فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی- اخبار نشریه
انتشار شماره ویژه نامه گردشگری روستایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/23 | 
به اطلاع مخاطبان و نویسندگان ارجمند نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی می رساند شماره ویژه نامه گردشگری روستایی (زمستان 1396) در سامانه نشریه بارگزاری و در دسترس قرار گرفت. 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی:
http://serd.khu.ac.ir/find-1.43.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب