مجله مطالعات و تحقيقات ادبی- فرم تعهدنامه و تعارض منافع
فرم تعهدنامه و تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/9 | 
فرم نامه به سردبیر
./files/site1/files/%D۸%AA%D۸%B۹%D۹%۸۷%D۸%AF%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۷_%D۹%۸۸_%D۸%AA%D۸%B۹%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%B۶_%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۹_(۱).docx

فرم تعارض منافع
./files/site1/files/%D۸%AA%D۸%B۹%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%B۶_%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۹_%D۹%۸۸_%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۷_%D۸%A۸%D۹%۸۷_%D۸%B۳%D۸%B۱%D۸%AF%D۸%A۸%DB%۸C%D۸%B۱(۲).docx
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات و تحقيقات ادبی:
http://jls.khu.ac.ir/find.php?item=1.119.23.fa
برگشت به اصل مطلب