دوره 15، شماره 3 - ( دوره پانزده، شماره سوم، پاییز 1400 )                   جلد 15 شماره 3 صفحات 87-69 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Saffarzadeh A, Rahiminezhad A, Bahrami Ehsan H, Noferesti A, Shahmansouri N. Afterlife Fears, Developing scale, validation, Culture. Journal title 2021; 15 (3) : 5
URL: http://rph.khu.ac.ir/article-1-4130-fa.html
صفارزاده آزاده، رحیمی نژاد عباس، بهرامی احسان هادی، نوفرستی اعظم، شاه منصوری نازیلا. ساخت و رواسازی مقدماتی مقیاس «ترس‌های دنیای پس از مرگ» در نمونه‌ی بیماران قلبی ایرانی مسلمان. عنوان نشریه. 1400; 15 (3) :69-87

URL: http://rph.khu.ac.ir/article-1-4130-fa.html


1- دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت، دانشگاه تهران، تهران
2- دانشیار گروه آموزشی روان‌شناسی دانشگاه تهران، تهران ، arahimi@ut.ac.ir
3- استاد تمام گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران
4- ستادیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران
5- دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز قلب تهران
چکیده:   (2464 مشاهده)
ترس از مرگ موضوعی جهانی و در عین حال وابسته به فرهنگ است. پژوهش حاضر با هدف ساخت و رواسازی مقیاس «ترس‌های دنیای پس از مرگ» درنمونه ی ایرانی انجام شد. این پژوهش، مطالعهای ترکیبی (کیفی و کمی) از نوع اکتشافی متوالی است. در بخش کیفی روش گردآوری داده‌ها، پس از مصاحبه‌ی بالینی ساختاریافته با 12 بیمار حاد قلبی سؤالات پرسشنامه استخراج شد. جامعه­‌ی آماری این پژوهش در بخش کمّی، افراد ساکن شهر تهران بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس به صورت برخط در پژوهش شرکت کردند و در مجموع 313 پرسشنامه (230 زن و 83 مرد) تکمیل شد. جهت گردآوری داده­‌ها افزون بر مقیاس ترس‌های دنیای پس از مرگ، از پرسشنامه­‌ی افسردگی بک (BDI-II، 1996) و مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES، 1965) برای ارزیابی روایی ملاکی استفاده شد. تحلیل داده­‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی، روش استخراج مؤلفه­‌های اصلی و تحلیل موازی انجام شد. در تحلیل عامل اکتشافی سه عامل استخراج شد که به ترتیب تحت عنوان عامل « ترس از مؤاخذه و عذاب قبر» ، «تنهایی و رهاشدگی» و «اشتیاق و اطمینان به خدا» نامگذاری شدند. برای تعیین پایایی پرسشنامه همسانی درونی زیرمقیاس‌ها محاسبه شد و دامنه‌ی آلفای کرونباخ بین 63/0 تا 88/0 قرار گرفت که حاکی از همسانی درونی مناسب مقیاس و مؤلفه‌های آن بود. مقیاس ترس­‌های دنیای پس از مرگ در نمونه‌ی ایرانی مسلمان پایایی و روایی مناسب دارد و می­‌تواند برای شناخت منشاء ترس بیماران قلبی عروقی و مداخلات کاهش اضطراب، همچنین مقایسه­‌های بین فرهنگی به کار رود.
شماره‌ی مقاله: 5
متن کامل [PDF 411 kb]   (844 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/9/29 | پذیرش: 1401/2/25 | انتشار: 1401/2/28

فهرست منابع
1. Abdel-Khalek, A. M. (1998). The structure and measurement of death obsession. Personality and individual differences, 24(2), 159-165.‌ Georgiadou, T., & Pnevmatikos, D. (2019). An exploration of afterlife beliefs in religiously-and secularly-oriented adults. Journal of Beliefs & Values, 40(2), 159-171.‌ [DOI:10.1080/13617672.2019.1583921]
2. Abdel-Khalek, A. M. (2002). Why do we fear death? The construction and validation of the reasons for death fear scale. Death studies, 26(8), 669-680.‌ [DOI:10.1080/07481180290088365]
3. Abdel-Khalek, A. M. (2004). The Arabic Scale of Death Anxiety (ASDA): Its development, validation, and results in three Arab countries. Death studies, 28(5), 435-457.‌ [DOI:10.1080/07481180490437572]
4. Abdel-Khalek, A. M., & Lester, D. (2009). Death anxiety as related to somatic symptoms in two cultures. Psychological reports, 105(2), 409-410.‌ [DOI:10.2466/PR0.105.2.409-410]
5. Abdel-Khalek, A. M., Al-Arja, N. S., & Abdalla, T. (2006). Death Obsession in Palestinians. Death studies. 30(3), 203-215. [DOI:10.1080/07481180500493302]
6. Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G.K. (1996). Manual for the beck depression inventory-II. In: San Antonio. TX: Psychological Corporation. [DOI:10.1037/t00742-000]
7. Boduszek, D., Hyland, P., Dhingra, K., & Mallett, J. (2013). The factor structure and composite reliability of the Rosenberg Self-Esteem Scale among ex-prisoners. Personality and individual differences, 55(8), 877-881.‌ [DOI:10.1016/j.paid.2013.07.014]
8. Burris, C. T., & Bailey, K. (2009). What lies beyond: Theory and measurement of afterdeath beliefs. The International Journal for the Psychology of Religion, 19(3), 173-186.‌ https://doi.org/10.1080/10508610902879982 [DOI:https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/10508610902879982]
9. Cai, W., Tang, Y. L., Wu, S., & Li, H. (2017). Scale of death anxiety (SDA): Development and validation. Frontiers in psychology, 8, 858.‌ https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00858 [DOI:https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00858]
10. Christopherson, B., & Beischel, J. (2018). Assessing afterlife beliefs in psychotherapy. Threshold: Journal of Interdisciplinary Consciousness Studies, 2(1), 50-74.‌ Retrieved from http://tjics.org/index.php/TJICS/article/view/29
11. Cohen, A. B., Pierce Jr, J. D., Chambers, J., Meade, R., Gorvine, B. J., & Koenig, H. G. (2005). Intrinsic and extrinsic religiosity, belief in the afterlife, death anxiety, and life satisfaction in young Catholics and Protestants. Journal of Research in Personality, 39(3), 307-324.‌ [DOI:10.1016/j.jrp.2004.02.005]
12. Collett, L., & Lester, D. (1996). The fear of death and dying. J Psychol, 72, 79-181.
13. Creswell John, W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design choosing Among Five Approaches (3rd Edi).
14. Dabson, K. S., & MOHAMMAD, K. P. (2007). Psychometric characteristics of Beck depression inventory-II in patients with major depressive disorder.‌
15. Eshbaugh, E., & Henninger, W. (2013). Potential Mediators of the Relationship Between Gender and Death Anxiety. Individual Differences Research, 11(1).‌
16. Fakuori, E., Pilehvarzadeh, M., Shamsi, A., & Ghaderi, M. (2015). The relationship between religious beliefs and self-esteem in students.‌
17. Flannelly, K. J., Koenig, H. G., Ellison, C. G., Galek, K., & Krause, N. (2006). Belief in life after death and mental health: Findings from a national survey. The Journal of nervous and mental disease, 194(7), 524-529.‌ [DOI:10.1097/01.nmd.0000224876.63035.23]
18. Florian, V., & Kravetz, S. (1983). Fear of personal death: Attribution, structure, and relation to religious belief. Journal of personality and social psychology, 44(3), 600.‌ 607. http://Doi.org/10.1037/0022-3514.44.3.600 [DOI:10.1037/0022-3514.44.3.600]
19. Gábová, K., Maliňáková, K., & Tavel, P. (2021). Associations of self-esteem with different aspects of religiosity and spirituality. Československá psychologie, 65(1), 73-85.‌ [DOI:10.51561/cspsych.65.1.73]
20. Ghayas, S., & Batool, S. S. (2017). Construction and validation of afterlife belief scale for Muslims. Journal of religion and health, 56(3), 861-875.‌ [DOI:10.1007/s10943-016-0258-z]
21. Gholami Booreng, F., Mahram, B., Kareshki, H. (2017). Construction and Validation of a Scale of Research Anxiety for Students [Original Research]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 23(1), 78-93. [DOI:10.18869/nirp.ijpcp.23.1.78]
22. Goeke-Morey, M. C., Taylor, L. K., Merrilees, C. E., Shirlow, P., & Cummings, E. M. (2014). Adolescents' relationship with God and internalizing adjustment over time: The moderating role of maternal religious coping. Journal of Family Psychology, 28(6), 749.‌ [DOI:10.1037/a0037170]
23. Gonen, G., Kaymak, S. U., Cankurtaran, E. S., Karslioglu, E. H., Ozalp, E., & Soygur, H. (2012). The factors contributing to death anxiety in cancer patients. Journal of psychosocial oncology, 30(3), 347-358.‌ [DOI:10.1080/07347332.2012.664260]
24. Greenway, A. P., Milne, L. C., & Clarke, V. (2003). Personality variables, self-esteem and depression and an individual's perception of God. Mental Health, Religion & Culture, 6(1), 45-58.‌ [DOI:10.1080/1867467021000029381]
25. Gregory, R. J. (2014). Psychological testing: History, principles. Pearson Education Limited.‌
26. Hintze, J., Templer, D. I., Cappelletty, G. G., & Frederick, W. (1993). Death depression and death anxiety in HIV-infected males. Death studies, 17(4), 333-341.‌ https://doi.org/10.1080/07481189308252629 [DOI:https://doi.org/10.1080/07481189308252629]
27. Hoelter, J. W. (1977). A multidimensional fear of death scale (Doctoral dissertation, Bowling Green State University).‌
28. Hossain, M. Z., & Rizvi, M. A. K. (2016). Relationship between religious belief and happiness in Oman: a statistical analysis. Mental Health, Religion & Culture, 19(7), 781-790.‌ https://doi.org/ https://doi.org/10.1080/13674676.2017.1280009 https://doi.org/10.1080/13674676.2017.1280009 [DOI:https://doi.org/10.1080/13674676.2017.1280009]
29. Hui, V. K. Y., & Coleman, P. G. (2013). Afterlife beliefs and ego integrity as two mediators of the relationship between intrinsic religiosity and personal death anxiety among older adult British Christians. Research on Aging, 35(2), 144-162.‌ [DOI:10.1177/0164027512436429]
30. Huis, E. M., Vingerhoets, A. J., & Denollet, J. (2011). Attachment style and self-esteem: The mediating role of Type D personality. Personality and Individual Differences, 50(7), 1099-1103.‌ https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.01.034 [DOI:https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.01.034]
31. Hyland, P., Boduszek, D., Dhingra, K., Shevlin, M., & Egan, A. (2014). A bifactor approach to modelling the Rosenberg Self Esteem Scale. Personality and Individual Differences, 66, 188-192.‌ [DOI:10.1016/j.paid.2014.03.034]
32. Jong, J., Ross, R., Philip, T., Chang, S. H., Simons, N., & Halberstadt, J. (2018). The religious correlates of death anxiety: A systematic review and meta-analysis. Religion, Brain & Behavior, 8(1), 4-20.‌ [DOI:10.1080/2153599X.2016.1238844]
33. Kielkiewicz, K., Mathúna, C. Ó., & McLaughlin, C. (2020). Construct validity and dimensionality of the Rosenberg Self-Esteem scale and its association with spiritual values within Irish population. Journal of religion and health, 59(1), 381-398.‌ [DOI:10.1007/s10943-019-00821-x]
34. Koenig, H. G. (2009). Research on religion, spirituality, and mental health: A review. The Canadian Journal of Psychiatry, 54(5), 283-291.‌ [DOI:10.1177/070674370905400502]
35. Koenig, H., McCullough, M. E., Larson, D. B. (2001). Handbook of religion and medicine. In: New York, NY: Oxford University Press . [DOI:10.1093/acprof:oso/9780195118667.001.0001]
36. Lehto, R., & Stein, K. (2009). Death anxiety: an analysis of an evolving concept.‌ [DOI:10.1891/1541-6577.23.1.23]
37. McKay, M. T., Boduszek, D., & Harvey, S. A. (2014). The Rosenberg Self-Esteem Scale: A bifactor answer to a two-factor question?. Journal of personality assessment, 96(6), 654-660.‌ https://doi.org/10.1080/00223891.2014.923436 [DOI:10.1080/00223 891.2014.92343 6]
38. Moreno, R. P., De La Fuente Solana, E. I., Rico, M. A., & Fernández, L. M. L. (2009). Death anxiety in institutionalized and non-institutionalized elderly people in Spain. OMEGA-Journal of Death and Dying, 58(1), 61-76.‌ [DOI:10.2190/OM.58.1.d]
39. Neimeyer, R. A., & Moore, M. K. (1994). Validity and reliability of the Multidimensional Fear of Death Scale.‌
40. O'connor, B. P. (2000). SPSS and SAS programs for determining the number of components using parallel analysis and Velicer's MAP test. Behavior research methods, instruments, & computers, 32(3), 396-402.‌ [DOI:10.3758/BF03200807]
41. Öngider, N., & Özışık Eyüboğlu, S. (2013). Investigation of death anxiety among depressive patients. Journal of Clinical Psychiatry, 16(1), 34-46.‌
42. Paine, D. R., & Sandage, S. J. (2017). Religious involvement and depression: The mediating effect of relational spirituality. Journal of religion and health, 56(1), 269-283.‌ [DOI:10.1007/s10943-016-0282-z]
43. Papazisis, G., Nicolaou, P., Tsiga, E., Christoforou, T., Sapountzi‐Krepia D. (2014). Religious and spiritual beliefs, self‐esteem, anxiety, and depression among nursing students. Nursing & health sciences, 16(2), 232-238. https://doi.org/ https://doi.org/10.1111/nhs.12093 https://doi.org/10.1111/nhs.12093 [DOI:https://doi.org/10.1111/nhs.12093]
44. Patton, M. (2002). Qualitative Research And Evaluation Methods 2002. http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgibin/wwwi32.exe/[in=epidoc1.in]/?t2000=018602/(100), 3
45. Pyszczynski, T., Greenberg, J., Solomon, S. (1999). A dual-process model of defense against conscious and unconscious death-related thoughts: an extension of terror management theory. Psychological review, 106(4), 835. https://doi.org/ https://doi.org/10.1037/0033-295X.106.4.835 https://doi.org/10.1037/0033-295X.106.4.835 [DOI:https://doi.org/10.1037/0033-295X.106.4.835]
46. Pyszczynski, T., Greenberg, J., Solomon, S., Arndt, J., Schimel, J. (2004). Why do people need self-esteem? A theoretical and empirical review. Psychol Bull, 130(3), 435-468. [DOI:10.1037/0033-2909.130.3.435]
47. Rahmatinejad, P., Yazdi, M., Khosravi, Z., & Shahisadrabadi, F. (2020). Lived experience of patients with coronavirus (Covid-19): a phenomenological study. J Res Psycholo Health, 14(1), 71-86.‌
48. Rajabi, G. H., & Bohlel, N. (2008). The reliability and validity of Rosenberg self-esteem scale in freshman students of Shahid Chamran University of Ahvaz. J Educ Psychol Res, 8(2), 33-48
49. Rosenberg, M. (1965). Rosenberg self-esteem scale (RSE). Acceptance and commitment therapy. Measures package, 61(52), 18.‌ [DOI:10.1037/t01038-000]
50. Rosenblatt, A., Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T., & Lyon, D. (1989). Evidence for terror management theory: I. The effects of mortality salience on reactions to those who violate or uphold cultural values. Journal of personality and social psychology, 57(4), 681.‌ https://doi.org/ https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.4.681 https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.4.681 [DOI:https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.4.681]
51. Routledge, C. (2012). Failure causes fear: the effect of self-esteem threat on death-anxiety. The Journal of social psychology, 152(6), 665-669.‌ [DOI:10.1080/00224545.2012.691915]
52. Sakellari, E., Psychogiou, M., Georgiou, A., Papanidi, M., Vlachou, V., & Sapountzi-Krepia, D. (2018). Exploring Religiosity, self-esteem, stress, and depression among students of a Cypriot University. Journal of religion and health, 57(1), 136-145.‌ [DOI:10.1007/s10943-017-0410-4]
53. Sandage, S. J., & Jankowski, P. J. (2010). Forgiveness, spiritual instability, mental health symptoms, and well-being: Mediator effects of differentiation of self. Psychology of Religion and Spirituality, 2(3), 168.‌ https://doi.org/10.1037/a0019124 [DOI:https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0019124]
54. Schmeichel, B. J., Gailliot, M. T., Filardo, E. A., McGregor, I., Gitter, S., & Baumeister, R. F. (2009). Terror management theory and self-esteem revisited: the roles of implicit and explicit self-esteem in mortality salience effects. Journal of personality and social psychology, 96(5), 1077.‌ https://doi.org/10.1037/a0015091 [DOI:https://doi.org/10.1037/a0015091]
55. Sharratt, K., Boduszek, D., Jones, A., & Gallagher, B. (2014). Construct validity, dimensionality and factorial invariance of the Rosenberg Self Esteem Scale: A bifactor modelling approach among children of prisoners. Current Issues in Personality Psychology, 2(4), 228-236.‌ 236. [DOI:10.5114/cipp.2014.47447]
56. Sherman, D. W., Norman, R., & McSherry, C. B. (2010). A comparison of death anxiety and quality of life of patients with advanced cancer or AIDS and their family caregivers. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 21(2), 99-112.‌ [DOI:10.1016/j.jana.2009.07.007]
57. Smith, E. I., & Crosby III, R. G. (2017). Unpacking religious affiliation: Exploring associations between Christian children's religious cultural context, God image, and self‐esteem across development. British Journal of Developmental Psychology, 35(1), 76-90.‌ https://doi.org/ https://doi.org/10.1111/bjdp.12156 https://doi.org/10.1111/bjdp.12156 [DOI:https://doi.org/10.1111/bjdp.12156]
58. Smith, T. B., McCullough, M. E., & Poll, J. (2003). Religiousness and depression: evidence for a main effect and the moderating influence of stressful life events. Psychological bulletin, 129(4), 614.‌ [DOI:10.1037/0033-2909.129.4.614]
59. Soleimani, M. A., Lehto, R. H., Negarandeh, R., Bahrami, N., & Nia, H. S. (2016). Relationships between death anxiety and quality of life in Iranian patients with cancer. Asia-Pacific journal of oncology nursing, 3(2), 183.‌ [DOI:10.4103/2347-5625.182935]
60. Spilka, B., Minton, B., Sizemore, D., & Stout, L. (1977). Death and personal faith: A psychometric investigation. Journal for the Scientific Study of Religion, 169-178.‌ [DOI:10.2307/1385748]
61. Strachan, E., Schimel, J., Arndt, J., Williams, T., Solomon, S., Pyszczynski, T., & Greenberg, J. (2007). Terror mismanagement: Evidence that mortality salience exacerbates phobic and compulsive behaviors. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(8), 1137-1151.‌ [DOI:10.1177/0146167207303018]
62. Templer, D. I. (1970). The construction and validation of a death anxiety scale. The Journal of general psychology, 82(2), 165-177.‌ McMordie, W. R. (1979). Improving measurement of death anxiety. Psychological Reports, 44(3), 975-980.‌ [DOI:10.2466/pr0.1979.44.3.975]
63. Vermetten, E., Charney, D. S., Bremner, J. D. (2002). Anxiety. in Encyclopedia of the Human Brain, ed. V. S. Ramachandran (New York, NY: Academic Press); p. 159-180. [DOI:10.1016/B0-12-227210-2/00028-5]
64. Wittkowski, J. (2001). The construction of the multidimensional orientation toward dying and death inventory (MODDI-F). Death Studies, 25(6), 479-495.‌ [DOI:10.1080/07481180126858]
65. Wong, P. T., Reker, G. T., & Gesser, G. (1994). Death Attitude Profile-Revised: A multidimensional measure of attitudes toward death. Death anxiety handbook: Research, instrumentation, and application, 121, 121-148.‌ [DOI:10.1037/t17237-000]
66. Wu, C. H. (2009). The relationship between attachment style and self-concept clarity: The mediation effect of self-esteem. Personality and individual differences, 47(1), 42-46.‌ https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.01.043 [DOI:https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.01.043]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb