جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای قارچ

چنگیز ذوالفقارلو، حسن زارع مایوان،
دوره 3، شماره 4 - ( 12-1395 )
چکیده

حضور فلزهای سنگین باعث کاهش رشد گیاهان و نقص عمل­کرد آنها می ­شود. فلزهای سنگین همچنین، موجب القای تشکیل انواع فعال اکسیژن می­شوند و ازاین راه به سلول­ های گیاهی آسیب می­رساند. یکی از راهکارهای اساسی گیاه برای مقابله با آسیب­های ناشی از فلزهای سنگین، راه ­اندازی سیستم پاداکساینده­ است که خود شامل آنتی­ اکسیدان­ های آنزیمی و غیرآنزیمی است. از مهم­ ترین این نوع آنزیم­ ها، سوپراکسید­دیسموتاز است که با تبدیل آنیون سوپراکسید به پراکسید هیدروژن به بقای گیاه کمک می­کند. در ادامه، آنزیم ­های پراکسیداز و کاتالاز با تبدیل پراکسید هیدروژن به آب آن را خنثی می­کند. راهکار دیگر گیاه برای مقابله با فلزهای سنگین، هم­زیستی با قارچ میکوریزی وزیکولار آرباسکولار است. در پژوهش حاضر، بذرهای جو رقم ریحان در دو دستۀ میکوریزی و غیرمیکوریزی در چهار غلظت صفر، 100، 200، 300 و 400 میکروگرم گرم سولفات نیکل آب­دار بر گرم خاک در گلخانه کاشته شدند. پس ­از نمونه­برداری از بخش­های هوایی گیاهان مشخص شد در تیمارهای میکوریزی فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان در مقایسه با گیاهان غیرمیکوریزی بیشتر است. همچنین مشخص شد در ریشۀ گیاهان میکوریزی تجمع فلز نیکل در مقایسه با ریشۀ گیاهان غیرمیکوریزی بیشتر است که این خود نشان­ دهندۀ نقش قارچ میکوریز وزیکولار آرباسکولار در ممانعت از انتقال فلزهای سنگین و جلوگیری از آسیب به بخش ­های هوایی گیاه است.


رضوان حیدری تبار، حمید مقیمی،
دوره 4، شماره 3 - ( 9-1396 )
چکیده

در اين پژوهش جداسازي قارچ­ های تجزيه­ کنندۀ­ نفت­خام از خاک ­هاي آلوده به نفت پالایشگاه شازند اراک جدا شد. در مرحلۀ جداسازی 12 جدایۀ قارچی بدست آمد. آزمون (Total Petroleum Hydrocarbons)  TPH در حضور  درصد1 نفت در این جدایه ­ها نشان داد که جدایۀ ADH-02 با 75 درصد حذف نفت خام، توانمندترین جدایه در حذف هیدروکربن‌های نفتی است. تحلیل FTIR حذف 91 درصد ترکیبات آلیفاتیک در این جدایه را نشان داد. نتایج حاصل از شناسایی نشان داد که ADH-02 با 99 درصد شباهت متعلق به جنسGliomastix  است. بررسی تجزیۀ ترکیبات هیدروکربن­ های آروماتیک چندحلقه ­ای مدل در محیط پایۀ نمکی با HPLC توسط این سویه نشان داد که این سویه قادر است 67 درصد آنتراسن را طی 14 روز تجزیه کند. نتایج نشان داد که سویۀGliomastix sp. برای اولین بار به­ مثابۀ قارچی توانمند درجهت حذف زیستی نفت خام و ترکیبات هیدروکربن­ های آروماتیک چندحلقه­ ای گزارش ‌شده است.


فاطمه علمی، زهرا اعتمادی فر، گیتی امتیازی،
دوره 6، شماره 1 - ( 2-1398 )
چکیده

از آن جايي که کيفيت سوخت‌هاي فسيلي اثر مستقيمي بر سلامت محيط زيست دارد ضروري است که  مقدار گوگرد موجود در اين سوخت­ ها کاهش يابد. در اين تحقيق سويه جديدی از قارچ Exophiala spinifera  به نام سویه  FM استفاده شد که قادر به کاهش دي‌بنزوتيوفن (DBT) به عنوان يک مدل از ترکيب‌های گوگردي حلقوي موجود در سوخت‌هاي فسيلي بود. با انجام تحلیل HPLC مشاهده شد که قارچ مورد نظر طي 7 روز قادر به کاهش %99 از غلظت DBT در محيط کشت پايۀ نمکي است. اين قارچ DBT را به­ مثابۀ منبع گوگرد و بصورت کومتابوليسم با ساير منابع کربني مانند گلوکز مصرف مي‌کند. قارچ E. spinifera در منابع کربني مختلف شامل گلوکز، سوکسينات، گلوکز و اتانول به همراه DBT به عنوان منبع گوگرد کشت داده شد و بيش ترين رشد و فعاليت گوگردزدايي پس از 96 ساعت در حضور گلوکز به عنوان منبع کربن به دست آمد. در غلظت‌هاي مختلف DBT بهترين رشد و فعاليت گوگردزدايي در غلظت 3/0 ميلي ­مولار مشاهده شد. بيشترين ميزان گوگرددزايي DBT و رشد قارچ فوق در 26 تا 30 درجه سلسیوس مشاهده گرديد. pH مناسب براي رشد ماکزيمم و بهترين فعاليت گوگردزدايي حدود 4 تا 5 به ­دست آمد.


الهه زاده حسینقلی، نادر چاپارزاده، سمیرا محمودی اقدم،
دوره 6، شماره 4 - ( 10-1398 )
چکیده


برخی از ریزوباکتری­ ها اثرات مفید بر رشد گیاهان دارند. اسپندک (Zygophyllum fabago) یک علف هرز با ارزش دارویی است. در تحقیق حاضر باکتری های ریشه سپهر این گیاه جداسازی و شناسایی شدند. خصوصیات مرتبط با تحریک رشد گیاه مانند انحلال فسفات و روی، تولید ایندول استیک اسید و فعالیت ضد قارچی جدایه ها مورد برر سی قرار گرفت. سپس جدایه ها جداگانه به گیاه تلقیح شده و پس از حصول اطمینان از استقرار آن­ ها در ریشه، کارایی آن­ ها در افزایش رشد گیاه در شرایط گلخانه ­ای سنجیده شد. نتایج شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی نشان داد که 5 جدایه حاصل متعلق به جنس­ های Bacillus، Pseudomonas، Pantoea و Brevibacterium بودند. همه 5 جدایه درجاتی از توانایی در تحریک رشد گیاه را نشان دادند. از میان جدایه ­ها، فقط جدایه متعلق به جنس Bacillus توانست وزن خشک گیاهان را به طور معنی­ داری افزایش دهد. میزان انحلال فسفات این جدایه برابر با 440 میکروگرم در میلی ­لیتر و میزان تولید اسید آن در محیط کشت بیش از سایر جدایه­ ها بود. جدایه فوق با داشتن قدرت انحلال عنصر روی، ایندول استیک اسید را به مقدار 89/3 میلی­گرم در میلی ­لیتر تولید کرد. با این وجود این جدایه فعالیت ضد قارچی بر علیه دو قارچ بیماری­ زای گیاهی Aspergillus niger و Botrytis cinerea را نشان نداد.

 
احسان آذین، حمید مقیمی،
دوره 7، شماره 3 - ( 9-1399 )
چکیده

سالانه مصرف گسترده رنگ­ها در صنایع نساجی و تخلیه پساب­ها به محیط منجر به آلودگی­های وسیع زیست­محیطی می­شود؛ بنابراین تصفیه این پساب­ها با استفاده از روش­های کارآمد و دوست­دار محیط­زیست ضروری است. در این مطالعه، جداسازی سویه­های توانمند با روش غنی­سازی صورت ­پذیرفت و با توجه به بیشترین میزان جذب رنگ در طول­موج ­500­ نانومتر در کمترین زمان، بهترین جدایه انتخاب و در غلظت‌های مختلف از کنگورد مورد بررسی رنگ‌بری قرار گرفت. در این مطالعه 50 گونه قارچی جداسازی شد که 10­ جدایه دارای ویژگی رنگ­بری بود. بر اساس نتایج جدایه ADH8­ با جذب 94 ­درصد از رنگ به عنوان قارچ برتر انتخاب شد. علاوه­ بر ­این، طی 48 ساعت 80­ درصد از رنگ در غلظت­­های مختلف توسط این جدایه از محیط­کشت حذف و بیشترین میزان رشد و حذف رنگ در غلظت 1000 میلی­گرم ­بر ­لیتر به­دست آمد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که غلظت­های مختلف نمک، تأثیری بر میزان جذب رنگ توسط جدایه منتخب ندارد. شناسایی مولکولی توالی ITS جدایه ADH8 مشخص کرد که این جدایه به میزان 100­ درصد مشابه Mucor circinelloides بوده و با کد شناسایی UTMC 5032 در کلکسیون میکروارگانیسم‌های دانشگاه تهران ثبت و نگهداری گردید. نتایج حاصل از میزان رنگ­بری پساب واقعی صنایع رنگرزی نشان داد که بیشترین میزان جذب رنگ توسط UTMC 5032­M. circinelloides 35-60 درصد طی تیمار 3 ساعته زیست‌توده با پساب رنگرزی نسبت به نمونه شاهد بود. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد UTMC 5032­M. circinelloides  توانایی بالایی در جذب رنگ‌های آزو داشته و برای اولین بار جهت جذب پساب­های صنایع نساجی مورد استفاده قرارگرفته است.


ویدا تفکری،
دوره 8، شماره 4 - ( 10-1400 )
چکیده

 هدف از این پژوهش، ارزیابی خواص فیتوشیمیایی و ظرفیت ضدقارچی عصاره‌های آبی و متانولی گل لاله هفت رنگ، علیه گونه‌های مختلف مخمری و کپکی است. به این منظور، گل‌های تازه آسیاب شدند و سپس به مدت یک شب در متانول و آب خوابانده شدند و سپس عصاره‌ها مورد ارزیابی در تست‌های متنوع قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عصاره‌ها ترکیبات فیتوشیمیایی مختلفی مانند ترپنوئید، تانین، فلاوونوئید، الکالوئید و فلوباتانین داشتند. پس از تبخیر حلال، فعالیت ضدقارچی عصاره‌های تغلیظ شده از طریق روش انتشار از چاهک روی Candida albicans، Trichosporon asahii، Yarrowia lipolytica، Aspergilus niger و Fusarium oxysporum مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشانگر آن بود که عصاره‌ها بر مخمرها و کپک‌ها به‌جز Aspergilus niger اثر داشتند. به منظور تعیین حداقل غلظت مهار کننده و حداقل غلظت کشنده، تست‌های ضدمیکروبی در میکروپلیت‌ها انجام شدند. عصاره متانولی نسبت به عصاره آبی اثرات ضد قارچی بیشتری نشان داد. بنابراین عصاره‌های این گیاه می‌توانند بعنوان منبعی برای عوامل ضدقارچی معرفی گردند.
 


فرشته محمدحسنی جور، مهدی رحیمی،
دوره 10، شماره 2 - ( 6-1402 )
چکیده

آلودگی فلزات سنگین در آب و خاک، جدی‌ترین مشکل ناشی از فرآیندهای صنعتی و معدنی و سایر فعالیت‌های انسانی است. قارچ‌پالایی یک روش بیوتکنولوژی است که از قارچ‌ها برای حذف آلاینده‌های سمی از محیط به روشی کارآمد و مقرون به صرفه استفاده می‌کند. قارچ‌های ماکرو یکی از مهم‌ترین میکروواسطه‌های طبیعت هستند. گونه های پلوروتوس به عنوان محبوب‌ترین و پر کشت‌ترین گونه در سراسر جهان در نظر گرفته می‌شوند و این ممکن است به دلیل هزینه تولید پایین و عملکرد بیشتر آن‌ها باشد. مطالعات نشان داده است که در خاک های آلوده به فلز، این قارچ ممکن است رشد گیاه را از طریق بهبود تغذیه معدنی و یا با کاهش سمیت فلزات بهبود ببخشد. به منظور ارزیابی میزان تحمل این قارچ نسبت به غلظت‌های متفاوت از فلزات سنگین، رشد قارچ در محیط جامد و مایع MMN، حاوی غلظت‌های متفاوت (15،0، 30، 45 و 60 میلی‌گرم در لیتر) فلزات سنگین روی، منگنز، کادمیوم، سرب و نیکل انجام و پارامترهای رشدی و میزان انباشت فلز در میسیلیوم اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تحمل این قارچ نسبت به فلزات دارای تنوع زیادی است به طوری‌که افزایش پارامترهای رشدی در مورد دو فلز روی و منگنز و مهار رشد حتی در غلظت‌های پایین فلزات نیکل، کادمیوم و سرب (15 میلی گرم در لیتر) مشاهده شد. میزان انباشت فلز در میسیلیوم قارچی نیز با افزایش غلظت فلز در محیط کشت افزایش یافت. در این تحقیق برای اولین بار پارامترهای رشدی و میزان انباشت فلزات سنگین در شرایط آکسنیک بررسی و توصیف شده است.

 

صفحه 1 از 1     

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به یافته های نوین در علوم زیستی است.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Nova Biologica Reperta

Designed & Developed by : Yektaweb