راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و تنظیم نوشتار در نشریۀ "یافته­های نوین در علوم زیستی"

 • مقالات ارسالی باید دارای متن کامل فارسی و خلاصۀ انگلیسی یا متن کامل انگلیسی با خلاصه فارسی باشند که اصول دستور زبان فارسی و انگلیسی در آن‌ها به‌­طور کامل رعایت شده باشد. لذا مقالاتی با اشکالات و نقص­های نگارشی مورد داوری علمی قرار نمی‌گیرند و سریعاً عودت داده می‌شوند. مقالات ارسالی باید به‌طور دقیق بر‌اساس دستورالعمل ذکر شده در این متن باشد. مقالاتی با فرمت نامناسب مورد پذیرش اولیه برای ارسال به داوری قرار نخواهند گرفت.
   
 •  هر مقاله بایستی به ترتیب دارای بخش­های عنوان فارسی، چکیده فارسی، واژه‌­های کلیدی فارسی، عنوان انگلیسی، چکیده انگلیسی، واژه­‌های کلیدی انگلیسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری (مقالاتی که حامی مادی یا معنوی دارند، حتما باید در این قسمت ذکر شود) و منابع باشد.
 • بعد از عنوان مقاله (فارسی۱۶ بولد B Nazanin و لاتین ۱۶ Times new roman)، اسامی نویسندگان (فارسی۱۲ بولد B Nazanin و لاتین بولد۱۲ Times new roman)، وابستگی سازمانی نگارندگان (فارسی۱۰B Nazanin و لاتین ۱۰ Times new roman)، و مسئول مکاتبات (فارسی۱۰B Nazanin و لاتین ۱۰ Times new roman) مشخص شود.
 • درج شماره مربوط به وابستگی سازمانی نویسندگان پس از نام نویسنده به صورت superscript باشد.
 • چکیدۀ مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده شود. چکیده باید شامل مطالب مهم یافته‌های تحقیق بوده و از ۲۵۰ کلمه فارسی و ۲۰۰ کلمه انگلیسی بیشتر نباشد. متن چکیده فارسی با قلم B-Nazanin با اندازه فونت ۱۰ و انگلیسی با قلم Times New Roman و اندازۀ فونت ۱۰ آماده شود.
 • چکیده انگلیسی باید عیناً ترجمه چکیده فارسی باشد. تمام بخش‌های انگلیسی مقاله باید توسط متخصص زبان انگلیسی به زبان انگلیسی روان و صحیح ترجمه شده باشند.
 • واژه‌­های کلیدی: پس از ذکر چکیدۀ فارسی و انگلیسی، پنج واژۀ کلیدی (Keywords) به زبان مربوطه درج گردد. این واژه­ها نباید در عنوان ذکر شده باشند. واژه­های کلیدی فارسی باید به ترتیب حروف الفبای فارسی و واژه‌­های کلیدی انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی باشد. واژه­‌های کلیدی با ویرگول در فارسی و کاما در انگلیسی جدا شوند در آخر هم نقطه نباشد. در مقالات تاکسونومی در بخش واژه‌­های کلیدی نام دیگر تیره ذکر شود. مثلا در عنوان اگرBrassicaceae  باشد در واژه‌های کلیدی Cruciferae ذکر شود. و فارسی هم تیره کلمیان یا تیره چلیپائیان ذکر شود.
 •  
 • متن مقاله: متن مقاله باید دارای زیر عنوان­‌های اصلی مقدمه، مواد و روش‌­ها، نتایج، بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری و منابع باشد. تمام متون فارسی مندرج در مقاله و از جمله متن، در برنامهWord ۲۰۰۳، با قلم  B-Nazaninبا اندازه فونت ۱۲ و انگلیسی با قلم Times New Roman و اندازه فونت ۱۱ و با فاصله ۱ سانتی­‌متر نوشته شود. عنوان­‌های اصلی (مقدمه، مواد و روش‌­ها، نتایج، بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری و منابع) با اندازۀ قلم ۱۳ بولد و زیر عنوان­ها ۱۱ بولد آماده شود. عناوین اصلی و عنوان مقاله با رنگ آبی (Red:۶۸ Green:۱۱۴ Blue:۱۹۶) تایپ شوند. از درج پاورقی در متن مقاله خودداری فرمایید.
 • در متن فارسی به جای علائم اختصاری برای واحدها حتماً از واژه‌های سانتی‌متر، میلی‌متر، درجه، دقیقه و درجه سانتی‌گراد استفاده شود.
  اگر در مقاله از مخفف‌های اسامی علمی تاکسون‌ها استفاده شود، ذکر نام کامل تاکسون به همراه مولف آن در اولین تکرار الزامی است. ترجیحاً در عنوان و خلاصه از مخفف­‌ها استفاده نشود.
  به جز بخش منابع که ۰/۲ اینچ hanging دارند، تمام قسمت­‌های دیگر مقاله ساده باشد. فاصله خطوط single، پاراگراف­‌ها و عناوین اصلی مثل مقدمه، مواد و روش‌­ها به اندازه سه فاصله داخل بروند.
   تمام نمودارها و نقشه‌­ها و شکل­‌ها رنگی باشند (سیاه و سفید نباشند). زیرنویس و توضیحات مربوط به شکل­‌ها و جدول­‌ها در مقاله‌­های فارسی، به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر شوند. این قسمت با قلم B-Nazanin با اندازۀ فونت ۱۰ و انگلیسی با قلم Times New Roman و اندازۀ فونت ۱۰ آماده شود. بعد از واژه شکل از خط تیره و بعد از واژه Figure از نقطه استفاده شود. کلمات شکل تا آخر شماره به فارسی با خط تیره باید بولد باشد و به لاتین Figure. باید بولد باشد.
 • تمامی جداول و نوشته های روی شکلها به انگلیسی تنظیم شوند.
 •  مثال:
   شکل ۱- درصد حذف کنگورد در محلول ۶۰۰ میلی‌گرم بر لیتر رنگ با غلظت‌های مختلف نمک.
  Figure ۱. Congo red removal percentage at ۶۰۰mg/l dye solution with different salt concentrations.
   
  در ارجاع به بخشی از جدول یا شکل که لازم است فقط به آن اشاره شود به صورت زیر عمل شود:
  شکل ۳ D (یعنی بخش D از شکل ۳) یا مثلا شکل ۷ F (یعنی بخش F از شکل ۷)
  در تمامی شکل­‌ها یا جدول­‌ها لازم است که اگر دارای چند بخش باشند از حروف انگلیسی بزرگ استفاده شود (نه الف، ب، ....) حروف الزاما جزئی از شکل باشد.
 • منابع: بخش منابع علمی تحت عنوان  Referencesقید شده وتماماً به ­صورت انگلیسی ذکر شوند. عبارت (In Persion.) حتما برای مقالات فارسی ذکر شود. DOI یا DOR مقالات نیزدر صورت وجود، حتما ذکر شود.
 • درج منابع در متن بر اساس روش APA یعنی نام نویسنده و سال انتشار و در داخل پرانتز باشد، به عنوان نمونه (Broughton, ۲۰۱۲)؛ چنان‌چه منابعی که در متن مقاله به آن اشـاره مـی‌شـود دو نگارنـده داشـته باشـد، اسـامی نگارندگان با علامت & از هم جدا شده، به عنوان نمونه (Lee & Mao, ۲۰۱۲)؛ و در صورتی که بیش از دو نگارنـده داشـته باشـند، فقـط نـام نگارنـده اول بـا ذکـر عبـارت et al. درج شود؛ به عنوان نمونه (Mao et al., ۲۰۱۲). توجه داشته باشید که در متن فارسی حتما از پرانتز با فونت فارسی () استفاده شود.
نحوۀ نوشتن منابع در انتهای مقاله طبق نمونه­‌های زیر باشد:
مقاله:
Esmaeili, H.R., Sayyadzadeh, G. & Amini Chermahini, M. ۲۰۱۷. Sexual dimorphism in two catfish species, Mystus pelusius (Solander, ۱۷۹۴) and Glyptothorax silviae Coad, ۱۹۸۱ (Teleostei: Siluriformes). Turkish Journal of Zoology ۴۱: ۱۴۴-۱۴۹.
Radkhah, A.R., Eagderi, S. & Nowferesti, H. ۲۰۲۱. Investigation of some biological characteristics and growth pattern of Gambusia holbrooki (Girard, ۱۸۵۹) in Gamasiab river, Kermanshah province. Journal of Applied Ichthyological Research. Accepted for publication. (In Persian).
 • کتاب:

Taiz, L. and Zeiger, E. ۲۰۱۰. Plant Physiology.  Sinauer Associates, Los Angeles, ۳۲۲ pp.

 • قسمتی از یک کتاب:

Metcalfe, C.R. and Chalk, L. ۱۹۷۹. Anatomy of the Dicotyledons. Oxford Science Publications, Oxford. pp: ۲۲۲-۲۴۹.

Samples of referencing to certain chapters of a book:

Browicz, K. and Zielinski, J. ۱۹۷۷. Rhamnus L. – In: Rechinger, K.H. (ed.), Flora Iranica. vol. ۱۲۵: ۱۴-۲۵. Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Huber-Morath, A. ۱۹۶۷. Gypsophila L. – In: Davis, P.H. (ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands ۲: ۱۴۹-۱۷۱. Edinburgh University Press, Edinburgh.

 • منابع الکترونیکی:

Thiers, B. ۲۰۱۵ continuously updated. Index herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden, Bronx, NY. Available from: http://sweetgum.nybg.org/ih/ [accessed ۲۹ July ۲۰۱۵]

The International Plant Names Index. ۲۰۱۲+. Published on the Internet http://www.ipni.org [accessed ۱ March ۲۰۱۶]

In the references part of the manuscript the complete name of the journals must not be mentioned; instead, the initials of the journals must be used. As an example, the following site has been used to refer to papers in botany and related sciences in order to cite the initials of the journals uniformly.

Bridson G.D.R., ۲۰۰۴: BPH-۲. – Pittsburgh: Hunt Institute.

(BPH Online: http://fmhibd.library.cmu.edu/HIBD-DB/bpho/findrecords.php) • در بخش منبع مقاله نام کامل ژورنال­‌ها درج گردد.
  مقالات کامل یا خلاصه مقالات همایش­‌ها و کنگره‌­ها و پایان نامه­‌ها و رساله‌ها حتی­ المقدور به ­عنوان منبع استفاده نشوند و در صورت نیاز منحصراً ذکر یک منبع از این نوع مجاز خواهد بود. در مورد پایان‌نامه و رساله حتما باید مربوط به خود نویسنده باشد.
  نام نویسنده و همکاران در متن نباشد. حتما در پرانتز و به انگلیسی آخر جملات باشد. اگر لازم است جمله اصلاح شود.
  به عنوان نمونه:
  Hassan و همکاران کاهش در طول ریشه و ساقه و وزن خشک دانه‌رست‌های S. tuberosum را گزارش کردند. (اشتباه)
  کاهش در طول ریشه و ساقه و وزن خشک دانه‌رست‌های S. tuberosum گزارش شده است (Hassan et al., ۲۰۱۶). (صحیح)
 • لطفا موارد نگارشی زیر را رعایت بفرمائید:
 • تنوین، ۀ و ه­‌ی از تمام مقالات حذف شود. بین پرانتز و واژه بعدی یا قبلی فاصله نباشد. صحیح: (۲۰۱۹). غلط: (  ۲۰۱۹).
 • تمام علامت­‌های پرانتز در متن فارسی (منظور در نگارش مقالات فارسی) باید فارسی باشند.
 • علامت درصد همیشه در سمت راست اعداد چه فارسی و چه انگلیسی باشد. در فارسی به شکل روبرو هم می‌توان نوشت: ۶۵ درصد.
 • بین کلمات حتی اگر انگلیسی باشند در متن فارسی باید از ویرگول و فاصله فارسی استفاده کرد نه کاما و فاصله انگلیسی چون متن به هم می‌ریزد. ضمنا تمام این لغات انگلیسی باید از سمت راست خط نوشته شوند و بعد ویرگول فارسی بیاید.
 • ها، می، اند و ای با نیم فاصله جدا شوند. همچنین کلماتی مانند:
 • جابه‌جایی- به­‌کارگیری خشک‌ترین- مرطوب‌ترین- بزرگ‌ترین- هنگامی­که- به­دست آوردن­ علاوه‌­بر­این- سانتی‌گراد- در‌حالی‌که- طبقه‌بندی- جمعآوری- تکنگاره‌ها بهویژه- آبوهوا- میلی‌گرم بر میلی‌لیتر- مرگومیر- مالوندیآلدهید- کموبیش- بهندرت- گروهبندی- تقسیمبندی- ریختشناسی نرمافزار- نمونهبرداری- نمونهگیری- به‌طور- شمال‌غرب- گونه‌ها- آذربایجان‌غربی-آنتی‌اکسیدانی- به‌عنوان
 • کلیۀ نگارندگان هـر مقالـه بایـد فـرم موافقـت و پـذیرش مـسئولیت  خـود بـا چـاپ مقالـه و فرم تعارض منافع  را امـضاء و توسـط مـسئول مکاتبـه به نشریه ارائه نمایند.
 • نویسندۀ مسئول مقاله ترجیحاً برای درج در مقاله ایمیل آکادمیک خود را ارائه نماید.
 • مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به ­طور کامل بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است.
 • مقالات ارسالی به مجله تحت داوری علمی دقیق قرار می گیرند و نشریه در قبول، رد و اصلاح آنها آزاد است .


دفعات مشاهده: 12611 بار   |   دفعات چاپ: 535 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به یافته های نوین در علوم زیستی است.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Nova Biologica Reperta

Designed & Developed by : Yektaweb