دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )                   سال9 شماره 31 صفحات 68-41 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

shahabadi A, Ahmadi M, Ali Moradi A M. The Interaction of Financial Development and Economic Freedom on Insurance Penetration Unsuccessful Countries in the Development of the Insurance Industry. jemr 2018; 9 (31) :41-68
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1606-fa.html
شاه آبادی ابوالفضل، احمدی معصومه، مرادی علی. تأثیر متقابل توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب ناموفق در توسعه صنعت بیمه. تحقیقات مدلسازی اقتصادی 1397; 9 (31) :68-41

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1606-fa.html


1- گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. shahabadia@gmail.com ، ab.shahabadi@gmail.com
2- واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
3- دانشگاه آزاد واحد اراک
چکیده:   (4978 مشاهده)
صنعت بیمه به¬عنوان ابزار انتقال ریسک و پرداخت خسارت موجب تأمین آتیه و اطمینان افراد و در نقش نهاد سرمایه‌گذار، موجب تجمیع منابع پس¬اندازی و تخصیص بهینه آن به نیازهای سرمایه¬گذاری و رشد اقتصادی کشورها می¬شود. بنابراین، ضروریست تا عوامل موثر بر توسعه این صنعت در کشورهای با ضریب نفوذ بیمه پایین، شناسایی شود و در خصوص تقویت عوامل فزاینده و رفع عوامل کاهنده آن اقدام لازم صورت پذیرد.
در همین راستا، تحقیق حاضر سعی نموده تا اثر متقابل توسعه مالی و شاخص¬های آزادی اقتصادی (شاخص کل، اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت و حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و مقررات) بر ضریب نفوذ بیمه¬ در پانزده کشور ناموفق  بیمه¬ای طی دوره 2014-2000 را بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده¬های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم¬یافته برآورد گردید و نتایج نشان داد، اثر متقابل توسعه مالی و کلیه شاخص¬های آزادی¬ اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنا¬دار است. همچنین، اثر انفرادی توسعه مالی و شاخص آزادی اقتصادی کل مثبت و معنادار است. اما، تأثیر انفرادی آنها بر ضریب نفوذ بیمه نسبت به اثر متقابل آنها کمتر است. در نهایت، اثر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، سرمایه انسانی و درجه شهرنشینی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب، مثبت و معنادار و اثر نرخ بیکاری و تورم منفی و معنادار بوده است.
متن کامل [PDF 859 kb]   (2714 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: رشد و توسعه و سیاست های کلان
دریافت: 1396/6/27 | پذیرش: 1396/12/23 | انتشار: 1397/3/23

فهرست منابع
1. Abbasi, E. and Derakhshideh, S. (2012). Effective factors on life insurance claims in Iran. Insurance Newsletter, 27(2): 1-24 [in Persian].
2. Abbasi, E. and TaghiAbadi, M. (2012). The effect of economic factors on the demand for supplementary treatment insurance. Journal of Insurance research, 23(4): 57-80 [in Persian].
3. Asiama, J. and Mobolaji, H. (2011). Trade and financial openness, institutional quality and financial development in Sub-Sahara Africa (SSA), International Conference on International Trade and Investment (ICITI).
4. Arellano, M. and Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 97: 58-277. [DOI:10.2307/2297968]
5. Arellano, M. and Bover, O. (1995). Another look at the instrumental-variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1): 29-51. [DOI:10.1016/0304-4076(94)01642-D]
6. Ahn, S. C. and Schmidt, P. (1995). Efficient estimation of models for dynamic panel data. Journal of Econometrics, 68(1): 5-27. [DOI:10.1016/0304-4076(94)01641-C]
7. Beck, T., and Webb, I. (2003). Economic, demographic and institutional determinants of life insurance consumption. The World Bank Economic Review, 17: 51-88. [DOI:10.1093/wber/lhg011]
8. Behkashi, M. M. (2010). Iran's economy in the context of globalization. Fifth Printing, Tehran, Nashreney [in Persian].
9. Blundell, R. and Bond, S. (2000). GMM estimation with persistent panel data: An application to production functions. Econometric Reviews, 19(3): 321-340. [DOI:10.1080/07474930008800475]
10. Berg, H. V. D. and Schmidt, J. R. (1994). Foreign trade and economic growth: time series evidence from Latin America. The Journal of International Trade & Economic Development: An International and Comparative Review, 3(3): 249 - 268. [DOI:10.1080/09638199400000016]
11. Beart, L., and Vennet, R. (2009). Bank ownership, firm value and firm capital structure in Europe. Working Paper, FINESS. [DOI:10.2139/ssrn.1342566]
12. Brown, M. J. and Kim, K. (1993). An international analysis of life insurance demand. Journal of Risk and Insurance, 60(4): 616-634. [DOI:10.2307/253382]
13. Chui, A.C.W. and Kwok, C.Y. (2009). Cultural and life insurance consumption: An international analysis using globe scores. Journal of Multinational Financial Management, 19(4): 273-290. [DOI:10.1016/j.mulfin.2009.02.001]
14. Dadgar, Y. and Nazari, R. (2009). Evaluation of financial development indicators in Iran. The First International Conference on the Development of the Financing System in Iran. Tehran, Center for Technology Studies, Sharif University of Technology [in Persian].
15. Esmaeili, F., Mirzaie, H. and Asadzadeh, A. (2014). Factors affecting life insurance claims in selected developing countries. Journal of Insurance research, 29(4): 61-83 [in Persian].
16. Feyen, E., Lester, R. and Rocha, R. (2011). What drives the development of the insurance sector? An empirical analysis based on a panel of developed and developing countries. The World Bank, Policy Research Working Paper 5572. [DOI:10.1596/1813-9450-5572]
17. Hammond, J. D., Houston, D. B. and Melander, E. R. (1967). Household life insurance premium expenditures: An empirical approach, Journal of Risk and Insurance, 34(3): 397-408. [DOI:10.2307/250854]
18. Hassanzadeh, A. and Kazemnejad, M. (2008). An overview of the role of insurance in the economy and capital markets of Iran and some of the developing and developed countries. Journal of Insurance Industry, 1(3 and 4): 231-269 [in Persian].
19. Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton University Press, Princeton.
20. Hybati, F., Rahnemay Roodposhti, F., Nikomaram, H. and Ahmadi, M. (2008). The relationship of economic freedom with public-private partnerships and the presentation of a model for Iran. Journal of Economic Modeling, 2(2): 25-52 [in Persian].
21. Hosseinzadeh, H. (2014). Socio-economic factors on life insurance claims in Iran and the Commonwealth of Independent States. Journal of Sociological Studies, 4(13): 61-76 [in Persian].
22. Hwang, T. and Greenford, B. (2005). A cross-section analysis of the determinants of life insurance consumption in mainland China, Hong Kong and Taiwan. Journal of Risk Management and Insurance Review, 8(1): 103-125. [DOI:10.1111/j.1540-6296.2005.00051.x]
23. Ibiwoye, A., Ajibola, O. O. E. and Sogunro, A. B. (2012). Artificial neural network model for predicting insurance insolvency. International Journal of Management and Business Research. 2(1): 59-68.
24. Jalali-Lusans, E. (2005). The study of the effect of macroeconomic variables on the demand of individual insurance. Journal of Insurance Industry, 2: 117-158 [in Persian].
25. Kjosevski, J. (2012). The determinants of life insurance demand in central and southeastern Europe. International Journal of Economics and Finance, 4(3): 237-247. [DOI:10.5539/ijef.v4n3p237]
26. Laura, S. and Mihai, C. (2013). The role of institutional factors over the national insurance demand: Theoretical Approach and econometric estimations. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 39: 32-45.
27. Law, S.H. and Saini, N.W. (2012). Institutional quality, governance, and financial development, Economics of Governance, 13(3): 217-236. [DOI:10.1007/s10101-012-0112-z]
28. Lim, C. C., and Haberman, S. (2004). Modelling life insurance demand from a macroeconomic perspective: The Malaysian case, Research paper: The 8th International Congress on Insurance, Mathematics and Economics, Rome.
29. Lin, X., Zhang, Y. and Zhu, N. (2009). Dose bank ownership increase firm value? Evidence from China. Journal of Financial Economics, 28(4): 720-737. [DOI:10.1016/j.jimonfin.2008.12.015]
30. Madheswaran, S. and Sen, S. (2008). An analysis of life insurance demand determinants for selected Asian economies and India. Asia- Pacific Journal of Risk and Insurance, 2(2): 1-26.
31. Mahdavi, R., Jahangard, E. and Khataei, M. (2010). The effect of financial market development on the effect of foreign direct investment on economic growth host countries: using panel data method. Journal of Economic Modeling Research, 1(2): 21-40 [in Persian].
32. Mahdavi Kelishi, Gh. and Majed, V. (2011). Analysis of economic, social and psychological factors affecting demand life insurance in Iran. Journal of Economic Modeling Research, 2(5): 21-46 [in Persian].
33. Mirzaei, A., Hosni, M. and Nouraldini, S. S. (2013). The effect of important indicators of insurance on economic growth in OPEC members using dynamic panel model by GMM. Insurance Survey, 29(1): 1-22 [in Persian].
34. Momeni-wesalian, H., Daghighi Asli, A. and Ale Ahmadi, E. (2013). Impact of inflation on life insurance and its neutralization strategies. Journal of Economic Sciences, 7(23): 31-59 [in Persian].
35. Nakata, H. and Sawada, Y. (2007). Demand for non-life insurance: A cross-country analysis. Working paper presented at CIRJE, University of Tokyo.
36. Nouri-Motlagh, S., Lotfi, F., Mohajerzadeh, S. Z., Gorji, A. and Omrani-Khou, H. (2015). Study of the determinants of demand for life insurance in selected countries. Journal of Health Management, 19(63) 9-19 [in Persian].
37. Pour Rostami, N. (2011). The role of legal and regulatory institutions in financial development with an emphasis on the banking sector. Journal of Economic Researches of Iran, 16(48): 55-85 [in Persian].
38. Rajan, R.G. and Zingales, D. (1998). Financial dependence and growth. American Economic Review, 88(3): 559-586.
39. Roe, M. and Siegel, J. (2011). Political instability: effects on financial development, roots in the severity of economic inequality, Journal of Comparative Economics, 39(3): 279-309. [DOI:10.1016/j.jce.2011.02.001]
40. Rubayah, Y. and Zaidi, I., (2000), Prospek industri insurans hayat abad ke-21, Utara Management Review, 1(2): 69-79.
41. Safarzadeh, I. and Jafari, H. (2013). Non-linear relationship between penetration coefficient and per capita income. Journal of Economic Modeling, 7(4): 53-70 [in Persian].
42. Samadi, A. H. (1388). Social capital and financial development: Iran's Economy (1350-1385). Journal of Economic Research, 44(88): 117-144 [in Persian].
43. Sameti, M., Shahnazi, R. and Dehghani Shaban, Z. (2006). The study of the effects of economic freedom on financial corruption. Journal of Economic Researches, 8(28): 87-105 [in Persian].
44. Sephardost, H. and Ebrahimnasab, S. (2013). The economic challenge of life insurance claims and governance quality in developing countries. Journal of Strategic and Metropolitan Policies, 1(3): 39-54 [in Persian].
45. Shahabadi, A. and Davari-kiash, R. (2016). The impact of economic freedom on the development of the banking sector of Iran. Journal of Economic Modeling, 9(30): 47-66 [in Persian].
46. ShahAbadi, A. and Jamehbezorgie, A. (2013). The impact of economic, political and civil liberties on immigration (with emphasis on the migration of elites). Journal of Parliament and Strategic, 21(77): 41-69 [in Persian].
47. ShahAbadi, A. and Mahmoudi, H. (2010). Investigating the relationship between development of financial intermediaries and value added in the agricultural sector of Iranian economy. Journal of Agricultural Economics and Development, 2(4): 496-508 [in Persian].
48. Shirvand, S. (2012). Monetary and financial organizations. First Printing, Tehran, Kavir Publishing [in Persian].
49. Skipper, H. D. (1997). Foreign insurers in emerging markets; issues and concerns, Occasional Paper 97-2, Center for Risk Management and Insurance.
50. Soo, H. H. (1996). Life insurance and economic growth: theoretical and empirical investigation. University of Nebraska, Lincoln.
51. Yung, B. (2011). Dose democracy foster financial development? An empirical analysis. Economic Letters, 112(3): 262-265. [DOI:10.1016/j.econlet.2011.05.012]
52. Zerriaa, M. and Noubbigh, H. (2016). Determinants of life insurance demand in the MENA region. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 41(3): 491-511. [DOI:10.1057/gpp.2016.1]
53. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
54. http://www.swissre.com/sigma.
55. http://www.barrolee.com/update 2016 June.
56. http://www.fraserinstitute.org/programsinitiatives/economic-freedom.aspx

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb