جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای رسولزاده طباطبایی

مژگان نیکنام، عباسعلی اللهیاری، کاظم رسولزاده طباطبایی، الهه حجازی،
دوره 5، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمانگری به شیوه تنیدگی‌زدایی بر رضامندی روانی با توجه به سبک‌های هویت می‌باشد. با استفاده از روش تجربی حقیقی و نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان مؤنث دوره کارشناسی پس از تعیین نوع سبک هویت 67 نفرکه دارای سبک های هویت هنجاری و سردرگم/ اجتنابی بودند در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایشی در12 جلسه )هر جلسه 90دقیقه) تحت درمان قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. جهت تحلیل یافته ها از روش های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری دو راهه استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد رضامندی روانی گروه آزمایش به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. براساس یافته ها سبک‌های هویت تأثیری بر رضامندی روانی نداشته است اما سبک‌های هویت توانسته اند تأثیر معناداری در اثر بخشی آموزش تنیدگی زدایی بر رضامندی روانی ایجاد کند. پیگیری وضعیت افراد نشان دهنده‌ی پایداری تغییرات ایجاد شده است. تغییر نظام باورها و ایجاد راهکارهای مقابله کارآمد و سازگارانه در جهت ارتقا رضامندی روانی در افراد با سبک هویت و راهبرد پردازشی متفاوت ضروری به نظر می رسد.
سید کاظم رسولزاده طباطبایی، علیرضا مرادی، مریم تاجیک اسمعیلی،
دوره 6، شماره 2 - ( 6-1391 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انگیختگی خوشایند بر تحکیم حافظه بوده است. به همین منظور تعداد 60 نفر از جامعۀ دانشجویان دانشگاه­های تربیت مدرس، تهران و آزاد واحد تهران جنوب (30زن و 30 مرد) به صورت در دسترس انتخاب و پس از کسب ملاک­های لازم برای ورود به گروه نمونه به صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. پس از یادگیری و یادآوری فوری فهرست لغات، در گروه آزمایش کاربست آزمایشی (تماشای قطعه فیلم­های برانگیزانندۀ مثبت) اعمال شد و آزمودنی­های گروه کنترل به تماشای قطعه فیلم خنثی پرداختند. در پژوهش حاضر نمرات آزمون های یادآوری آزاد تأخیری و بازشناسی که 30 دقیقه پس از یادگیری فهرست لغات انجام شدند، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد، میانگین نمرات آزمون­های یادآوری آزاد تأخیری و بازشناسی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در سطح معناداری کمتر از 01/0، بیشتر است. این یافته­ها نشان می­دهند که القای انگیختگی پس از یادگیری موجب تحکیم حافظه برای آن مطالب می­شود و این امر بدون توجه به هیجانی یا خنثی بودن محرک­های یادگرفته شده است.  
فرشته حقیقت، عطا طهرانچی، پریسا دهکردیان، سید کاظم رسولزاده طباطبایی،
دوره 6، شماره 4 - ( 12-1391 )
چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل روانشناختی و متغیرهای مرتبط با درد در پیش بینی پریشانی هیجانی بیماران مبتلا به ام اس بود. نمونه مورد بررسی مشتمل بر 249 نفر از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس از میان بیمارانی که به انجمن ام.اس شهر اصفهان مراجعه کرده بودند انتخاب شد و از آن میان 12 نفر به دلیل دارا نبودن ملاک های ورود حذف شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های خودکارآمدی مرتبط با درد، نیرومندی من و پرسشنامه چندوجهی درد پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که نیرومندی من و خودکارآمدی مرتبط با درد به شکل منفی و معناداری پریشانی هیجانی را در بیماران مبتلا به ام اس پیش بینی می کنند. حمایت اجتماعی نیز به شکل مثبت و معناداری پریشانی هیجانی را در بیماران مبتلا به ام اس پیش بینی نمود. این پژوهش در راستای مطالعات پیشین، نقش متغیرهای مرتبط با خود را در پیش بینی پریشانی هیجانی نشان داد. با توجه به همبستگی مثبت حمایت اجتماعی و پریشانی هیجانی در این مطالعه که با برخی مطالعات همراستا و با برخی دیگر متفاوت می باشد. پیشنهاد می شود در مطالعات آتی به بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و حمایت اجتماعی واقعی با پریشانی هیجانی پرداخته شود.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb