جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای عملکرد خانواده

محمدمهدی مظاهری، غلامرضا منشئی، رزا شهرکی،
دوره 7، شماره 3 - ( 7-1392 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل تحلیل مسیر روابط بین ناگویی خلقی (الکسی تیمیا)، کارکردهای خانواده و کیفیت زندگی در دانش­آموزان دوره­ی متوسطه شهر تهران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع علّی غیر آزمایشی بود. جامعه­ی تحقیق شامل تمامی دانش­آموزان شهر تهران بود، که به روش تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای نمونه­ای به حجم 384 نفر از آنها انتخاب شد. برای گردآوری داده­ها از مقیاس الکسی تیمیای تورنتو، پرسشنامه­ی عملکرد خانواده و پرسشنامه­ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از آماره­های میانگین، انحراف معیار و آزمون­های رگرسیون چندگانه به روش همزمان، و تحلیل مسیر انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که عملکرد خانواده و الکسی تیمیا می­توانند کیفیت زندگی دانش­آموزان را پیش­بینی کنند. همچنین شاخص­های نیکویی برازش در مدل تحلیل مسیر نشان دادند که الکسی تیمیا نقش واسطه­ای در ارتباط بین عملکرد خانواده و کیفیت زندگی ایفا می­کند. از این­رو، می­توان گفت که عملکرد خانواده در ایجاد الکسی تیمیا در دانش­آموزان نقش اصلی را داشته و اکلسی تیمیا می­تواند عاملی مهم در کاهش کیفیت زندگی باشد.
مریم شفق دوست، فاطمه شهامت ده سرخ،
دوره 13، شماره 3 - ( 10-1398 )
چکیده

عملکرد خانواده به عنوان یک عامل مؤثر بر سلامت روان شناخته شده است. هدف پژوهش پیش روی بررسی نقش میانجی روابط موضوعی و کارکردهای ایگو در رابطه بین عملکرد خانواده و سلامت روان دانشجویان در چارچوب نظریه روابط موضوعی بود. در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، جامعه آماری دانشجویان دانشگاه خیام بودند که نمونه­ای  300 نفری (195 دختر و 105 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سلامت عمومی، ابزار سنجش خانواده، پرسشنامه روابط موضوعی بل و پرسشنامه سبک‌های دفاعی استفاده شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. شاخص‌های برازش مدل بیانگر این بود که روابط موضوعی و مکانیسم‌های رشد یافته ایگو،  نقش میانجی در رابطه بین عملکرد خانواده و سلامت روان دارند.  اما مکانیسم‌های رشد نایافته و نوروتیک ایگو نقش میانجی نداشتند. نتایج به دست آمده نشان داد که همسو با نظریه روابط موضوعی، عملکرد خانواده با تأثیرگذاری بر روابط موضوعی و مکانیسم های دفاعی، منجر به افزایش سلامت روان می شود.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb