دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )                   سال10 شماره 37 صفحات 38-7 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kazerouni A, Asgharpour H, Aghamohamadi A, Zokaei alamdari E. Corruption and the Environmental Kuznets Curve in Developed and Developing Countries. jemr 2019; 10 (37) :7-38
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1881-fa.html
کازرونی علیرضا، اصغرپور حسین، آقامحمدی علی، ذکائی علمداری الهام. بررسی اثرات فساد بر منحنی زیست‌محیطی کوزنتس مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1398; 10 (37) :7-38

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1881-fa.html


1- دانشگاه تبریز
2- دانشگاه تبریز ، asgharpurh@gmail.com
3- دانشگاه زنجان
چکیده:   (3158 مشاهده)
این مطالعه ضمن بررسی رابطه  میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه در قالب تصریح جدیدی از منحنی زیستمحیطی کوزنتس، به مطالعه چگونگی اثرگذاری فساد بر نقطه  بازگشت این منحنی در میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2013- 1994، با استفاده از داده های تابلویی میپردازد. نتایج حاصل دلالت بر وجود رابطه U شکل معکوس میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه برای کشورهای توسعه یافته و رابطه U شکل برای کشورهای درحال توسعه دارد. همچنین اثر معنادار فساد بر سطح درآمد سرانه در نقطه  بازگشت منحنی های مربوطه باعث میشود سطح درآمد سرانه در نقطه  بازگشت منحنی کوزنتس کشورهای توسعه یافته افزایش و در نقطه بازگشت منحنی U شکل کشورهای درحال¬توسعه کاهش یابد. به عبارت دیگر، در این حالت با توجه به شکل منحنی به دست آمده، کاهش آلودگی برای کشورهای توسعه یافته در سطح درآمد بالاتر و افزایش آلودگی برای کشوهای درحال   توسعه در سطح درآمد پایین تر نسبت به زمانی که فساد وارد محاسبات نشده است اتفاق می افتد. همچنین متغیر سهم انرژی ها تجدیدپذیر در هردو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسیدکربن سرانه دارد اما اثر مثبت نرخ شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته معنادار و در کشورهای در حال توسعه بی معنا است.
متن کامل [PDF 18087 kb]   (1291 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: انرژی، منابع و محیط زیست
دریافت: 1398/4/15 | پذیرش: 1398/8/20 | انتشار: 1398/10/3

فهرست منابع
1. Afzali, A. (2012). Official Corruption and Its Effect on Development: Causes and Solutions. International Law Review, 45, 235- 264. (in persian)
2. Akhbari, R., & Nejati, M. (2019). Does the effect of corruption on carbon emissions vary in different countries?. Environmental Sciences, 1, 105- 120. (in persian)
3. Arrow, k., Bolin, B., Costanza, R., Dasgupta, P., Folke, C., Holling, C.S., Jansson, B.O., Levin, S., Maler, K.G., Perrings, C., & Pimentel, D. (1995). Economic growth, carrying capacity, and the environment. Ecol. Econ, 15, 91- 95. [DOI:10.1016/0921-8009(95)00059-3]
4. Asghari, M., Mehri, S., & Esmaili, A. (2014). The Role of Corruption and FDI on Environmental Quality. Economic Development Research, 14, 131-150. (in persian)
5. Arminen, H., & Angeliki, N.M. (2019). Corruption, climate and the energy- environment- growth nexus. Energy Economics". 80, pp. 621- 634. [DOI:10.1016/j.eneco.2019.02.009]
6. Bernauer, T., & Koubi, V. (2009). Effects of political institutions on air quality. Ecological economics, 68, 1355-1365. [DOI:10.1016/j.ecolecon.2008.09.003]
7. Biswas, A.K., Farzanegan, M.R., & Thum, M. (2012). Pollution, shadow economy and corruption: theory and evidence. Ecol. Econ, 75, 114-125. [DOI:10.1016/j.ecolecon.2012.01.007]
8. Bradford, D.F., Fender, R.A, Shore, S.H., & Wagner, M. (2005). The environmental Kuznets Curve: Exploring a Fresh Specification. Contributions to Economic Analysis & Policy, 4(1), 1-30. [DOI:10.2202/1538-0645.1073]
9. Brock, W.A., & Taylor, M.S. (2003). The kindergarten rule of sustainable growth. NBER Working Paper, 9597. [DOI:10.3386/w9597]
10. Candau, F., & Dienesch, E. (2017). Pollution haven and corruption paradise. Journal of environmental economics and management, 85, 171-192. [DOI:10.1016/j.jeem.2017.05.005]
11. Damania, R., Fredrikson, P.G., & List, J. A. (2003). Trade Liberalization, Corruption and Environmental policy formation: Theory and Evidence. Journal of Environmental Economics and Management, 46, 490-512. [DOI:10.1016/S0095-0696(03)00025-1]
12. De Bruyn, S. (1997). Explaining the environmental Kuznets curve: Structural change and international agreements in reducing sulphur emissions. Environment and Development Economics, 2(4), 485-503. [DOI:10.1017/S1355770X97000260]
13. Dinda, S. (2004). A theoretical basis for the environmental Kuznets curve. Ecological Economics, 53(3), 403-413. [DOI:10.1016/j.ecolecon.2004.10.007]
14. Fredriksson, P.G., & Neumayer, E. (2016). Corruption and Climate Change Policies: Do the Bad Old Days Matter?. Environmental & Resource Economics, 63(2), 451-469. [DOI:10.1007/s10640-014-9869-6]
15. Goel, R.K., Herrala, R., & Mazhar, U. (2013). Institutional quality and environmental pollution: MENA countries versus the rest of the world. Economic systems, 37, 508-521. [DOI:10.1016/j.ecosys.2013.04.002]
16. Grossman, G. M., & Kruger, A. G. (1991). Environmental Impacts of A North American Free Trade Agreement.Working Paper, 3914. [DOI:10.3386/w3914]
17. Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995). Economic growth and the environment. Quarterly Journal of Economics, 110(2), 353-377. [DOI:10.2307/2118443]
18. Harris, R. D. F., & Tzavalis , E. (1999). Inference for unit roots in dynamic panels where the time dimension is fixed. Journal of Econometrics, 91, 201-226. [DOI:10.1016/S0304-4076(98)00076-1]
19. Hlouskova, J., & Wagner. M. (2006). The performance of panel unit root and stationary tests: Results from a largescale simulation study. Econometric Reviews, 25, 85-116. [DOI:10.1080/07474930500545504]
20. Hosseini Nasab, E., & Paykari, S. (2012). Study of Economic Growth and Trade Relaxation on the Pollution of Environment. Economic Journal, 12(9), 61- 82.(in persian)
21. Khoshakhlagh, R., Dalali Isfahani, R., & Yarmohammadian, N. (2012). Analyzing the Environmental Kuznets Curve Based on Household Decision Making Process about Environmental Quality. Journal of Economic Modeling Reserch, 2(6), 85- 104. (in persian)
22. Komen, R., Gerking, S., & Folmer, H. (1997). Income and environmental R&D: Empirical evidence from OECD countries. Environment and Development Economics, 2(4), 505- 515. [DOI:10.1017/S1355770X97000272]
23. Lau , L.S., Choong, C. K., & Ng, C.F. (2018). Role of Institutional Quality on Environmental Kuznets Curve: A Comparative Study in Developed and Developing Countries. Advances in Pacific Basin Business. Economics and Finance, 6, 223 - 247. [DOI:10.1108/S2514-465020180000006007]
24. Leitao, A. (2010). Corruption and the Environmental Kuznets Curve: Empirical evidence for sulfur. Ecological Economics, 69(11), 2191- 2201. [DOI:10.1016/j.ecolecon.2010.06.004]
25. Liao, X., Dogan, E. and Baek, J. (2017). Does corruption matter for the environment? Panel evidence from China. Economics. 11, pp. 1-13. [DOI:10.5018/economics-ejournal.ja.2017-27]
26. Lopez, R., & Mitra, s. (2000). Corruption, pollution, and the Kuznets environment curve. Journal of Environmental Economics and Management. 40 (2), 137-150. [DOI:10.1006/jeem.1999.1107]
27. Marson, T. A., & Subramaniam, Y. (2018). The environmental Kuznets curve in the presence of corruption in developing countries. Environmental Science and Pollution Research, 25(13), 12491- 12506. [DOI:10.1007/s11356-018-1473-9]
28. Mirzaei, A., Esfanjari Kenari, R., Mahmoodi, A., & Shabanzadeh, M. (2015).Shadow Economy and its Role in Control of Environmental Damages of MENA Countries. Economic Growth and Development Research, 6(24) , 107- 118.(in persian)
29. Mohammadi, T., Momeni, F., & Sazeedeh, M. (2017). The Effect of Corruption on Environmental Quality. Economic Studies and Politics. 107(1), 107- 132.(in persian)
30. Motaghi, S. (2018). Comparative Analysis of Kuznets Hypothesis in Selected Developing Countries (Emphasis on Development Indicators). Journal of Economic Modeling Research, 8(30), 221- 245. (in persian)
31. Ozturk, L., & Al-Mulali, U. (2015). investigating the validity of the environmental Kuznets curve hypothesis in Cambodia. Ecol. Indic, 57, 324-330. [DOI:10.1016/j.ecolind.2015.05.018]
32. Pellegrini, L., & Gerlagh, R. (2006). Corruption, Democracy, and Environmental Policy: an Empirical Contribution to the Debate. Journal of Environment and Development, 15, 332-354. [DOI:10.1177/1070496506290960]
33. Rehman, F., Nasir, M., & Kanwal, F.(2012).Nexus between corruption and regional Environmental Kuznets Curve: the case of South Asian countries. Environ Dev Sustain, 14, 827- 841. [DOI:10.1007/s10668-012-9356-6]
34. Rezek, J. P., & Rogers, K. (2008). Decomposing the CO2-income tradeoff: An output distance function approach. Environmental and Development Economics, 13(4), 457-473. [DOI:10.1017/S1355770X08004385]
35. Stern, D.I. (2004). The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve. World Development. 32(8), 1419- 1439. [DOI:10.1016/j.worlddev.2004.03.004]
36. Wang, Z., Zhang, B., & Wang, B. (2018). The moderating role of corruption between economic growth and CO2 emissions: Evidence from BRICS economies. Energy, 148, 506-513. [DOI:10.1016/j.energy.2018.01.167]
37. Zhang, Y.J., Jin, Y.L., Chevallier, J., & Shen, B. (2016). The effect of corruption on carbon dioxide emissions in APEC countries: A panel quantile regression analysis. Technological Forecasting & Social Change. 112, 220- 227. [DOI:10.1016/j.techfore.2016.05.027]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb