سامانه نشریات علمی- فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/1 | 
لطفا فرم تعارض منافع را پر کنید و همزمان با ارسال مقاله به نشریه از طریق پست الکترونیکی ذیل ارسال نمایید.
Journalmssyahoo.com 

فرم تعهد چاپ مقاله را از 
اینجا دانلود کنید.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات علمی:
http://jsmt.khu.ac.ir/find.php?item=1.126.30.fa
برگشت به اصل مطلب