دوره 24، شماره 75 - ( 10-1403 )                   جلد 24 شماره 75 صفحات 132دوره116فصل__Se | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karami F, barghi H, ghanbari Y. Comparative analysis of good governance patterns in rural areas (Case study: villages in the central part of Pol-e Dokhtar county and Musaian section in Dehloran county). jgs 2024; 24 (75) :116-132
URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-3912-fa.html
کرمی فرزاد، برقی حمید، قنبری یوسف. تحلیل تطبیقی الگوهای حکمروایی خوب روستایی بخش مرکزی پل‌دختر و بخش موسیان دهلران. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 1403; 24 (75) :116-132

URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-3912-fa.html


1- دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2- دانشیار برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ، h.barghi@geo.ui.ac.ir
3- دانشیار برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده:   (2877 مشاهده)
حکمروایی خوب با دارا بودن مهمترین اصول و معیارهای نظیر مشارکت مردمی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، قانون محوری، شفافیت، کارایی و اثربخشی، عدالت و برابری، اجماع گرایی و مشروعیت یکی از رویکردهای نوین مدیریتی و رهیافت جدید توسعه و کاهش فقر به ویژه در نواحی روستایی می­باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی الگوی حکمروایی خوب روستایی در بخش مرکزی شهرستان پلدختر و بخش موسیان شهرستان دهلران تدوین شده است. حجم نمونه پژوهش طبق فرمول کوکران، 284 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای دو بخش مرکزی و موسیان هستند. تجزیه و تحلیل داده­های استنباطی با استفاده از آزمون T صورت گرفته است، همچنین رتبه­بندی روستاهای نمونه به لحاظ وضعیت حکمروایی روستایی با استفاده از تکنیک چند معیاره  TOPSIS صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از روش تاپسیس نشان می­دهد که وضعیت حکمروایی در بخش موسیان شهرستان دهلران بهتر از بخش مرکزی شهرستان پلدختر می­باشد، و آزمون تی تک نمونه­ای نشان داده است که میانگین همه مولفه­های حکمروایی خوب روستایی بالاتر از حد متوسط بوده و مقدار سطح معنی­داری آنها کمتر از 05/0 است. نتایج آزمون لوین نیز نشان می­دهد بین دو بخش مرکزی و موسیان در خصوص حکمروایی و مولفه­های آن به جز مسئولیت­پذیری تفاوت معناداری وجود دارد (t≥1.96; p≤0.05 در بخش موسیان میانگین مولفه­های (مشارکت، پاسخگویی و شفافیت) بیشتر از بخش مرکزی پلدختر و در مولفه های (قانونمندی، توافق جمعی، عدالت محوری، کارایی و اثربخشی) کمتر از بخش مرکزی پلدختر بوده است.
متن کامل [PDF 1138 kb]   (231 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

فهرست منابع
1. افتخاری عبدالرضا رکن‌الدین، (1390). مدیریت توسعه روستایی (بنیان¬های نظری)، استان تهران، انتشارات سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی: 43-1.
2. افتخاری عبدالرضا، عظیمی جلال، پور طاهری مهدی و زهرا احمدی پور، (1391). ارائه الگوی مناسب حکمروایی خوب روستایی در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، 2: 28-1.
3. اکبری نعمت ا..، زاهدی کیوان مهدی، (1387). کاربرد روش¬های رتبه¬بندی و تصمیم¬گیری چند شاخصه، استان تهران؛ وزارت کشور، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور: 305-357.
4. بدری سید علی، قدیری معصوم مجتبی، فرهادی صامت، اسکندری حافظ، (1390). مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی ایران و چین با رویکرد حکمروایی، فصلنامه روستا و توسعه، 14 (3): 69-91.
5. برک پور ناصر، (1385). حکمروایی شهری و نظام اداره¬ی شهرها در ایران، استان تهران، در مجموعه مقالات همایش مدیریت و برنامه¬ریزی شهری، مرکز مطالعات شهرداری (1): 492.
6. برک پور ناصر، اسدي ایرج، (1388). مدیریت و حکمراني شهري، استان تهران، دانشگاه هنر: 189.
7. حیدری ساربان وکیل، (1398). ارزیابی الگوی مدیریت محلی روستایی مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی خوب (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر)، فصلنامه جغرافیا و توسعه (57): 133-154.
8. دربان آستانه علی¬رضا، رضوانی محمدرضا، مطیعی سید حسن، بدری سید علی، (1389). سنجش و عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت¬های محلی (مطالعه موردی: شهرستان قزوین)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی (73): 118-99.
9. رحمانی فضلی عبدالرضا، منشی‌زاده رحمت‌الله، رحمانی بیژن، علیپوریان جهانبخش، (1396). تحلیل جایگاه مدیریت روستایی مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: مقایسه بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات شمیرانات)، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی (6): 17.
10. طرح ساماندهی کالبدی سکونتگاه‌های روستایی بخش مرکزی پلدختر، (1392)، مهندسین مشاور پيشاهنگان آمايش، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان
11. عظیمی¬آملی جلال، رکن¬الیدن افتخاری عبدالرضا، (1393). حکمروایی روستایی (مدیریت توسعه پایدار)، استان تهران، انتشارات سمت: 20-61.
12. لدنی عباس، پوراحمد احمد، زیاری کرامت اله، رحمت اله فرهود، شهرکی سعید زنگنه، (1398). مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی با رویکرد حکمروایی خوب (نمونه موردی جزیره کیش)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
13. لشگری احسان، احمدی سید عباس، (1398). تبیین بنیان‌های کارکردی حکمروایی فضایی در چارچوب انگاره‌ی پساساختارگرا، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19(54)، 262.
14. مرکز آمار ایران، نتایج عمومی سرشماری نفوس و مسکن، 1395(https://www.amar.org.ir/)
15. Apriani Dorkas Rambu, Atahaua Andrian Dolfriandra Huruta, Cheng-Wen Lee(2020). "Rural microfinance sustainability: Does local wisdom driven - governance work?" Journal of Cleaner Production, Volume 267. [DOI:10.1016/j.jclepro.2020.122153]
16. Aylett, A, (2015). "Institutionalizing the Urban Governance of Climate Change [DOI:10.1016/j.uclim.2015.06.005]
17. Adaptation: Results of an International Survey", Journal of Building Capacity for Climate Change Adaptation in Urban Areas, 41(1): 4 -16.
18. Böcher, M., (2008). "Regional governance and rural development in Germany: the implementation of LEADER", Journal of the European Society for Rural Sociology , 48(4), 372-388. [DOI:10.1111/j.1467-9523.2008.00468.x]
19. Cave, R.W, (2005). "Encyclopedia of the city", London & New York.
20. Clark, D., Southern, R., Beer, J., (2007), "Rural governance, community empowerment and the new institutionalism: A case study of the Isle of Wight", Journal of Rural Studies, 23(2), 254-266. [DOI:10.1016/j.jrurstud.2006.10.004]
21. Frances, cleaver, (2000). "Paradoxes of participation: questioning participatory approaches to development", Journal of international development, 11(4), 225-240 https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1328(199906)11:4<597::AID-JID610>3.0.CO;2-Q [DOI:10.1002/(SICI)1099-1328(199906)11:43.0.CO;2-Q]
22. Fukuyama, F., (2013). "What is governance?" Journal of Governance, 26(3): 347-368. [DOI:10.1111/gove.12035]
23. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.010 [DOI:10.1016/j.forpol.2019.05.010.]
25. Katrina Kosec, Leonard Wantchekon(2020). "Can information improve rural governance and service delivery?", World Development, Volume125 [DOI:10.1016/j.worlddev.2018.07.017]
26. Müller, O., Sutter, O., Wohlgemuth, S., (2020), "Learning to LEADER. Ritualised Performances of 'Participation'in Local Arenas of Participatory Rural Governance", Sociologia Ruralis, 60(1), 222-242. [DOI:10.1111/soru.12287]
27. Ncube, Cornelias, (2005). "Good Governance, Participatory Development and Poverty Reduction, an Appraisal of the NGO Bill in Zimbabwe", International Development Department School of Public Policy University of Birmingham, England.
28. Popvych, O., (2008). "Good Governance and policy Addressing poverty Alleviation in ukraine", Msc-public Administration, 17(1):489-512.
29. Roberts, S.M and et al, (2007). "Good governance in the Pacific? Ambivalence and possibility", Journal of Geoforum, 38(5): 967-984. [DOI:10.1016/j.geoforum.2007.04.003]
30. Rotbreg, R.I., (2014). "Good governance mean performance and results", Governance, 27(3): 511-518. [DOI:10.1111/gove.12084]
31. Sadashiva, Manjunath, (2008). "Effects of civil society on urban planning and governance in Meysore, India", Doctoral thesis, Technical university of Dortmund.
32. Sheng,Yap.Kiu., (2010). "Good Governance in Southeast Asia", Journal of Environment and Urbanization ASIA , Vol1,No 2, pp131-147. [DOI:10.1177/097542531000100203]
33. Smith, G., (2010), "The hollow state: rural governance in China", The China Quarterly, (203): 601-618. [DOI:10.1017/S0305741010000615]
34. Sturzaker, J., and Verdini, G., (2017). "Opposition and resistance: Governance challenges around urban growth in China and the UK", Journal of Urban Management, 6(1): 30-41. [DOI:10.1016/j.jum.2017.02.001]
35. Turner, R.A., Fitzsimmons, C., Foster, J., Mahon, R., Peterson, A., and Stead, S.M. (2014). "Measuring good governance for complex ecosystems: Perceptions of coral reef-dependent communities in the Caribbean", Journal of Global Environmental Change, (29): 105-117. [DOI:10.1016/j.gloenvcha.2014.08.004]
36. UNDP,(Urban Governance Index), (2002). "A Tool to measure progress in achieving Good Urban Governance (Global Compaign on urban governance)", available at: http://www.unhabitat.org.
37. Woods, Michael. (2005), "Rural Geography", Sage Publication Ltd, 160
38. Zhang, Y., Kant, SH., Liu, J., (2019). "Principal-agent relationships in rural governance and benefit sharing in community forestry: Evidence from a community forest enterprise in China", Forest Policy and Economics, Volume107. [DOI:10.1016/j.forpol.2019.05.010]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Applied researches in Geographical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb