جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای محمدزاده

آمنه خردمندی، محسن محمدزاده، ناهید سنجری فارسی پور،
دوره 10، شماره 1 - ( این شماره نشریه شامل مقالات ریاضی است 1389 )
چکیده

در برخی مسایل کاربردی از توزیع چوله t-نرمال که دارای دم های کلفت تر و ضرایب چولگی و کشیدگی با برد وسیع‌تر نسبت به توزیع چوله نرمال است، برای مدل¬بندی داده¬هایی با توزیع نامتقارن استفاده می شود. در این مقاله تعمیمی جدید برای توزیع چوله t –نرمال معرفی و ویژگی‌های آن بررسی می‌شود. همچنین فرم بسته ای برای محاسبۀ گشتاورهای این تعمیم ارائه و سه روش برای شبیه¬سازی آن مطرح می گردد. سپس کاربرد توزیع‌های چوله نرمال، چوله t-نرمال و چوله t-نرمال تعمیم یافته در مدل بندی داده های میزان آلودگی به فلز نیکل در تالاب شادگان واقع در جنوب غربی ایران را ارائه شده و در انتها به بحث و نتیجه گیری پرداخته می شود.
محسن محمدزاده درودی، فاطمه حسینی،
دوره 12، شماره 1 - ( 3-1391 )
چکیده

مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی معمولا برای مدل بندی پاسخ فضایی گسسته به کار می روند، که در آنها ساختار همبستگی فضایی دادهها از طریق متغیرهای پنهان در نظر گرفته می شود. مسئله مهم در این مدلها برآورد متغیرهای پنهان فضایی در موقعیتهای دارای مشاهده پاسخ و پارامترهای مدل و در نهایت پیشگویی متغیرهای پنهان در موقعیتهای فاقد مشاهده است. در این راستا اغلب کاربران برای سهولت توزیع نرمال را برای متغیرهای پنهان در نظر می گیرند. اگرچه این فرض باعث سهولت محاسبات می شود، اما گاهی در عمل محیا نیست، یا به دلیل پنهان بودن بررسی آن میسر نمی باشد. لذا در این مقاله استفاده از توزیع چوله نرمال بسته که در حالت خاص شامل توزیع نرمال است و تحت حاشیه سازی، شرطی کردن و تبدیلات خطی بسته می باشد، برای متغیرهای پنهان پیشنهاد می شود. در این مدلها تابع درستنمایی فرم بسته ای ندارد و به دست آوردن برآوردهای ماکسیمم درستنمایی پارامترها به راحتی امکان پذیر نیست. در این مقاله الگوریتمی تقریبی برای برآورد ماکسیمم درستنمایی پارامترهای مدل و پیشگوی تقریبی متغیرهای پنهان ارائه می شود، که در مقایسه با روشهای موجود بسیار سریعتر است. اعتبار مدل و الگوریتم پیشنهادی در یک مطالعه شبیه سازی مورد بررسی قرار می گیرد.
مهدی امیدی، محسن محمدزاده درودی،
دوره 13، شماره 3 - ( ریاضی Mathematics 1392 )
چکیده

یکی از ابزارهای قوی برای ساخت توزیع توام متغیرهای وابسته بر اساس توزیع های کناری متغیرها توابع مفصل هستند. این توابع مدلی را ارائه می دهند که بر اساس آن تمام خصوصیات وابستگی متغیرها قابل بیان است. درتحلیل داده های فضایی لازم است توزیع چندمتغیره تحقق های میدان تصادفی و ساختار همبستگی داده ها مشخص شود. به¬علاوه در تحلیل داده های فضایی-زمانی گاهی برای راحتی از تابع کواریانس تفکیک پذیر استفاده می شود در حالیکه این ویژگی در برخی موارد واقع گرایانه نیست و در این گونه موارد استفاده از توابع کواریانس فضایی-زمانی تفکیک ناپذیر ضرورت پیدا می کند. در این مقاله نقش توابع مفصل در تعیین توزیع توام تحقق های میدان تصادفی بررسی و خانواده جدیدی از توابع مفصل فضایی معتبر معرفی می شود، سپس با استفاده از توابع مفصل اقدام به ساخت کواریانس های فضایی و فضایی-زمانی تفکیک ناپذیر معتبر شده است.
فاطمه حسینی، امید کریمی، محسن محمدزاده،
دوره 13، شماره 3 - ( ریاضی Mathematics 1392 )
چکیده

برای مدل‌بندی پاسخ‌های فضایی گسسته معمولا از مدل‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی استفاده می شود، که در آن‌ها ساختار همبستگی فضایی داده‌ها از طریق متغیرهای پنهان با توزیع نرمال در نظر گرفته می‌شود. یک مسئله مهم در این مدل ها پیشگویی متغیرهای پنهان در موقعیت های فاقد مشاهده است، که مستلزم برآورد پارامترهای مدل و متغیرهای پنهان در موقعیت های دارای مشاهده پاسخ می باشد. به‌دلیل وجود متغیرهای پنهان و ناگاوسی بودن متغیرهای پاسخ فضایی، در این مدل ها تابع درستنمایی فرم بسته‌ای ندارد و برآوردها به راحتی میسر نیست. در این مقاله الگوریتمی جدید برای برآورد پارامترهای مدل و پیشگویی‌ها معرفی شده است، که از سرعت بسیار بالاتری نسبت به روش‌های موجود برخوردار است. این الگوریتم از ترکیب روش ماکسیمم شبه درستنمایی، الگوریتم گرادیانت ماکسیمم سازی امید ریاضی و یک روش تقریبی به‌دست آورده شده است. در یک مطالعه شبیه‌سازی کارایی و دقت الگوریتم مذکور مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تعداد روزهای دارای بارندگی ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی استان سمنان در سال 1391 با استفاده از مدل و الگوریتم ارائه شده تحلیل شده است.
بهزاد محمودیان، محسن محمدزاده درودی، لیلا شهبازی،
دوره 14، شماره 2 - ( 5-1393 )
چکیده

در این مقاله مدل فضایی برای تحلیل مقادیر کرانگین با توزیع حاشیه ای مقدار کرانگین تعمیم یافته معرفی می شود، که در آن وابستگی های کوچک مقیاس با استفاده از تابع مفصل تی فاصله مدل بندی و سپس با رویکردی سلسله مراتبی میدانی تصادفی برای جذب وابستگی های بزرگ مقیاس با پارامتر مکان توزیع های حاشیه ای مرتبط می شود. برازش مدل در رهیافت بیزی با استفاده از تکنیک های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی انجام می گیرد که شامل الگوریتم نمونه گیر گیبز، متروپولیس- هستینگس قدم تصادفی و نمونه گیر استقلال سازوار می باشد. در الگوریتم پیشنهادی با به دست آوردن توزیع نامزد مناسب امکان بهنگام سازی بردار پارامتر مکان به صورت توام فراهم می گردد. همچنین پیشگویی فضایی بیزی براساس مدل ارائه شده با تقریب توزیع پیشگو به دست آورده می شود. برآوردپذیری پارامترهای مدل جذب و تفکیک وابستگی های فضایی چندمقیاسی در مطالعه شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل مقادیر کرانگین سرعت باد ارائه می شود.
نسرین مهدیان فرد، محسن محمدزاده،
دوره 17، شماره 40 - ( پژوهش های ریاضی مصاحب 1/1- 1394 )
چکیده

برقراری پیوند میان سامانه اطلاعات مکانی و روش های تصمیم گیری مرهون ابداع و تکامل روش تلفیق داده های مکانی است. تلفیق اطلاعات، داده ها را با هدف دستیابی به نتیجه بهتر برای افزایش قابلیت تفسیر اطلاعات با یکدیگر ترکیب می کند. در این مقاله روش تلفیق بیزی برای ترکیب اتدازه ها و خروجی مدل های قطعی و کریگیدن مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با استفاده از آن ها داده های ازن شهر تهران که دارای ساختار همبستگی فضایی هستند مورد تحلیل قرار گرفته و با ملاک میانگین توان های دوم خطا نتایج حاصل از آن ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb