جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای سرمایه معیشتی

احمد حجاریان،
دوره 12، شماره 44 - ( 5-1402 )
چکیده

لازمه توسعه پایدار در جوامع، حفظ منزلت سرمایه اجتماعی و ارتقا آن به­وسیلۀ سرمایه­های معیشتی می­باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است که تحلیل روابط ساختاری سرمایه معیشتی  بر اساس نظریه  DFID  و سرمایه اجتماعی با ابعاد سه گانه ناهاپیت و گوشال را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ چگونگی جمع آوری داده­ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان سلسله بودند (10888=N) که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان، حجم نمونۀ آماری 379 نفر محاسبه گردید. به منظور دستیابی به نمونه­ها در این پژوهش، از روش نمونه­گیری چند مرحله­ای استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای شاخص­های سرمایه اجتماعی برابر 72/0 و برای شاخص­های سرمایه­های معیشتی 79/0 بدست آمده است.  برای تجزیه و تحلیل داده­ها از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 24 و LISREL 8.8 استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده مولفه­های سرمایه اجتماعی و سرمایه­های معیشتی به ترتیب با میانگین 731/2  و 773/2 در روستاهای شهرستان سلسله پایین­تر از حد مطلوب ارزیابی شده است و بین مولفه­های سرمایه اجتماعی با سرمایه-های معیشتی روابط علّی با شاخص­های مطلوبی برازش داشت (RMSEA= 0.075). بر اساس یافته­های تحقیق ارتقاء شاخص­های ساختاری، ارتباطی و شناختی سرمایه اجتماعی جامعه در توسعه شاخص­های سرمایه­های معیشتی اثرگذار می باشند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb