جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای تولید مثل

احمد قارزی، نسرین حیدری، محسن عباسی،
دوره 10، شماره 3 - ( 7-1389 )
چکیده

چکیده
در سوسماران اسپرماتوژنز به عنوان بخش مهمی از روند تولید مثل بطور کلی به دو حالت فصلی و غیرفصلی انجام میگیرد. روش فصلی معمولاً در گونه¬های ساکن نواحی معتدل دیده میشود در حالیکه طریقه غیرفصلی در نمونه¬هایی دیده میشود که در مناطق گرمسیری زیست میکنند. در این تحقیق فعالیت اسپرماتوژنز در گونۀ Laudakia caucasia یا آگامای قفقازی ساکن زاگرس مرکزی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای اینکار تعداد 34 نمونه از سوسمار مذکور در دو فصل مختلف سال از محیط زیست طبیعی آنها در شهرستان نورآباد جمع آوری گردیدند. نمونه¬ها سپس کشته شدند و بیضه¬های آنها خارج گردید و بعد از اندازه گیری ابعاد بیضه¬ها، نمونه¬ها برای مطالعه بافت شناسی آماده شدند. نتایج بدست آمده از مطالعات مورفومتریک، هیستومتریک و بافت شناسی نشان داد که فرآیند اسپرماتوژنز در این گونه به صورت فصلی است و طی دو دورۀ فعال و غیرفعال انجام می¬شود. دورۀ فعال که شامل اواخر بهار و اوائل تابستان میگردد زمانی است که سلولهای پیش¬ساز زایا فعالانه درگیر روند تکثیر، نمو و تمایز هستند و در این زمان تمام اشکال تمایزی سلولهای اسپرماتوژنیک در دیوارۀ لوله¬های منی¬ساز دیده میشود. در دورۀ غیرفعال که با اواخر تابستان تا اوائل بهار آینده مطابقت میکند اسپرماتوزوئیدی نیز در لوله¬های منی¬ساز یافت نمیشود چون فعالیت اسپرم زایی در بیضه¬ها متوقف شده است. در عوض در این زمان فعالیتهای ترمیمی در بیضه انجام میگیرد و حیوان خود را برای شروع دوره دیگری از تولید اسپرم در فصل بعدی مهیا می¬نماید.
طاهره باقری، محمد رضا ایمانپور،
دوره 11، شماره 4 - ( 12-1390 )
چکیده

با توجه به ارزش اقتصادی بالای ماهی سفید و نقش و جایگاه اسیدهای چرب بر موفقیت لقاح و تولید مثل، در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط اسیدهای چرب تخمک با برخی خصوصیات زیست شناختی گناد، موفقیت لقاح، نرخ تخم گشایی و اندازه لاروی در ماهی سفید پرداختیم. جهت استخراج اسیدهای چرب از روش استخراج اتر استفاده شد. آنالیز اسیدهای چرب توسط دستگاه گازکروماتوگراف مدل 1000 DANI- ایتالیایی بوسیله روش Direct acid catalaysed transestrification آماده گردید. در مجموع بین اسید مریستیک (C14:0) با نرخ تخم گشایی تخم ارتباط معنی دار مستقیم (05/0>P) وجود داشت. بین اسید پالمیتیک (C16:0) با تعداد تخمک در گرم ارتباط مستقیم معنی دار (01/0>P) وجود داشت. ارتباط اسید گادولئیک (C20:1n9) با طول لارو تازه تفریخ شده مستقیم (05/0>P) بود. ارتباط اسید C20:2n6 با تعداد تخمک در گرم (05/0>P)، برخلاف وزن مولد (05/0>P) مستقیم بود. ارتباط اسید آراشیدونیک (C20:4n6) و EPA (C20:5n3) با تعداد تخمک در گرم (05/0> P) مستقیم بود. بین DHA (C22:6n3) با وزن گناد سیال شده، هماوری کاری و مطلق، ارتباط معنی دار مستقیم (05/0>P) برقرار بود. رابطه نسبت DHA/ EPA با تعداد تخمک در گرم (05/0>P)، برخلاف وزن گناد سیال شده (01/0>P)، هماوری کاری (01/0>P) و هماوری نسبی (05/0>P) مستقیم بود. ارتباط  n-6/ n-3 با وزن گناد سیال شده معکوس بود. ارتباط بین HUFAو همینطور n-3 HUFA با هماوری کاری و نسبی (05/0>P) مستقیم بود. ارتباط بین SFA با تعداد تخمک در گرم (01/0> P) مستقیم بود. ارتباط بین نسبت سه اسید چرب AA/EPA/DHA با هماوری کاری و نسبی (05/0>P) برخلاف نسبت سطح به حجم تخمک (05/0>P) معکوس بود. بین لیپید کل و وزن لارو تازه تفریخ شده (05/0>P)، ارتباط مستقیم وجود داشت.
کلمات کلیدی: ماهی سفید، تخمک، اسید چرب، تولید مثل

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb