فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بسمه تعالی

راهنمای نگارش مقالات در نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی

 

دانلود فرم تعهدنامه و تعارض منافع بر روی اینجا کلیک نمایید.
 

مقالات ارسالی نباید در هیچ یک از نشریات و سمینارهای داخلی و خارجی ارائه شده باشد
 1. مسئولیت کامل نوشتارها به عهدۀ نویسنده یا نویسنده­ گان محترم می­ باشد و فصلنامه در این راستا هیچگونه مسئولیتی را عهده ­دار نمی­ گردد.
 2. حجم مقاله نباید از حدود ۱۲۵۰۰ کلمه و یا حداکثر ۲۰ صفحه چاپی به قطع نشریه تجاوز کند و یا از ۱۰ صفحه کمتر باشد (با در نظر گرفتن محل جدول­ها، شکل­ها خلاصه­، و فهرست منابع).
 3. مقالات باید با فاصله بین خطوط Single  تحت نرم­افزار Word ۲۰۰۷  تهیه گردد. همچنین مقالات باید روی کاغذ   (با حاشیه از بالا و پایین ۲.۵ سانتی متر، چپ ۲ سانتی­متر و راست ۳.۵ سانتی متر) تایپ گردد.
 4. فونت و سایز بخش های مختلف مقاله مطابق با جدول زیر تنظیم شود:
   
  بخش مقاله فونت و سایز
  عنوان مقاله B Titr ۱۴pt, Bold
  نام و مشخصات نویسندگان B Nazanin, size: ۱۱, Bold
  متن چکیده و واژگان کلیدی (فارسی) B Nazanin, size: ۱۲, Bold
  متن چکیده و واژگان کلیدی (انگلیسی) Times New Roman, size: ۱۲
  تیترهای اصلی B Titr, size: ۱۴, Bold
  تیترهای فرعی B Nazanin, size: ۱۳, Bold, Italic
  متن اصلی (فارسی) B Nazanin, size:۱۴
  متن اصلی (انگلیسی) Times New Roman, size: ۱۲
  عناوین اشکال و جداول B Titr, size:۱۱, Blod
  متن و پانویس جداول B Nazanin, size:۱۱
  پانویس  متن اصلی B Nazanin, size:۱۱
  منابع انگلیسی Times New Roman, size: ۱۱
  منابع فارسی B Nazanin, size:۱۲

 5. ساختار مقاله شامل عناصر ذیل می ­باشد:

۱-۶- صفحه عنوان: در صفحه اول عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسنده­گان) و درجه علمی ذکر گردد. در این صفحه همچنین پست الکترونیکی، شماره تلفن و آدرس دقیق نویسنده مسئول، به همراه تاریخ ارسال مقاله جهت انجام مکاتبات ذکر گردد. نویسنده مسئول مکاتبات با درج علامت * مشخص شود.

۶- ۲- چکیده: در صفحه دوم، چکیده شامل چکیده فارسی و انگلیسی و کلید واژه­ ها (۳ تا ۶ کلمه) ذکر گردد. چکیده فارسی مقاله از ۳۰۰ کلمه تجاوز نکند و بیانگر خلاصه­ ای از مقدمه، روش تحقیق، یافته­ ها و نتیجه­ گیری باشد.

۶ – ۳: مقدمه: متضمن اطلاعات زمینه­ ای، ضرورت انجام پژوهش، سوالات بی­ پاسخ و نحوۀ پاسخ­دهی مقاله به آنها در خصوص موضوعات مقاله، مروری بر ادبیات موضوع و هدف  تحقیق.

۶ – ۴: مبانی نظری: متضمن تعاریف علمی، آخرین نظریه­ ها و مباحث علمی مرتبط با موضوع مقاله دیدگاه صاحبنظران برجسته و پیشینه و در نهایت مدل مفهومی.

۶ – ۵: روش تحقیق: متضمن طراحی تحقیق، محدودۀ مورد مطالعه، نمونه­ های مورد بررسی، روش نمونه­گیری، نحوۀ جمع آوری اطلاعات، ابزار اندازه­ گیری و روش تحلیل کمی و کیفی مورد استفاده.

۶ – ۶: یافته­ های تحقیق: ارائه نتایج دقیق یافته­ ها مهم با رعایت اصول علمی و با استفادۀ از جدول­ ها و نمودارهای لازم.

۶ – ۷: نتیجه­ گیری: متضمن آثار و اهمیت یافته­ های پژوهش­ های مشابه دیگر با تاکید بر مغایرت­ها و علل آن، توضیح قابلیت­ تعمیم پذیری و کاربرد علمی یافته­ ها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش­ های مرتبط با موضوع، نتیجه ­گیری، توصیه­ ها و پیشنهادهای احتمالی.

۷. نحوه استناد: فهرست منابع و ماخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود:
۱-۷: 
ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه استاندارد مجلات علمی - پژوهشی باشد، به گونه ­ای که ابتدا نام مولف یا مولفان، سال انتشار و صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به آثار چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی و انگلیسی) باشد. به عنوان نمونه: (افراخته، ۱۳۹۶: ۶۲) یا (janson, ۲۰۱۲: ۱۰ – ۱۵
۲-۷:در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده به شرح زیر آورده شود:

-         کتاب: نام خانوادگی مولف، نام مولف، سال چاپ، عنوان کتاب (با قلم ضخیم)، نوبت چاپ، ناشر، محل انتشار.
افراخته، حسن، ۱۳۹۵، رویکردهای برنامه­ ریزی روستایی ایران از منظر بومی­ سازی، تهران: انتشارات دانشگاه خوارزمی.

نمونه انگلیسی:

.Wood,M.,۲۰۰۵, Rural Geography, Sage Publication,LONDON.

-         مقاله: نام خانوادگی مولف، نام مولف، سال چاپ، عنوان مقاله (با قلم ضخیم)، عنوان مجله، شماره مجله، ناشر، محل انتشار، شماره صفحات مقاله در مجله.
افراخته، حسن و محمد حجی پور، (۱۳۹۶)، اقتصاد زباله‌ای در روستاهای پیراشهری جنوب تهران، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال ۶، شماره ۴، صص ۷۲-۴۷.
 

نمونه انگلیسی:

-Islam, R. and Hehui, J, ۱۹۹۴, Rural Industrialization: An Engine of Prosperity in Postreform Rural China, World development, VOL. ۳۸, No ۷, pp. ۹۷۴ – ۹۸۸.

۸. مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می­دارد و مقالات مسترد نمی ­گردد.
۹. 
مقالات به آدرس سایت http://serd.khu.ac.ir  ارسال گردد.
۱۰. 
با توجه به تصمیم گیری های جدید بعمل آمده از این پس هزینه های داوری و انتشار مقالات، با اعلام از طریق سامانه نشریه بصورت الکترونیکی بشرح ذیل است: 
- هزینه داوری ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
- هزینه انتشار ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
 
۱۱. از محققان و نویسندگان ارجمند تقاضا می شود از اول تیر ۱۳۹۳ هنگام ارسال مقاله به سایت نشریه، فایل چکیده مبسوط مقاله به زبان انگلیسی را بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰کلمه ارسال نمایند.
 

"به نویسندگان محترم یادآور می شود برای تسریع در داوری مقالات لطفا در ارسال فایل های اصلی مقالات، نام مؤلف یا مؤلفان از عنوان فایل ویژه داوری حذف و حتما فایل Word ارسال گردد "
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی:
http://serd.khu.ac.ir/find-1.48.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب