جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای اللهیاری

مژگان نیکنام، عباسعلی اللهیاری، کاظم رسولزاده طباطبایی، الهه حجازی،
دوره 5، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمانگری به شیوه تنیدگی‌زدایی بر رضامندی روانی با توجه به سبک‌های هویت می‌باشد. با استفاده از روش تجربی حقیقی و نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان مؤنث دوره کارشناسی پس از تعیین نوع سبک هویت 67 نفرکه دارای سبک های هویت هنجاری و سردرگم/ اجتنابی بودند در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایشی در12 جلسه )هر جلسه 90دقیقه) تحت درمان قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. جهت تحلیل یافته ها از روش های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری دو راهه استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد رضامندی روانی گروه آزمایش به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. براساس یافته ها سبک‌های هویت تأثیری بر رضامندی روانی نداشته است اما سبک‌های هویت توانسته اند تأثیر معناداری در اثر بخشی آموزش تنیدگی زدایی بر رضامندی روانی ایجاد کند. پیگیری وضعیت افراد نشان دهنده‌ی پایداری تغییرات ایجاد شده است. تغییر نظام باورها و ایجاد راهکارهای مقابله کارآمد و سازگارانه در جهت ارتقا رضامندی روانی در افراد با سبک هویت و راهبرد پردازشی متفاوت ضروری به نظر می رسد.
مژگان پاتو، علیرضا مرادی، عباسعلی اللهیاری، مهرداد پاینده،
دوره 9، شماره 1 - ( 3-1394 )
چکیده

سازگاری با سرطان یک متغیر روان شناختی مهم در سلامت جسمی و روان شناختی بیماران سرطانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی مقیاس کوتاه سازگاری با سرطان در یک نمونه ی بزرگسال ایرانی انجام شد. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 320 نفر از بیمارن سرطانی از بیمارستان ها و کلینیک های آنکولوژی شهرهای کرمانشاه و شیراز به شیوه ی در دسترس انتخاب و پرسشنامه ی نسخه ی کوتاه سازگاری روانی با سرطان بر روی آنها اجرا شد، تعداد 100 نفر از آزمودنی ها، پرسشنامه ی اضطراب و افسردگی بیمارستانی را نیز تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی، روایی تم و به منظور همسانی درونی از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی وجود پنج عامل در Mini-MAC را تأیید نمود. مقادیر شاخص های برازش نیز در حد قابل قبولی قرار داشتند. همبستگی معنادار میان خرده مقیاس های Mini-MAC و پرسشنامه ی اضطراب و افسردگی بیمارستانی نیز نشان می دهد که این مقیاس از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار است. نتایج ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده درماندگی/ ناامیدی 94/0، اجتناب شناختی76/0، دلمشغولی نگران کننده90/0، تقدیر گرایی77/0، روحیه ی مبارزه80/0 و کل مقیاس نیز 84/0 به دست آمد. نتایج با تأیید ساختار پنج عاملی مقیاس Mini-MAC و نیز وجود اعتبار و روایی مناسب نشان می دهد که این مقیاس جهت سنجش ابعاد سازگاری روانی با سرطان از توان لازم برخوردار است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb