- ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه مقیاس سه صفت تاریک شخصیت در دانشجویان
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 2459 از پایگاه . لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( healthinpsych@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی