- تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان درد مزمن و فاجعه آفرینی درد در زنان مبتلا به کمردرد مزمن
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 2226 از پایگاه . لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( healthinpsych@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی