از کدهای برنامه نویسی C انجام شده است. روش عددی مورد استفاده، روش تفاضل محدود در حوزه زمانی (FDTD)، همراه با لایه سازگار کامل (PML)، به عنوان شرط مرزی جذب کنندۀ مناسب است. شرایط متفاوت تابش گیری، همچنین عوامل فیزیکی مختلف در نظر گرفته شده اند، تا امکان مقایسه با کارهای دیگران وجود داشته باشد. سر انجام عمق نفوذ یکی از مدل های انتخاب شده، از طریق درون یابی برآورد شده است. نتایج حاصل که کاملاً با کارهای دیگران سازگارند، نشان می دهند که برای بافت های زیستی به عنوان محیط های پاشنده، تخمین های درستی حاصل می شود؛ اما با تغییر کردن ساختار مدل، اگر پیش گویی های خیلی دقیق مورد نظر نباشند، نتایج به دست آمده تغییر نمی کنند. علاوه بر این، همبستگی عمق نفوذ و بسامد، با مطالعات نظری دیگر مطابقت دارد.
مینا غیاثی، بهاره نوحی، منصور زاهدی،
دوره 14، شماره 4 - ( شیمی Chemistry 1393 )
چکیده

     رایج‌ترین و مهم‌ترین مکانیزم دفاعی باکتریایی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام، تولید آنزیم‌های بتالاکتاماز است. این داروها از طریق هیدرولیز و شکست حلقه 4-عضوی پیوند بتالاکتام، طی مکانیزمی دو  مرحله‌ای، شامل حمله نوکلئوفیلی یون هیدروکسید پل و پروتونه شدن گروه آمین، غیرفعال می‌شوند. طی این واکنش یون‌های فلزی نقش مهمی را در فرآیند کاتالیستی ایفا می‌کنند. البته با وجود بررسی‌های متعدد، هنوز مکانیزم عمل‌کرد این آنزیم‌ها نامشخص و بازدارنده مناسب برای آن‌ها گزارش نشده است. نظریه تابعی چگالی (DFT) با استفاده از روش B3LYP و سری‌های پایه 6-31G، 6-31G* و 6-311G**، برای محاسبه جزئیات ساختار و انرژی الکترونی واکنش کاتالیستی بخش فعال آنزیم CcrA از خانواده آنزیم‌های متالوبتالاکتاماز (M&betaLs)، آنتی‌بیوتیک بتالاکتام پنی‌سیلین و کمپلکس‌های تشکیل شده شامل ES، ETS1 ، INT1، INT2، ETS2 و EP به‌ترتیب، به‌کار گرفته شده است. هم‌چنین توابع ترمودینامیکی نظیر، آنتالپی استاندارد (∆Hº )، آنتروپی استاندارد (∆Sº ) و انرژی آزاد گیبس استاندارد (∆Gº ) واکنش، برایETS1 ، ETS2  و برای کل واکنش، در دماهای  C° 25، C° 31، C° 37 و C°40 و فشار 1 اتمسفر، بررسی شد. در همۀ محاسبات اثر حلال با روش PCM برای حلال‌های آب، اتانول، محیط پروتئینی، نیترومتان و تتراکلرید کربن در نظر گرفته شده است. در نهایت این واکنش طی یک فرآیند گرمازا و خود به خودی، به پایداری می‌رسد و مرحلۀ اول مکانیزم واکنش، یعنی حملۀ نوکلئوفیلی، مرحلۀ تعیین‌کننده سرعت است
بهاره نوحی، منصور زاهدی، مینا غیاثی،
دوره 1356، شماره 2 - ( شماره اول-اولین شماره نشریه با عنوان مجله دانشکده علوم در 111 صفحه 1356 )
چکیده

رایج ترین و مهم ترین مکانیزم دفاعی باکتریایی نسبت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام، تولید آنزیم های بتالاکتاماز است. این داروها از طریق هیدرولیز و شکست حلقه 4-عضوی پیوند بتالاکتام، طی مکانیزمی دو  مرحله ای ، شامل حمله نوکلئوفیلی یون هیدروکسید پل و پروتونه شدن گروه آمین، غیرفعال می شوند. طی این واکنش یون های فلزی نقش مهمی را در فرآیند کاتالیستی ایفا می کنند. البته با وجود مطالعات متعدد، هنوز مکانیزم عملکرد این آنزیم ها نامشخص و بازدارنده مناسب برای آنها گزارش نشده است. نظریه تابعی چگالی (DFT) با استفاده از روش B3LYP و سری های پایه 6-31G، 6-31G* و6-311G**، برای محاسبه جزئیات ساختار و انرژی الکترونی واکنش کاتالیستی بخش فعال آنزیم CcrA از خانواده آنزیم های متالوبتالاکتاماز (M&betaLs)، آنتی بیوتیک بتالاکتام پنی سیلین و کمپلکس های تشکیل شده شامل ES، ETS1 ، INT1، INT2، ETS2 و EP به ترتیب، به کار گرفته شده است. همچنین توابع ترمودینامیکی نظیر، آنتالپی استاندارد (∆Hº )، آنتروپی استاندارد (∆Sº ) و انرژی آزاد گیبس استاندارد (∆Gº ) واکنش، برایETS1 ، ETS2  و برای کل واکنش، در دماهای  C° 25، C° 31، C° 37 و C°40 و فشار 1 اتمسفر، بررسی شد. در همه محاسبات اثر حلال با روش PCM برای حلال های آب، اتانول، محیط پروتئینی، نیترومتان و تترا کلرید کربن در نظر گرفته شده است. در نهایت این واکنش طی یک فرآیند گرمازا و خود به خودی، به پایداری می رسد و مرحله اول مکانیزم واکنش، یعنی حمله نوکلئوفیلی، مرحله تعیین کننده سرعت است

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb