- نشانگرهای هیجانی کوپیتس راهی برای بازنمایی ترس و مقابله با درد تزریق در کودکان مبتلا به لوسمی و کودکان سالم
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 1693 از پایگاه . لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( healthinpsych@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی