فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی- همکاران نشریه
فهرست افراد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/29 | 
 
 
 محمد نقی فراهانی
سردبیر
استاد تمام دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
پست الکترونیکی:   faramn۳۷yahoo.com
 
 
علیرضا مرادی
مدیر مسئول
استاد  دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
پست الکترونیکی:   moradikhu.ac.ir

 
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی:
http://rph.khu.ac.ir/find-1.119.29.fa.html
برگشت به اصل مطلب