فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی- پایگاه های نمایه کننده
پایگاه های نمایه کننده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
      files/site1/files/ebsco_liscense.pdf       : EBSCO Information Services
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
بانک اطلاعات نشریات کشور
پایگاه استنادی علوم جهان اسلامISC)‎)
‫فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی‬ - ‪Google Scholar‬
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_iqQGQUAAAAJ
Google scholar
EBSCO Information Services
indexcopernicus 
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=۵۰۴۵۲
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی:
http://rph.khu.ac.ir/find-1.114.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب