جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای میردار

شادمهر میردار، حسین علی اصغرزاده اولیایی، غلامرضا حمیدیان،
دوره 12، شماره 8 - ( 7-1393 )
چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر یک دوره تمرین استقامتی شنا در دوران بارداری بر شاخص آپوپتوزی کبد نوزادان موشهای صحرایی انجام شده است.
022 گرم( به دو گروه )کنترل و تمرین( تقسیم شدند. گروه تمرین از روز اول بارداری تا روز زایمان در استخر ویژهای وادار ± 61 موش صحرایی باردار ) 02
به شنا شدند. نمونهبرداری از بافت کبد نوزادان روز دوم پس از تولد انجام و شاخص درصد آپوپتوزی کبد با استفاده از تست TUNEL تعیین شد. برای
≥ 2/ تجزیه و تحلیل یافتههای این پژوهش از آزمون تی مستقل یکنمونهای در سطح خطای 20 α استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین شاخص آپوپتوزی کبد
<2/ 1 درصد بود که حاکی از فقدان تفاوت معنیدار بین دو گروه بود ) 20 / 1 درصد و در گروه تمرین شنا 02 / نوزادان در گروه کنترل برابر با 02 p (. نوزادان
گروه تمرین شنا افزایش <2/ غیرمعنیداری را در وزن هنگام تولد نشان دادند ) 20 p (. این نتایج نشان میدهند که فعالیت ورزشی استقامتی شنا در طی بارداری
احتمالاً تأثیر منفی و نگرانکنندهای بر رشد و شاخص آپوپتوزی کبد نوزادان ندارد.


اکرم ارزانی، شادمهر میردار،
دوره 16، شماره 16 - ( 10-1397 )
چکیده

آکواپورین-5 (AQP5) پروتئین­ غشایی و انتگرالی است که نقش مهمی در حفظ هومئوستاز آب ریه در دوران بالیدگی ایفا می­کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره کاهش بار تمرینی توام با مصرف عصاره دانه گیاه سیاه­‌دانه بر سطوح AQP5 بافت ریه موش‌­های در حال بالیدگی است. 110 سر موش صحرایی ویستار نر نوزاد سه هفته­‌ای با میانگین وزن 9±68 گرم تصادفی به سه گروه­ پایه، کنترل و تمرین تقسیم‌­بندی شدند. پس از پایان دوره شش هفته­‌ای تمرین، گروه کنترل به دو گروه با و بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاه­‌دانه و گروه تمرین به شش گروه کاهش بار تمرین (تکرار، تواتر و شدت) توام با مصرف عصاره دانه گیاه سیاه­‌دانه و بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاه‌­دانه، تقسیم‌­بندی شدند. مکمل عصاره دانه گیاه سیاه‌­دانه پس از هفته شش، روزانه به مقدار  mg/kg500 وزن بدن به­ صورت گاواژ به گروه‌­های سیاه‌دانه خورانده ­شد. تمرین تناوبی فزاینده به مدت شش جلسه در هفته، هر جلسه 30 دقیقه با سرعت 15 تا 70 متر بر دقیقه و سپس مرحله کاهش بار تمرین به مدت سه هفته در سه الگوی کاهش تکرار، تواتر و شدت انجام شد. اندازه‌­گیری سطوح AQP5 به روشELISA  انجام شد. تجزیه و تحلیل با آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون LSD در سطح 0/05α انجام شد. همچنان که مصرف عصاره دانه گیاه سیاه­‌دانه میانگین سطوح AQP5 گروه‌­های کاهش بار تمرین تکرار، تواتر و شدت را افزایش داد، اما تفاوت معنی‌­داری (45/0P≥) میان سطوح AQP5 گروه‌های با و بدون مکمل عصاره دانه گیاه سیاه‌­دانه ملاحظه نشد؛ همچنین، کاهش بار تمرین  سه هفته‌­ای در مقایسه با کاهش بار تمرین  دو هفته­‌ای موجب افزایش معناداری سطوح AQP5 شد. پیشنهاد می‌­شود اثرات آنتی‌هیستامینی و ضد آسمی دانه گیاه سیاه­‌دانه به همراه یک دوره کاهش بار تمرینی با افزایش سطوح آکواپورین-5 موجب بهبود شاخص­‌های فیزیولوژیکی و عملکردی ریه در دوران بالیدگی ­شود.

شادمهر میردار هریجانی، نرگس موسوی،
دوره 18، شماره 19 - ( 4-1399 )
چکیده

هدف این مطالعه، بررسی تغییرات رنگ‌پذیری  Rasو Raf-1در سلول‌های اپیتلیال ریۀ موش‌های صحرایی در معرض کارسینوژن NNK پس از تمرین شنا بود. به این منظور، 50 سر موش صحرایی به‌­صورت تصادفی به پنج گروه کنترل، تمرین، تمرین-NNK، NNK و حلال تقسیم شدند. NNK به میزان 12/5 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن، به­‌صورت زیرجلدی، یک­‌روز در هفته، به­‌مدت دوازده هفته تزریق شد. تمرین نیز شامل دوازده هفته شنا با شدت زیربیشینه بود. درصد واکنش Ras و  Raf-1سلول‌های اپی­تلیال ریه به روش ایمونوهیستوشیمی اندازه‌گیری شد. در پاسخ ایمونوهیستوشیمی Ras و  Raf-1سلول‌های اپیتلیال ریۀ گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل تغییر معنی‌داری مشاهده نشد (به‌­ترتیب 0/889=p، 0/999=p). افزایش قابل توجهی در پاسخ ایمونوهیستوشیمی Ras و  Raf-1گروه NNK در مقایسه با گروه کنترل یافت شد (0/001=p). علاوه‌­براین، در گروه تمرین- NNK در مقایسه با گروه NNK  کاهش قابل توجهی در پاسخ ایمونوهیستوشیمی Ras و Raf-1 مشاهده شد (0/001=p). به‌­طورکلی، می‌توان تأیید کرد که تمرین شنا از طریق کاهش پاسخ گیرنده‌های استیل کولینی نیکوتینی و گیرنده‌های بتاآدرنرژیکی به کاهش رنگ‌پذیری Ras و Raf-1 سلول‌های اپی­تلیال ریۀ موش‌های صحرایی منجر شد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Medicine and Technology

Designed & Developed by : Yektaweb