دوره 12، شماره 24 - ( 10-1401 )                   جلد 12 شماره 24 صفحات 55-32 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahvali Kohshour J, Askari A, Nazari R, Naghsh A. Theory of Construction of the Iranian Educational Sport Future: Social Constructivism. JRSM 2022; 12 (24) :32-55
URL: http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-3132-fa.html
شهولی کوه شوری جواد، عسکری احمد رضا، نظری رسول، نقش امیر رضا. نظریۀ برساخت آینده ورزشِ آموزشی: برساخت‌گرایی اجتماعی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1401; 12 (24) :32-55

URL: http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-3132-fa.html


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه ، j.shahvali@live.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
چکیده:   (2710 مشاهده)
نوشتار حاضر تلاش دارد با تمرکز بر برساخت‌گرایی اجتماعی، آن را با آینده‌پژوهی پیوند داده و در این فرآیند، با استفاده از رویکرد ساختگرای نظریۀ مبنایی، نظریه‌ای با برد کوتاه در ساخت آینده‌های احتمالی ورزشِ آموزشی ارائه دهد. رشد ورزشِ آموزشی، سرآغاز توسعه ورزش است. داده‌های این پژوهش کیفی که ماهیتی اکتشافی- بنیادی داشت، از طریق نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله‌برفی و بر اساس مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با 22 نفر از خبرگان حوزۀ ورزشِ آموزشی جمع‌آوری شد. درک تفسیری دقیق و کدگذاری‌های اولیه، متمرکزشده، محوری و نظری مشخص کرد که ورزشِ آموزشی بر اساس ملزومات شکل‌دهندۀ آینده، با غلبه بر وزن گذشته، فشار حال و هم راستا با کشش آینده و انتخاب رفتار پیش‌نگرانه در رویارویی با آینده می‌تواند آینده مطلوب خود را بسازد و برای آن چشم‌انداز تعیین نماید. همچنین برای مشارکت در ورزش‌های دانش‌آموزی و دانشگاهی، بصورت مجزا، دو  راهکار برساخت ارائه گردید. در نتیجه یک نظریۀ مبنایی برخواسته از داده ها با نام "آیندۀ برنامه‌ریزی شده ورزشِ آموزشی" تبیین شد.
متن کامل [PDF 1196 kb]   (718 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت ورزشی
دریافت: 1400/3/18 | پذیرش: 1400/9/21 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1400/9/21 | انتشار: 1401/10/10

فهرست منابع
1. 1. Viscu LI, Watkins CE. Constructivism in clinical supervision. The Supervision Pyramid and the constructivist Paradigm of learning: A Guide to Clinical Supervision (Chapter 5). The Supervision Pyramid. US: Academic Press; 2021. [DOI:10.1016/B978-0-12-821717-7.00005-4]
2. Detel W. Social Constructivism. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2015; (Second Edition). 228-234. [DOI:10.1016/B978-0-08-097086-8.63081-7]
3. Cohen L, Faro SA, Tate R. The Effects of Effects on Constructivism. Electronic Notes in Theoretical Computer Science. 2019; 374: 87-120. [DOI:10.1016/j.entcs.2019.09.006]
4. PandeS M, Bharathi V. Theoretical foundations of design thinking - A constructivism learning approach to design thinking. Thinking Skills and Creativity. 2020; 36: 100637. [DOI:10.1016/j.tsc.2020.100637]
5. Piaget J. The construction of reality in the child. UK: Routledge; 2013. [DOI:10.4324/9781315009650]
6. Troelstra A. History of constructivism in the 20th century. Cambridge: Cambridge University Press; 2011. [DOI:10.1017/CBO9780511910616.009]
7. Berger PL, Luckmann T. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City, NY: Anchor Books; 1967.
8. Schutz A. Max Scheler's Epistemology and Ethics: II. Review of Metaphysics. 1958; 11: 486-501.
9. Durkheim E. The Division of Labor. CA: Sage; 1893.
10. Charmaz K. With constructivist grounded theory you can't hide": Social justice research and critical inquiry in the public sphere. Qualitative Inquiry. 2020; 26(2): 165-176. [DOI:10.1177/1077800419879081]
11. Zachkery A. Desiging an anticipatory systems based on the concepts and tools of complexity sciences [dissertation]. [Tehran]: University of Tehran; 2017. 299p. (In Persian)
12. Fuller T, Loogma K. Constructing futures: A social constructionist perspective on foresight methodology. Futures. 2009; 41(2): 71-79. [DOI:10.1016/j.futures.2008.07.039]
13. Inayatullah S. A Castle Surrounded by Hungry Wolves: Toward a Stage Theory of the Uses of the Future. World Futures Review. 2019; 12(4):194675671987879. [DOI:10.1177/1946756719878792]
14. Ilmola L, Rovenskaya E. Three experiments: The exploration of unknown unknowns in foresight. Technological Forecasting and Social Change. 2016; 106: 85-100. [DOI:10.1016/j.techfore.2015.12.015]
15. Zhao J, Li R, Ma J, Zhang W. Longitudinal relations between future planning and adolescents' academic achievement in China. Journal of Adolescence. 2019; 75: 73-84. [DOI:10.1016/j.adolescence.2019.07.002]
16. Godet M. Creating Futures: Scenario Planning as a strategic management tool. Washington DC: Economica; 2006.
17. Soderstrom O. Precarious encounters with urban life: The city/psychosis nexus beyond epidemiology and social constructivism. Geoforum. 2019; 101: 80-89. [DOI:10.1016/j.geoforum.2019.02.029]
18. Ghaedi B, Ghaltash A, Hashemi SA, MashinChi AA. The Effectiveness of Teaching Based on Social Constructivism on Academic Achievement, Critical Thinking, and Academic Achievement Motivation in Elementary Sixth Grade Students. Research in teaching. 2019; 7(2), 37-53. (In Persian)
19. Naderi S, Bahrami S, Esmaeeli M. Presentation the Model of strategies for improving the effectiveness of Sports teaching methods in primary schools in Iran with a grounded theory approach. Research on Educational Sport. 2020; 8(20): 159-178. (In Persian)
20. Pour Keyani M. Designing and explaining the model of sports development with human development in the Islamic Republic of Iran [dissertation]. [Tehran]: University of Tehran; 2015. 226p. (In Persian)
21. Mirzaei Kalar A, Hematinezhad M, Ramezaninezhad R. Designing the Model of student sport development in Iran. Research on Educational Sport. 2020; 8(18): 41-62. (In Persian)
22. Rasekh N, Sajjadi S, Razavi S, Dousti M. Analysis of the Educational Sport Structure in Iran. Research on Educational Sport. 2018; 6(14): 17-44. (In Persian)
23. Savari A, Bahrami S, Eydi H. Designing a Health-Based Model of Student-Based on Sports in 1404 Horizon. Research on Educational Sport. 2021; 9(23): 73-98. (In Persian)
24. Aghaei N, Elahi A, dehghan A. Designing Physical Education Extracurricular Activity Management in Iran. Research on Educational Sport. 2021; 9(23): 17-44. (In Persian)
25. Zolghadri P, kian M, aliasgari M, Elahi A. Pathology of the Implementation of Physical Education and Health Curriculum in First level Secondary School, based on Aker Model. Research on Educational Sport. 2019; 7(17): 229-252. (In Persian)
26. Rezaei S, Taravosh M. Desigining and Codification a Strategic Plan for Development of Eductional Sport at Ilam University by Using the SWOT and QSPM Model. Research on Educational Sport. 2020; 8(19): 39-66. (In Persian) [DOI:10.29252/aassjournal.767]
27. Bannerman S. The World Intellectual Property Organization and the sustainable development agenda. Futures. 2020; 122: 102604. [DOI:10.1016/j.futures.2020.102586]
28. Li Vigni F. Five anticipation communities in complex systems sciences: Complexity science and its visions of the future. Futures. 2020; 121: 102551. [DOI:10.1016/j.futures.2020.102551]
29. Shahvali Kohshouri J. Strategic Foresight on Development of Educational Sport in Iran [dissertation]. [Isfahan]: Mobarakeh Azad University; 2020. 201p. (In Persian).
30. Shahvali kohshouri J, Askari A, Nazari R, Naghsh A. The Formulation Iranian Educational Sports Strategies: Scenario-based. Research On Educational Sport. 2020a; 8(21): 223-250. (In Persian)
31. Padash D, kashef S, Saghafi F, Hamidi M. Identification of the Uncertainties of Physical Education and Student Sports in 2025. Research on Educational Sport. Forthcoming 2019; (In Persian)
32. Shahvali kohshouri J, Askari A, Nazari R, Naghsh A. Scenarios of Iranian Student Sports Development. Research in Sport Management and Motor Behavior journal. Forthcoming 2020b. (In Persian) [DOI:10.52547/JRSM.11.21.184]
33. Fathi R, maleki M, Saberi A, Zandagahi A. Scenario Planning of University Sports of Iran based on Future Study Approach. Sport Management and Development. 2020; 9(3), 72-92. (In Persian)
34. Shahvali kohshouri J, Askari A, Nazari R. Identifying the effective Wild Cards and drivers on the future of Iran's educational sport. Research on Educational Sport, Forthcoming 2021. (In Persian)
35. Ghanbari Firouzabadi A, Amani A, Reihani M, Sardroodian M. Designing a Strategic Model for Student Sport Development. Research on Educational Sport. 2020; 8(20), 179-204. (In Persian)
36. Buhas S. Sports and Physical Education-Forms of Socialization. GeoSport for Society. 2015; 3(2): 53-60.
37. Ghasemi Rooshnavand J, Bahrololoum H, Andam R, Bagheri H. Identifying the Ways of development of trans-sectional cooperation in Student Sports. Research on Educational Sport. Forthcoming 2020; (In Persian) [DOI:10.32598/JRH.10.5.1733.1]
38. Ramezani F, Talebpour M, Shajie K. Identifying of Mental Paradigms of Sports Development Strategies with the Educational Approach at Farhangian University. Research on Educational Sport. 2020; 8(20): 115-32. (In Persian)
39. Haji Heydari H. Twenty-four theses on re-reading the super-book on the construction of social reality. Tehran: Research Institute of Islamic Culture and Art; 2013. (In Persian)
40. Charmaz K. Constructing grounded theory (2nd ed.). London: Sage; 2014.
41. Charmaz K. Constructing grounded theory. London: Sage; 2006. [DOI:10.1002/9781405165518.wbeosg070]
42. Charmaz K. The self as habit: The reconstruction of self in chronic illness. The Occupational Therapy Journal of Research. 2002; 22(1 Suppl.): 31S-42S. [DOI:10.1177/15394492020220S105]
43. Mulugeta B, Williamson S, Monks R, Hack T, Beaver K. Cancer through black eyes - The views of UK based black men towards cancer: A constructivist grounded theory study. European Journal of Oncology Nursing. 2017; 29: 8-16. [DOI:10.1016/j.ejon.2017.04.005]
44. Guba E, Lincoln Y. Fourth generation evaluation. Newbury Park, CA: Sage; 1989.
45. Guba E, Lincoln Y. Competing paradigms in qualitative research. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), The handbook of qualitative research. Newbury Park, CA: Sage; 1994.
46. Amiri M, Norozi Seyed Hoseini R. An Introduction to Qualitative Research Methods in Sport. Third Edition. Tehran: University of Tehran Press; 2019. (In Persian)
47. Charmaz K. Grounded theory. In J. A. Smith, R. Herre, & L. Van Langenhove (Eds.), Rethinking methods in psychology (pp. 27-49). London: Sage; 1995. [DOI:10.4135/9781446221792.n3]
48. Charmaz K. Grounded theory: Objectivist and constructivist methods. In Norman. Denzin & Lincoln, Yvonna (Eds.), Handbook of qualitative research, 2nd ed. (pp. 509-536). Thousand Oaks, CA: Sage; 2000.
49. Coakley J. Sports in Society: Issues and Controversies (12th Edition). London: Mc Graw Hill; 2017.
50. Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran. Detailed development studies of educational sports. Tehran: Sibe Sabz; 2005. (In Persian)
51. Norouzi R, Ehsani M, Kozehchian H, Amiri M. Designing a Model of Human Capability Development in Sport (by Grounded Theory). Journal of Sport Management. 2018; 10(1): 49-63. (In Persian)
52. shahvali kohshouri J, Askari A, Nazari R, Naghsh A. A constructive model of participation in the student sports. Teaching and Learning Research. Forthcoming 2021; (In Persian)
53. Azad Armaki T. Sociological theories. Tehran: Soroush Publications; 2010. (In Persian)
54. Ganji R. (2012 Evaluate the effectiveness of online advertising methods on the shopping behaviorofinternet users in Iran use the AIDA model and ranking them. (Unpublished masterdissertation), Nonprofit Institution of Work; 2012. (In Persian)
55. Fortenberry JL, McGoldrick PJ. Do Billboard Advertisements Drive Customer Retention? Expanding the "AIDA" Model to "AIDAR". Journal of advertising research. 2019; 60(2), 1-14. [DOI:10.2501/JAR-2019-003]
56. Mull R. Recreational Sport Management, 3rd ed, Australia,Human Kinetics; 2005.
57. The Framework for Sport in England. Making England an Active and Successful Sporting Nation: A Vision for 2020; 2004. http://www. sportengland.org
58. Pour Keyani M. A practical guide to academic sports recreational activities. Tehran: Nesha Publishing; 2015. (In Persian)
59. Dousti M, darvishi A, Mhsenifar A. Identification and Ranking of Sport Development Factors in Mazandaran University. Journal of Sport Management. 2019; 11(4): 809-831. (In Persian)
60. Manafi F, Ramezan Nejad R, Goharrostami H, Pourkani M, Dastom S. Designing the model of Factors affecting the development of university sport in Iran. Journal of Sport Management. 2019; 11(2): 195-217. (In Persian)
61. Blegan H, Mary J, Beth M. Creating a climate for Learning: effective Classroom Management Techniques. CA: Human kinetics; 2003.
62. Paris Agreement. United Nations Treaty Collection. 8 July 2016; 2015.
63. Speed Skating Canada's. Long Term Athlete Development is a training. competition and recovery framework for skaters in all stages of the sport; 2011.
64. Hancock T, Bezold C. Possible futures, preferable futures. The Healthcare Forum journal. 1994; 37(2), 23-9.
65. Henchey N. Making Sense of Futures Studies. Alternatives. 1978; 7, 24-29.
66. Slaughter RA. The foresight principle: Cultural Recovery in the 21st Century (Praeger Studies on the 21st Century. London: Praeger; 1995.
67. Holopainen M, Toivonen M. Weak signals: Ansoff today. Futures. 2012; 44(3), 198-205. [DOI:10.1016/j.futures.2011.10.002]
68. Zali N. Strategic foresight in regional planning and development. Tehran: Strategic Studies Research Institute Publications; 2013. (In Persian)

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb