- الگوی پیش‌بینی کننده خطر ابتلاء به اختلالات روانی بر‌اساس باورهای مذهبی، حمایتاجتماعی، سبک مقابله‌ای و سابقه اختلالات روانی
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 2062 از پایگاه . لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( healthinpsych@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی