دوره 9، شماره 17 - ( 6-1398 )                   جلد 9 شماره 17 صفحات 97-85 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zardoshtian S, Karimi A. Modeling the Effects of social capital and intellectual capital on organizational performance (Case Study: Office of Youth and Sports Kermanshah Province). JRSM 2019; 9 (17) :85-97
URL: http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2912-fa.html
زردشتیان شیرین، کریمی علی. ارایه مدل اثر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه). پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1398; 9 (17) :85-97

URL: http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2912-fa.html


1- دانشگاه پیام نور
چکیده:   (7154 مشاهده)
هدف از پژوهش حاضر ، تعیین  تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی می‏باشد. پژوهش  توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه است که از بین آن‌ها 110 نفر به‏ عنوان نمونه در نیمه اول سال 1395 انتخاب شدند. ابزار این پژوهش استفاده  از سه پرسشنامه استاندارد ، سرمایه اجتماعی (پاتنام، 2000 )، سرمایه فکری بنتیس (2004 ) و  پرسشنامه عملکرد سازمانی بهارستان و همکاران (1391)، بود. در این پژوهش روایی صوری و محتوایی  پرسش‌نامه ها مورد تأیید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت. و به‌منظور تعیین پایایی پرسش‌نامه‏‏ ها ، سازگاری درونی آن با کمک نرم‌افزار Amos ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل مختلف پرسش‌نامه به ترتیب 77/0 ، 87/. ، 80/0  محاسبه شد.. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار Amos  استفاده شد. نتایج  تجزیه و تحلیل نشان داد که سرمایه اجتماعی بر متغیرهای سرمایه فکری، عملکرد سازمانی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنی‏داری دارند. از سوی دیگر نتایج بررسی‏ها نشان داد که  سرمایه فکری در تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی ، نقش تعدیل کننده را دارا می‏باشد.
متن کامل [PDF 1110 kb]   (1862 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت ورزشی
دریافت: 1395/12/7 | پذیرش: 1397/4/10 | انتشار: 1398/6/10

فهرست منابع
1. قهرمانی، محمد (1388). مدیریت آموزش سازمانی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
2. نوری پور، م، ونوری، م، (1391) . تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت آب بران شبکه آبیاری و زهکشی :مورد دشت لیشتر . فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران ، دوره 8، شماره 1، صص 70-53 .
3. احمدی پور ،ع.ا ، وفیض آبادی ، ح . (1390) . بررسی ارتقاء سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان ( نمونه موردی : سازمان های ستادی شهرداری شهرداری تهران ) . فصلنامه مدیریت دولتی ، سال3، شماره 6، صص54-35 .
4. امامقلی، فاطمه (1390). نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک تجارت استان قزوین). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 1390 (7)، ص59-67.
5. الیاس پوریان ، م، پور سعید ، ع ، و اشراقی سامانی ، ر . (1393) . بررسی تاثیر آموزش های تخصصی با تاکید بر توانمندی شغلی منابع انسانی(مورد مطالعه در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام ) فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ، سال 10 ، شماره 1 ، صص50-37 .
6. معمارزاده، غ، ر، عطایی ، م، و اکبری ، (1388) . بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان . فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ، سال 1، شماره 3، صص 15-9.
7. صفرزاده ، ح، احمدی شریف ، وذاکری ، ع . (1389). تاثیر آموزش مولفه های سرمایه اجتماعی بر فعالیت های شغلی اعضای هیات علمی . فصلنامه علمی پژوهی فن آوری آموزش ، سال 5 ، شماره 2، صص152-145.
8. رنانی، محسن (1385). نقش سرمایه‌های اجتماعی در توسعه اقتصادی، فصل‌نامه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دریچه، صص 23-4.
9. شریفیان، اکبر ، فتوت، هدی(1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز (واحد پردیس)، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 3 (8)، ص155-188.
10. غفاری، غلامرضا، اونق ناز، محمد(1390). سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 1 (1)، صص 159-199.
11. حقیان، منصور. (1390). سرمایه اجتماعی، تعاریف و ابهامات. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. سال اول.
12. احمدیان، مجید، قربانی، رحیم(1392). بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی مورد مطالعه وزارت امور اقتصادی و دارایی. مجله اقتصادی؛ 13 (11/12)، ص 111-130.
13. قلیچ لی، بهروز و مشبکی، اصغر (1385). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودرو ساز ایرانی). فصلنامه دانش مدیریت، 19 (1)، ص125-147
14. ستایش، محمد حسین، کاظم نژاد، مصطفی (1388)، روش های اندازه گیری و گزارشگری خارجی سرمایه فکری، ماهنامه حسابدار، شماره 207، ص58.21
15. علوی، سید علی و سید روح الله قرشی (1386). الگوی اندازه گیری سرمایه فکری در سازمان های ایرانی. فصلنامه اندیشه مدیریت، 1 (2)، ص127-150.
16. حاجی کریمی، عباسعلی، محمدیان، بهزاد(1392).بررسی تاثیر سرمایه فکری بر روی عملکرد شرکت‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،
17. رحیمیان، ح. فیروزی، ع. و ظهری، ب. (1389). مقایسه کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت های مناطق دو و چهار عملیات انتقال گاز و بررسی رابطه آن با عملکرد سازمانی. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال 4. شماره 10، صص71-89.
18. رهنورد، ف. (1387) عوامل موثر بر ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران. فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت ، سال 8، شماره 4، صص77-100.
19. صفرزاده ،ح، تدین ، ا...، وحر محمدی ،م.(1391) . بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی :مراکز آموزشی و درمانی شمال فارس) . فصلنامه علمی - پژوهشی دانشکده بهداشت یزد ، سال 11، شماره 1، صص 86-76 .
20. قربانی زاده، وجه الله. حبیبی بدرآبادی، حسین ابراهیم زاده، حسین، (1391)، نقش تعدیل کننده فرآیند یادگیری در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی، پژوهش های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره شانزدهم، صفحه 135- 161.
21. عباس پور، ع.، و باروتیان، ه. (1389). بررسی رابطه ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمانی ( بر اساس مدل اچیو) در واحدهای ستادی شرکت ملی گاز ایران در سال 1388. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال 4، شماره 10، صص 7-37.
22. امیرخانی، ا.ح. (1384). کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمان. فصلنامه پیک نور، سال 3، شماره 3، صص 131-140.
23. فطرس، محمدحسن، بیگی؛ تورج(1390).بررسی تطبیقی اثرات سرمایه فکری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران در دو بخش دولتی و خصوصی. پژوهشنامه‌ مدیریت اجرایی علمی-پژوهشی؛ 10 (1)، ص101-126
24. توکلی، عبدالله؛ عزیزپور لیندی، عبدالصمد؛ رضایی، الهام و میرزایی، اشرف (1394). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مؤلفه‌های سرمایه فکری (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان قم). فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، 1 (2)، ص265-287
25. حسین پور، داوود و آذر، مهدی (1390). بررسی رابطه سرمایه فکری و اجتماعی با عملکرد سازمانی از نظر مدیران و کارکنان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 3 (7)، ص 19-29 .
26. بهارستان، امید؛ اکبری، پیمان و شائمی برزکی، علی (1391). تحلیل تأثیر فن آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 3 (2)،ص47-68.
27. رضایی، ج .، رضایی، ح.، رضایی، ل.، و منوچهری، ف.، (1392)، نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری برای بهبود کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بیمارتان فقیهی شیراز )، مجله حسابداری سلامت،
28. Tymon, W.G and Stumpf, S.A. (2003) "Social Capital in the success of Knowledge workers", Career Development Turner International, 8 (1), PP. pp. 12-20. [DOI:10.1108/13620430310459478]
29. Berry HL, Welsh JA.(2010) Social capital and health in Australia: An overview from the household, income and labour dynamics in Australia survey. Soc Sci Med.; 70 (4), PP. 588-596. [DOI:10.1016/j.socscimed.2009.10.012]
30. Fujisawa Y, Hamano T, Takegawa S.(2009) Social capital and perceived health in Japan: An ecological and multilevel analysis. Social Science & Medicine; 69 (4), PP. 500-505 [DOI:10.1016/j.socscimed.2009.05.046]
31. Chen,J.Zhu,Z .and Xie,Y,H.(2004), "Measuring intellectual capital : a new model and empirical study" , Journal of Intellectual capital, 5 (1), pp. 85-100. [DOI:10.1108/14691930410513003]
32. Marr,B.(2008) Impacting Future Value: How to Manage your ) Intellectual capital, Published by The Society of Management Accountants of Canada, the American Institute of Certified Public Accountants The Chartered Institute of Management Accountants.
33. Bontis, N. (2000). Ther is apprise on your head: managing Intellectual capacita strategically. Business quarterly summer. 41-74.
34. Vasile, B.I, and Tanasoiu., O.V., (2008) Factors Of The Earning Functions And Their Influence On The Intellectual Capital Of An Organization, Journal of applied Quantitative methods,3 (4), PP.366-374.
35. Rose and Barrons, (2005) The Effect of Disclosing Intellectual capital (The Core Asset for the Third Millennium Economic entities) on the Internal and ExternalFinacial Statements. Users,2005.
36. Choong, .K., (2008), "Intellectual capital: definitions categorizationand, reporting models" , Journal of Intellectual Capital, 9 (4), pp. 609-638. [DOI:10.1108/14691930810913186]
37. Huang,Ching Choo & Luther, Robert & Tayles, Michael(2007). An evidence-based taxonomy of intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, 8 (3). pp.386-408. [DOI:10.1108/14691930710774830]
38. Vasile, Bogdan(2008) Factors Of The Earning Functions And Their Influence On The Influence Capital Of An Organization, Journal of applied Quantitative methods, Vol.3 , No.4,2008.
39. Safarazi, M., BalaghiInalo, A., and RouhiKhalili, M. (2012). Investigation factor of the performance of the HormozganJudiciary staff influencing client satisfaction using the ACHIVE model. Journal of American Science, 8 (9), 846-872.
40. TorabiShahidi, M. H., Shabankareh, N., and Momayez, A. (2013). Investigation the impact of performance management on human resource performance across head offices of Agricultural bank branches in Tehran. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3 (8), 177-188. [DOI:10.6007/IJARBSS/v3-i8/135]
41. Jurczak, Jolanta(2008) Intellectual capital Measurement Methods, Copy right by Institute of Organization and Management in Industry, Vol I(I), p. 37-45. [DOI:10.2478/v10061-008-0005-y]
42. Sadeghi, M. R., Musavi, M. M., Samiie, S., and Behrooz, A.H. (2013) . Developing human resource productivity through organizational justice. Journal of Public Administration and Governance, 3 (2), 173- 190. [DOI:10.5296/jpag.v3i2.3575]
43. Kheradmand, E., Valilou, M., and Lotfi, A. (2010) .The relation between quality of work life and job performance. Middle-East Journal of Scientific Research, 6 (4), 317-323.
44. Azizpour, M., Abdi, S., and khodaBakhshi, N., (2013) Personality traits and human resource productivity at cultural organizations. International Journal of Management Research and Review, 3(4), 2703-2706.
45. Noruzy, A., MajaziDalfard, V., Azhdari, B., Nazari, S., and Rezazadeh, A. (2013) Relation between transformational leadership organizational learning, knowledge management, organizational innovation, and organizational performance: An empirical investigation of manufacturing firms. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 64 (5), 1073-1085. [DOI:10.1007/s00170-012-4038-y]
46. Chib.S.(2012) Quality of Work Life and Organizational Performance Paramentersat Workplase . SEGi Review, 5 (2), PP. 36-47.
47. Agwu.O., (2014) Organizational Culture and Employees Performance in the National Agency for Food and Drugs Administration and Control (NAFDAC, Nigeria Global Journals Inc. (USA),14 (2), PP.1-10.
48. Eslami, A, Sffarian Hamedani, S., and Heidari Gorji,A.M (2016). The Study of the Relationship between Social Capital and Intellectual Capital of the Organization (Case Study: University of Medical Sciences of Mazandaran Province). Mediterranean Journal of Social Sciences, 7 (4), pp.317-322 [DOI:10.5901/mjss.2016.v7n4S1p317]
49. Pourghorban, B, Malekmohammad, M and Samei, R ., (2015). The Relationship among Intellectual Capital, Social Capital and Human Resources Productivity of Staff in Sepah Bank Branches, Golestan Province, Iran. International Research Journal of Management Sciences. 3 (1), pp. 19-23,
50. Saeed, R, Sami, A, Nawaz Lodhi, R andIqbal, A., (2013). Intellectual Capital and Organizational Performance: An Empirical Study in Telecom Sector of Pakistan. Middle-East Journal of Scientific Research 18 (4), PP. 517-523,
51. Jameelah Hashima, M, I, Osmanb, and Alhabshi, S.M (2015). Effect of Intellectual Capital on Organizational Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211 (25), PP.207-214. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.11.085]
52. Zohdi, M, Shafeai, R and Kheirkhah, H (2013). A study of the relationship between social capital and organization's intellectual capital (case study: Kurdistan Departments of Education). Intl. Res. J. Appl. Basic. Sci. Vol., 4 (9), PP. 2509-2516.
53. Allameha, S. M. Harooni, A.R, Bagheri, A and Ahmadi, E., (2013). A Study on the Effect of Social Capital on Intellectual Capital Case study: Iran Polly Acryl Company, International Journal of Management Academy, 1 (1), PP. 67-77 .
54. Ofori, D asnd Sackey, J., (2010). Assessing social capital for organizational performance.: Initial Exploratory Insights from GHNA, Organizations and Markets in Emerging Economies, 1/2(2), PP. 71-91. [DOI:10.15388/omee.2010.1.2.14297]
55. Leana, C.R and Pil, F.K., (2006). Social Capital and Organizational Performance: Evidence from Urban Public Schools. Organization Science 17(3), pp. 353-366, [DOI:10.1287/orsc.1060.0191]
56. Onyx J; and Bullen P. (2000).Measuring Social Capital in Five Communities. Journal of Applied Behavioral Science; 36 (1), PP. 23-28. [DOI:10.1177/0021886300361002]
57. Roslan,A. Russayani ,I. Nor azam.A.(2010). The Relationship Households in Terengganu, Malaysia. International Journal of Sustainable Development, 1 (5), pp. 99-106.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb