- اعتبار یابی و تاثیر متغیرهای مدل عدم توازن تلاش- پاداش بر خستگی، فرسودگی عاطفی، شکایات سایکوسوماتیک و سلامت جسمانی کارکنان
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 117 از پایگاه . لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( healthinpsych@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی